Sport en Cultuur 

42. Cultuur

Activiteit: Subsidiëren van de bibliotheek en toezien op gemaakte prestatieafspraken

Doen

 • De subsidierelaties met de culturele kernvoorzieningen toetsen aan de nieuwe aanbestedingswet (ingang per 1 januari 2017). Daarbij wordt gekeken of het daadwerkelijk om een subsidie of om een aanbesteding gaat.
 • Toetsen of de culturele kernvoorzieningen voldoen aan de Governance Code Cultuur.
 • De subsidie aan Bibliotheek Hengelo korten met € 75.000 in 2016 oplopend tot € 200.000 in 2019.

Gedaan

 • De subsidierelaties zijn getoetst aan het stroomschema van de aanbestedingswet, hierbij is geconcludeerd dat voor 2016 de subsidievorm blijft gehandhaafd.
 • Bibliotheek Hengelo heeft de subsidieverantwoording 2015 ingediend. In het jaarverslag van de raad van toezicht staat dat hij werkt volgens de principes van de Governance Code Cultuur.
 • De bibliotheek heeft een subsidie ontvangen op grond van de subsidie uitvoeringsregeling Culturele kernvoorzieningen 2016. Op de subsidie is voor het eerst sinds 2010 weer accres toegepast (1,25%). In het subsidiebedrag is een bezuiniging verwerkt van totaal € 118.500 (uitvoering Kadernota 2016-2019): een structurele bezuiniging van € 75.000 en een bedrag van € 43.500 ter compensatie voor de uitname uit het gemeentefonds ten gevolge van de centralisering van de inkoop van e-content.
 • Aan de bibliotheek is een eenmalige subsidie van € 200.000 verleend als bijdrage aan de investering in de uitrol van de Bibliotheek op school (uitvoering Kadernota 2016-2019).
 • De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de Kadernota 2017-2020 besloten om de bezuinigingstaakstelling van Bibliotheek Hengelo structureel met € 50.000 te verlagen, van € 125.000 naar € 75.000 in 2017 en van € 200.000 naar € 150.000 in 2018 en verder.

Activiteit: Subsidiëren van de muziekschool en toezien op gemaakte prestatieafspraken

Doen

 • De subsidierelaties met de culturele kernvoorzieningen toetsen aan de nieuwe aanbestedingswet (ingang per 1 januari 2017). Daarbij wordt gekeken of het daadwerkelijk om een subsidie of om een aanbesteding gaat.
 • Toetsen of culturele kernvoorzieningen voldoen aan de Governance Code Cultuur.
 • Streven naar verdere doorontwikkeling van Muziekschool Hengelo: de muziekschool zit midden in het proces van privatisering en doorgroeien naar een fusie met HEIM /CREA. Een stuurgroep, onder regie van de gemeente, begeleidt dit proces. Op termijn is de verwachting dat de functie muziekeducatie aangehaakt wordt bij HEIM/CREA, zowel inhoudelijk als fysiek. Tot die tijd blijft de muziekschool op de plek aan de Deldenerstraat, samen met Wijkracht.

Gedaan

 • De subsidierelaties zijn getoetst aan het stroomschema van de aanbestedingswet, hierbij is geconcludeerd dat voor 2016 de subsidievorm blijft gehandhaafd.
 • Muziekschool Hengelo heeft de subsidieverantwoording 2015 ingediend. Uit het jaarverslag blijkt niet dat de Governance Code Cultuur wordt toegepast.
 • De muziekschool heeft een subsidie ontvangen op grond van de subsidie uitvoeringsregeling Culturele kernvoorzieningen 2016. Op de subsidie is voor het eerst sinds 2010 weer accres toegepast (1,25%).
 • De gemeenteraad heeft besloten om in te stemmen met het voornemen van de besturen van Muziekschool en HEIM/CREA om per 1 januari 2017 te fuseren tot één instelling voor kunst, cultuur en techniek. Om hiertoe te komen is een aantal stappen gezet: de directeur van HEIM/CREA is na de zomer ook de directie bij de muziekschool gaan voeren voor gemiddeld 1,5 dag per week tot het moment van fusie tussen beide organisaties. Het personeelsdossier is met hulp van de gemeente op orde gebracht (leegstandsuren zijn aangepakt en deeltijdontslagen doorgevoerd). Het personeel is per 1 november overgegaan van de CAR-UWO (HAR) naar de cao Kunsteducatie (hierdoor is automatisch de B3-status komen te vervallen) en er zijn afspraken gemaakt met de betreffende pensioenfondsen.
 • De gemeenteraad heeft bovendien besloten om gelden beschikbaar te stellen voor de huisvesting van muziekonderwijs bij een verhuizing naar één onderkomen met HEIM/CREA. De Muziekschool blijft tot die tijd op de plek aan de Deldenerstraat samen met Wijkracht.
 • De Protestantse Gemeente Hengelo heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in het aankopen van het hoofdgebouw van de muziekschool, de Waterstaatskerk en de Kosterswoning. Deze panden zijn eigendom van de gemeente. De onderhandelingen over mogelijke verkoop zijn afgerond.

