Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit 

51. Ruimtelijke ontwikkeling

Activiteit: Structuurvisie opstellen

Doen

 • Een structuurvisie dan wel omgevingsvisie opstellen, voor zover passend bij de nog vast te stellen Omgevingswet.
 • Een bestuurlijke opdracht Omgevingsvisie (inclusief een verkeers- en vervoersplan) opstellen en uitvoeren.

Gedaan

 • In 2019 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Deze vervangt veel wetten en regelgeving in het fysieke domein. De Omgevingswet dwingt de gemeente tot het maken van nieuwe instrumenten, zoals de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Daarnaast daagt de wet overheden uit om meer ruimte te geven aan lokale initiatieven door minder te regelen. Overheden zijn daardoor beter in staat om per opgave af te wegen wat nodig is. Omdat er veel lokale keuzevrijheid is in het vormgeven van de nieuwe instrumenten en in het daadwerkelijk minder regelen is eerst bepaald: ‘wat wil de gemeente Hengelo eigenlijk met deze wet?’. Daarom is in de eerste fase van de implementatie van de Omgevingswet geïnvesteerd in het in beeld brengen van die strategische doelen en de ambitie van de organisatie voor de Omgevingswet. Dat is vertaald in het ambitiedocument, waarin de ambitie en aanpak voor de implementatie van de wet wordt beschreven. Het ambitiedocument is de opmaat voor het maken van een omgevingsvisie.

Activiteit: Ruimtelijke visies en strategieën op planologisch gebied maken en stedenbouwkundige plannen ontwerpen

Doen

 • Werken aan de verbetering van de binnenstad door de Puienregeling en het project Wonen boven Winkels.
 • Binnen het project Hart van Zuid willen we de noordelijke doortrekking van de Laan.
 • Uitvoering geven aan de Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente door de herinrichting van de Enschedesestraat, de pilot spontane (binnen)stad en strategisch programmeren.
 • Werken verder aan diverse gebiedsontwikkelingen, zoals de herstructurering van de Berflo Es en de Hengelose Es, woningbouw in Dalmeden, Broek, Landmanserve en Medaillon, heroriëntatie van het Gezondheidspark en het Pact van Twickel.
 • In het project Lange Wemen richten we de focus op de realisatie van de horecawand.
 • Het project Weusthagpark afronden.
 • In het kader van het project Sport Centre Hengelo verbeteren we de ruimtelijke kwaliteit rond sportpark Veldwijk door een nieuwe waterloop en verbeteren bereikbaarheid tussen Veldwijk Noord en Zuid.

Gedaan

 • Er is uitvoering gegeven aan de puienregeling. In 2016 zijn er weer mooie plannen gerealiseerd of in gang gezet met een bijdrage uit het puienfonds. Bijvoorbeeld Drienerstraat 33, Telgen 11, Brinkstraat 5 en 7 en Nieuwstraat 42. Ook is het nodige voor-werk gedaan voor verbeteringen aan diverse binnenstadpanden die in 2017 zullen worden uitgevoerd. De N.V. Wonen boven Winkels is opgeheven in samenspraak met Welbions. Er is een voorstel in voorbereiding voor de inzet van de resterende middelen Wonen boven Winkels.
 • Ontwerp en planprocedures Noordelijke doortrekking Laan Hart van Zuid afgerond.
 • Er is uitvoering gegeven aan de Ontwikkelagenda Netwerkstad. De Enschedesestraat is heringericht met HOV profiel en de bereikbaarheid van het High Tech Systemspark aan de Haaksbergerstraat is gerealiseerd. Er is in samenwerking met de netwerksteden uitvoering gegeven aan de pilot spontane binnenstad. Op het gebied van strategisch programmeren heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar het suburbane woonmilieu binnen de netwerkstad.
 • Het is niet gelukt om de horecawand tot ontwikkeling te brengen in 2016. Hoewel er nog steeds van verschillende partijen belangstelling is voor deze ontwikkeling blijkt dat de partijen die eigenaar zijn van het gebied niet in staat zijn gebleken om overeenstemming te bereiken met potentiële huurders.
 • Alle onderdelen van het programma Weusthag zijn gerealiseerd, zie programma 6.
 • De ruimtelijke kwaliteit is met de herinrichting van het gebied rond het Sport Centre Hengelo verbeterd. De ruimtelijke kwaliteit van het gebied rond het Sport Centre is aangepakt met het herinrichten van het parkeerterrein, het realiseren van extra parkeerruimte, herinrichten van de tennisbanen, aanleggen en zichtbaar maken van de Berflo beek en het realiseren van een langzaamverkeersroute tussen Veldwijk-zuid en Berflo Es.
 • Gebiedsontwikkelingen: zie hiervoor paragraaf 6.8 Investeringen

