Programmarealisatie 

Beheer Openbare Ruimte en Duurzaamheid

Aanspreekpunt bestuurlijk: Wethouder Elferink
Betrokken sector(en):Fysiek, Stedelijk Beheer en Middelen
Aanspreekpunt(en) ambtelijk:Henk Jan Tromp, Herman Tinselboer, Pieter Kistemaker

Binnen dit hoofdstuk staan beleidsvelden centraal die met elkaar verbonden zijn, maar ook elk een eigen doelstelling kennen.

De openbare ruimte betreft de directe leefomgeving van de Hengelose inwoner. Hierbij streven we naar gezonde, veilige en leefbare wijken. Voor alle vormen van beheer en onderhoud van de openbare ruimte (denk aan wegen, pleinen, gazons, speelplekken, afvalbakken en beplantingsvakken) is door de raad vastgesteld hoe het beheerniveau moet zijn. Een goed onderhouden openbare ruimte draagt bij aan de leefbaarheid van een wijk.

Een duurzaam Hengelo functioneert volgens het principe van de circulaire economie. De gemeente past dit uitgangspunt toe in alle eigen activiteiten. Maar de gemeente stimuleert en ondersteunt vooral ook duurzame maatschappelijke initiatieven.

De kinderboerderij is vooral voor bewoners een prima voorbeeld hoe leefbaarheid, dieren (welzijn) en recreatie met elkaar in de praktijk verbonden worden.

Met de aanleg van een warmtenet wordt een belangrijk deel van de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen verwezenlijkt. Warmtenet zet onbenutte restwarmte en andere hernieuwbare energie in om fossiele brandstoffen te vervangen.

Relevante beleidsnota’s

 • Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 (vastgesteld in 2013);
 • Gemeentelijk Grondwaterplan (vastgesteld in 2013);
 • Gemeentelijk Waterplan (vastgesteld in 2006).
 • Notitie “Hengelo Verduurzamen”
 • Energiescan (2013)
 • Nota Snippergroen
 • Groenplan Hengelo
 • Beleidsplan Ondergrond (2012)
 • Nota bodembeheer gemeente Hengelo ‘Twents beleid veur oale groond’ (2011)
 • Bodemkwaliteitskaart gemeente Hengelo (2011)
 • Keuzescenario Afvalloos Hengelo (2015)
 • Landelijk Afval Plan 2 (LAP 2; in voorjaar 2017 wordt dit LAP 3)


61. Onderhoud openbare ruimte 62. Afval, milieu en duurzaamheid 63. Riolering en waterhuishouding Prestatie indicatoren Feitenkaarten