Activiteit: Subsidiëren van Techniekmuseum HEIM/CREA centrum voor kunsteducatie en toezien op gemaakte prestatieafspraken

Doen

 • De subsidierelaties met de culturele kernvoorzieningen toetsen aan de nieuwe aanbestedingswet (ingang per 1 januari 2017). Daarbij wordt gekeken of het daadwerkelijk om een subsidie of om een aanbesteding gaat.
 • Toetsen of culturele kernvoorzieningen voldoen aan de Governance Code Cultuur.
 • De bestuurlijke opdracht Huisvesting CREA/HEIM uitvoeren. Het onderkomen van CREA voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Door de fusie met het HEIM zijn de uitgangspunten van de bestuurlijke opdracht aangepast en wordt er gekoerst op inhuizing van CREA bij het HEIM in de Wilhelminaschool. Voor het deel van de functies dat niet gaat passen wordt naar oplossingen nabij de school gezocht en ook in de wijken.
 • Streven naar volledige invulling van 16,8 fte combinatiefuncties/buurtsportcoaches eind 2016 met functies voor onder andere techniek-, cultuur- en muziekeducatie.

Gedaan

 • De subsidierelaties zijn getoetst aan het stroomschema van de aanbestedingswet. Hierbij is geconcludeerd dat de subsidie uitvoeringsregeling Culturele kernvoorzieningen 2016 en 2017 worden gehandhaafd.
 • HEIM/CREA heeft de subsidieverantwoording 2015 ingediend. Uit het jaarverslag blijkt niet dat de Governance Code Cultuur wordt toegepast. Wel heeft het bestuur aangegeven dat in 2015 de voorbereidingen zijn getroffen om in 2016 over te gaan tot een Raad van Toezicht model.
 • HEIM/CREA heeft een subsidie ontvangen op grond van de subsidie uitvoeringsregeling Culturele kernvoorzieningen 2016. Op de subsidie is voor het eerst sinds 2010 weer accres toegepast (1,25%).
 • De gemeenteraad heeft besloten om in te stemmen met het voornemen van de besturen van Muziekschool en HEIM/CREA om per 1 januari 2017 te fuseren tot één instelling voor kunst, cultuur en techniek. Om hiertoe te komen is een aantal stappen gezet: de directeur van HEIM/CREA is na de zomer ook de directie bij de muziekschool gaan voeren voor gemiddeld 1,5 dag per week tot het moment van fusie tussen beide organisaties. HEIM/CREA heeft onderzoek laten doen naar mogelijke oplossingen voor de huisvestingsproblematiek en heeft het vinden van gelden (van sponsoren en fondsen) in gang gezet.
 • De gemeenteraad heeft besloten om HEIM/CREA een bijdrage te verlenen van € 600.000 voor uitbreiding van de huisvesting in het Dikkerscomplex. Later in het jaar is het duidelijk geworden dat er naast de optie Wilhelminaschool/Dikkerscomplex ook mogelijkheden zijn in de Creatieve Fabriek. Om die reden heeft de raad een motie aangenomen dat de besturen van HEIM/CREA en Muziekschool Hengelo de ruimte krijgen om ook te kiezen voor een andere locatie dan het Dikkerscomplex, te weten het Hazemeijer complex.
 • Om de toekomstbestendigheid van de instelling te waarborgen heeft de gemeenteraad besloten om de lening van HEIM/CREA gedeeltelijk kwijt te schelden met een bedrag van € 575.000.
 • De nieuwe naam van de fusieorganisatie Muziekschool en HEIM/CREA is gepresenteerd: de nieuwe instelling krijgt de naam Stichting OYFO.
 • Eind 2016 zijn de combinatiefuncties allemaal ingevuld. De combinatiefunctionarissen zijn actief op het gebied van cultuur en sport.