Activiteit: Bestemmingsplannen maken

Doen

 • Actualiseren van het bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken.

Gedaan

 • Het bestemmingsplan Vooroorlogse wijken is vanwege de omvang van het gebied opgedeeld in 2 delen. Voor deel 1 is het ontwerp bestemmingsplan in procedure geweest. Er is een aantal zienwijzen ingediend.

Activiteit: Het zorgdragen voor voldoende woningen en het bevorderen van een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van de woonruimtevoorraad

Doen

 • Een woonvisie opstellen, waarin met name aandacht is voor strategisch programmeren en de (vraag) gerichte verdeling van huurwoningen.
 • Wet realiseren woonservicegebieden (geschikte woningen voor Wmo-geïndiceerden en eenheden wonen en zorg).

Gedaan

 • De woonvisie is vastgesteld evenals een woningbouwprogramma en een kwalitatief afwegingskader voor woningbouw. Met Welbions zijn prestatieafspraken gemaakt.
 • Op woningbouwgebied heeft de gemeente diverse projecten. De Hengelose Es Noord is een herstructureringsgebied waar de planontwikkeling voor de realisatie van ca. 250 grondgebonden woningen en transformatie van hoogbouw is opgestart. In de Berflo Es is het deelgebied park Veldwijk in de realisatiefase gekomen en heeft de buurt inmiddels nieuwe bewoners nabij het nieuwe winkelgebied gekregen. In Dalmeden laat de kavelverkoop een stijgende lijn zien en is het project Plein- en Lintwoningen gerealiseerd. In Broek zijn kavels verkocht in het CPO project Slingerveld en is de planontwikkeling opgestart voor de noordelijke rand nabij de Beneluxlaan. Fase 1 van Landmanserve is in realisatie. In het Medaillon zijn de laatste deelgebieden in uitvoering genomen, daarmee is het woningbouwproject bijna afgerond. Voor het Gezondheidspark is de woonvlek aan de vijver in ontwikkeling genomen, hier worden appartementen en grondgebonden woning gerealiseerd in de vrije sector.

Bijzondere ontwikkeling: BWS en afkoop door het rijk

 • Op grond van het Besluit woning gebonden subsidies, is met terugwerkende kracht tot 1 september 2009 de geldelijke steun beëindigd die door het Rijk met toepassing van het Besluit Woninggebonden Subsidies aan de gemeenten is toegekend. Het gaat daarbij om een bedrag dat betrekking heeft op subsidietoezeggingen uit 1992, 1993 en 1994, subsidies die met een looptijd van maximaal 30 jaar werden uitbetaald aan particulieren en toegelaten instellingen voor de sociale woningbouw. De verplichtingen richting subsidieontvangers liepen nog door tot 2015 en in de praktijk zijn in 2016 de laatste 3 bedragen betaald. Het rijk heeft in 2009 de verplichtingen contant gemaakt met een rentevoet van 4% en het met rente gekorte bedrag ineens uitbetaald. De regeling werd daaraanvolgend ingetrokken. Naar nu blijkt was de op het moment van afkoop beschikbare voorziening alleen al voldoende voor de toen bestaande verplichtingen. Nu in 2016 de laatste betalingen zijn gedaan resteert nog € 4.674.000 op de balans als vaste schuld. Dit is de som van het afkoopbedrag van het rijk (ruim € 3.400.000), vervallen verplichtingen door tussentijdse verkoop of niet meer voldoen aan de inkomenstoets en rentevoordelen. Er is geen terugbetalingsverplichting aan het rijk.