Activiteit: Subsidiëren van het Rabotheater en Metropool en toezien op gemaakte prestatieafspraken

Doen

 • De subsidierelaties met de culturele kernvoorzieningen toetsen aan de nieuwe aanbestedingswet (ingang per 1 januari 2017). Daarbij wordt gekeken of het daadwerkelijk om een subsidie of om een aanbesteding gaat.
 • Toetsen of de culturele kernvoorzieningen voldoen aan de Governance Code Cultuur.
 • De subsidie aan het Rabotheater korten met € 50.000 in 2016.
 • De bestuurlijke opdracht ‘Samenwerking podia Hengelo - Enschede uitvoeren. De colleges van B en W van Hengelo en Enschede hebben aan de vier podia in deze gemeenten de opdracht gegeven om na te gaan of en zo ja hoe een samenwerking inhoudelijk en financieel meerwaarde zou hebben en daarmee de bedrijfsvoering meerjarig dient. Dit onderzoek is nog gaande.

Gedaan

 • De subsidierelaties zijn getoetst aan het stroomschema van de aanbestedingswet, hierbij is geconcludeerd dat voor 2016 de subsidievorm blijft gehandhaafd.

Rabotheater

 • Het Rabotheater heeft nieuwe, uitgebreidere versies van de subsidieverantwoordingen 2013/2014 en 2014/2015 ingediend. In de jaarverslagen wordt gerapporteerd op welke wijze de principes van de Governance Code Cultuur worden toegepast.
 • Het Rabotheater heeft een subsidie ontvangen op grond van de subsidie uitvoeringsregeling Culturele kernvoorzieningen 2016. Op de subsidie is voor het eerst sinds 2010 weer accres toegepast (1,25%). De gemeenteraad heeft besloten om de bezuiniging van € 50.000 op de structurele subsidie te schrappen.
 • De bestuurlijke opdracht ‘Samenwerking podia’ van de colleges van B en W van Enschede en Hengelo is afgerond. Het Wilminktheater en het Rabotheater zijn er niet in geslaagd de bestuurlijke opdracht in een gemeenschappelijke rapportage af te ronden. De theaters bleken op essentiële onderdelen van inzicht te verschillen. De colleges hebben de rapporten van de twee theaters laten analyseren en objectiveren door Langeveld Consultancy. Dit leidde tot de conclusie dat de vereiste ‘succesvolle kritische factoren’ op dat moment onvoldoende aanwezig waren en de tijd nog niet rijp was voor vergaande samenwerking tussen de twee theaters.
 • Ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de theaterfunctie in Hengelo is een vervolgtraject gestart. Het Rabotheater en het college van B en W hebben hiertoe een onderzoeksopdracht gegeven aan adviesbureau Berenschot. De resultaten van dat onderzoek zijn eind 2016 naar de gemeenteraad gestuurd. De belangrijkste conclusie is dat de problemen van het Rabotheater groter zijn dan aanvankelijk werd aangenomen. Om de basis op orde te brengen en te houden zijn forse structurele en incidentele maatregelen nodig. Voortuitlopend op een integrale afweging bij de Kadernota 2018-2021 heeft het college de raad voorgesteld om eenmalig maximaal € 300.000 beschikbaar te stellen als bijdrage in de kosten van aanpassing van de toneelhijsinstallatie in de grote zaal.

Metropool

 • Metropool heeft de subsidieverantwoording 2015 ingediend. In het jaarverslag staat dat het bestuur zich conformeert aan de Governance Code Cultuur.
 • Metropool heeft een subsidie ontvangen op grond van de subsidie uitvoeringsregeling Culturele kernvoorzieningen 2016. Op de subsidie is voor het eerst sinds 2010 weer accres toegepast (1,25%).
 • De bestuurlijke opdracht ‘Samenwerking podia’ van de colleges van B en W van Enschede en Hengelo is afgerond. Atak en Metropool zijn er in geslaagd te voldoen aan de bestuurlijke opdracht en in het verwoorden hiervan in een gemeenschappelijke visie. Gezien de delicate processen die moesten worden doorlopen hebben de colleges met de poppodia een tempo bepaald waarin kwaliteit belangrijker is dan snelheid. De poppodia hebben hierin zelfstandig het voortouw genomen. Een eerste resultaat is een samenwerkingsovereenkomst over de uitvoering van een pilot programmering en marketing in 2017.

Activiteit: Subsidiëren van amateurverenigingen en toezien op gemaakte prestatieafspraken

Doen

 • Subsidie uitvoeringsregelingen Amateurkunst en CultuurLokaal.

Gedaan

 • 40 Hengelose amateurverenigingen hebben basissubsidies ontvangen op grond van de subsidie uitvoeringsregeling Amateurkunst.
 • 17 amateurkunstinitiatieven hebben subsidie ontvangen op grond van de subsidie uitvoeringsregeling CultuurLokaal (naast de evenementen die vanuit Bureau Hengelo zijn ondersteund).
 • De gemeenteraad heeft in de Kadernota 2017-2020 structureel geld beschikbaar gesteld om de vereniging KSO Cecilia toe te kunnen laten tot de uitvoeringsregeling Basissubsidie amateurkunst.
 • De drie koepels voor amateurkunst in Hengelo komen regelmatig bij elkaar. Om de verenigingen beter te kunnen ondersteunen is de Federatie van Muziekverenigingen een proces van omvorming ingegaan, zodat zij op onderwerpen gerichter hulp kunnen bieden. Ook de Hengelose Korenkoepel biedt ondersteuning aan haar leden, onder meer door workshops ‘besturen’ aan te bieden.
 • De Week van de Amateurkunst is voor de 10e keer georganiseerd. Voor dit jubileum is - naast de programmering- een WAK-krant en WAK-film uitgebracht, die het heden, verleden en de toekomst van de amateurkunst in Hengelo in beeld brengt.

Activiteit: Subsidiëren van musea en monumenten en toezien op gemaakte prestatieafspraken

Doen

 • Subsidie uitvoeringsregelingen Cultureel erfgoed.

Gedaan

 • Stichting Historisch Archief Beckum, Stichting Historie Brandweer Hengelo en Museum Hengelo hebben subsidie ontvangen op grond van de subsidie uitvoeringsregeling Cultureel erfgoed.
 • In 2016 is er aandacht gegeven aan 750 jaar Beckum (met onder meer een uitgave van een boek door het Historisch Archief Beckum) en 25 jaar Historie Brandweer Hengelo (met een historische rondgang in de binnenstad). Museum Hengelo heeft- naast het organiseren van een aantal tentoonstellingen - een nieuwe zaal geopend, de ‘popkamer’ (over de popmuziekscene in Hengelo in de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw).

Activiteit: Subsidiëren van de lokale omroep en toezien op gemaakte prestatieafspraken

Doen

 • Subsidie uitvoeringsregeling Lokale omroep.

Gedaan

 • Stichting Lokale Omroep Hengelo heeft de subsidieverantwoording 2015 ingediend. Er heeft overleg plaatsgevonden met het bestuur over de kwetsbare positie van RadioHengeloTV. Het bestuur van de stichting heeft aangegeven dat de kwetsbare positie toekomstige ontwikkelingen in de weg staan. Het bestuur ziet de lokale omroepvernieuwing als een kans om de rol van de omroep binnen de Hengelose samenleving opnieuw te definiëren, maar is van mening dat de volgende stap kan worden gezet zonder extra financiële ondersteuning van de gemeente. Met het bestuur is afgesproken dat hij een traject voorbereidt om een discussie over de functie van de lokale omroep begin 2017 op de politieke agenda te krijgen. Aanleiding hiervoor is de lokale omroepvernieuwing, waarbij de ontwikkeling van streekomroepen centraal staat. Het college van B en W heeft zich uitgesproken voor de vorming van een streekomroep op Twents niveau.
 • Stichting Lokale Omroep Hengelo heeft een subsidie ontvangen van € 44.650 op grond van de subsidie uitvoeringsregeling Lokale Omroep. Het subsidieplafond is overschreden, omdat de subsidie op het niveau van de landelijke richtlijn van € 1,19 per huishouden is gebracht conform de aanbeveling van de VNG.

Activiteit: Subsidiëren van diverse culturele activiteiten (zoals het carillon, 4 mei Herdenking en Koningsdag) en toezien op gemaakte prestatieafspraken

Doen

 • Subsidie uitvoeringsregelingen Overige culturele voorzieningen.
 • Carillonbespelingen Stadsbeiaardier.
 • De structurele subsidies aan Jazzclub Hengelo en Kamermuziek Hengelo worden stopgezet, totaal € 7.840. Een deel van deze middelen wordt toegevoegd aan de subsidieregelingen Culturele Initiatieven (€ 1.000) en het Podiumbudget (€ 2.340). Dit levert een bezuiniging op van € 4.500.
 • De subsidie voor de stadsdichter wordt stopgezet (€ 5.210), met de aantekening dat deze eventueel per opdracht ingehuurd kan worden.

Gedaan

 • Stichting 4 mei Herdenkingsbijeenkomst Hengelo en de Hengelose Oranjevereniging hebben subsidies ontvangen op grond van de subsidie uitvoeringsregeling Overige culturele voorzieningen.
 • De stadsbeiaardier heeft een zomerbeiaard-concertreeks georganiseerd, naast zijn wekelijkse bespelingen van het carillon van het stadhuis.
 • De structurele subsidie aan Jazzclub Hengelo en Kamermuziek Hengelo zijn stopgezet. De stichting Kamermuziek heeft een subsidie ontvangen op grond van de subsidie uitvoeringsregeling CultuurLokaal.
 • Het budget Stadsdichter is opgeheven. Stichting Hengelo Leest heeft de verkiezing van de nieuwe stadsdichter georganiseerd en Marijke Agterbosch voorgedragen als opvolger van Herman Koetsveld. Het college van B en W heeft Marijke Agterbosch benoemd als Stadsdichter voor de periode 2016-2018.

Doel: Financiering van kunst- en cultuureducatie op school

Doen

 • Uitvoering geven aan het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit voor het primair onderwijs.
 • Een bezuiniging van € 6.500 wordt vanaf 2017 behaald door een minimale gemeentelijke bijdrage aan het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit te verstrekken.

Gedaan

 • Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit is op 36 scholen voor primair onderwijs uitgezet. Met een aantal scholen is een verdiepingsprogramma ingezet, om cultuureducatie een vaste plaats in het curriculum te geven.
 • Het college van B en W heeft een landelijke intentieverklaring ondertekend waarmee gemeenten, provincies en het ministerie van OCW zich inhoudelijk en financieel committeren aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020. De voortgang van het programma is hiermee voor vier jaar gewaarborgd. HEIM/CREA heeft als penvoerder de aanvraag ingediend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie en in de begroting rekening gehouden met de bezuiniging van € 6.500 op de gemeentelijke matchingsbijdrage.

Doel: Beheren en onderhouden gemeentelijk kunstbezit

Doen

 • Uitvoering geven aan het beheren en onderhouden van het gemeentelijk kunstbezit.
 • Er wordt bezuinigd door de verzekering van de gemeentelijke kunstwerken stop te zetten (€ 5.440). Daarnaast kan een mogelijke bezuiniging worden gerealiseerd door de kunstcollectie (deels) te verkopen (pm).

Gedaan

 • De taken zijn uitgevoerd door de beheerder van het gemeentelijk kunstbezit.
 • Twee kunstwerken van Bert Meinen zijn door het Rijk overgedragen aan de gemeente en in 2016 geheel gerenoveerd.

Doel: Subsidiëren ateliers en beeldende kunst

Doen

 • Subsidie uitvoeringsregelingen Beeldende kunst en Aanjaagbudget beeldende kunst en vormgeving.
 • Overleg voeren met de Hengelose beeldende kunstsector over de gevolgen van de bezuinigingen en de inzet van middelen uit het Aanjaagbudget.
 • Er wordt bezuinigd op beeldende kunst door stopzetting van de subsidies aan het Lambooijhuis (€ 10.000) en Stichting Ag (€ 5.680) en door opheffing van het aankoopbudget (€ 33.870) en het budget Biennale (€ 15.000).

Gedaan

 • Ateliers ’93, Stichting Woon- en Werkruimten Kunstenaars, Stichting HeArtpool en Museum voor Hedendaagse Hengelose Kunst hebben subsidies ontvangen op grond van de subsidie uitvoeringsregeling Beeldende kunst 2016.
 • 6 beeldende kunstprojecten hebben subsidies ontvangen op grond van de subsidie uitvoeringsregeling Aanjaagbudget 2016.