Beheer Openbare Ruimte en Duurzaamheid 

61. Onderhoud openbare ruimte

Activiteit: Wegen, straten en pleinen onderhouden

Doen

 • Het onderhouden van wegen, straten en pleinen om deze veilig en goed begaanbaar te houden.
 • Starten met de implementatie van Samen Verder, zodat de nieuwe organisatie-eenheid kan starten op 1 januari 2017. Vooruitlopend daarop wordt er in 2016 op steeds meer vlakken samengewerkt en gaan we verder met de invulling van het werk-leerbedrijf. Ook de kinderboerderij gaat mee in de ontwikkeling Samen Verder. Daarbij is het belangrijk dat de kwaliteit gewaarborgd blijft.
 • De inrichting van het Weusthagpark afronden, o.a. de realisatie van de uitkijktoren en de opening van de heemtuin/biologische moestuin.

Gedaan

 • 2016 heeft in het teken gestaan van het verder vormgeven van de samenwerking tussen de gemeente Hengelo en Gildebor. In verschillende werkgroepen (o.a. juridisch, overhead, dienstverleningsovereenkomst, ICT) is de samenwerking verder uitgewerkt. Hierbij zijn ook de inhoudelijk deskundige medewerkers zoveel mogelijk aangehaakt. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de ondertekening van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Gemeente Hengelo en het openbaar lichaam SWB Midden Twente op 16 december 2016. Deze DVO bestaat algemene bepalingen (deel A), 18 productbladen (deel B) en bijlagen (deel C).
 • Alle onderdelen van het programma Weusthag zijn gerealiseerd. De inrichting van het Weusthagpark is afgerond. Van het Weusthag kan nu gebruik worden gemaakt door fietsers, wandelaars, vissers, hardlopers, enzovoort, omdat het gebied in de afgelopen zes jaar toegankelijk is gemaakt door de aanleg van wandelpaden. Ook de Heemtuin met Beleefbos, de skeelerbaan en de biologische moestuin voorzien in de behoefte aan recreatiemogelijkheden, natuurbeleving en sportbeoefening van inwoners van Hengelo e.o. Inmiddels zijn ook de routepaaltjes geplaatst voor het wandelnetwerk Twente. De uitkijktoren is in juli 2016 gerealiseerd. Vanaf de eerste dag dat de toren beklommen kon worden hebben veel mensen daar gebruik van gemaakt. In de (sociale) media is uitgebreid aandacht besteed aan de uitkijktoren. Voor het Weusthag is de uitkijktoren, als laatste onderdeel van het programma, de ‘kers op de taart’ geworden.
 • In 2016 is voor onkruid op verhardingen voor het eerst bestreden met de methode ‘hete lucht’ (vooruitlopend op het landelijke verbod op het chemische middel glyfosaat). Waar met glyfosaat kon worden volstaan met 2 rondgangen per jaar, zijn voor de methode met hete lucht jaarlijks 6 rondgangen nodig. Mede door deze toename van rondgangen is het aantal meldingen van bewoners in 2016 (162) gestegen ten opzichte van 2015 (112).

Activiteit: Verwijderen van afval, schoonhouden van de openbare ruimte (inclusief straatmeubilair) en bestrijden van gladheid

Doen

 • Het schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte en het bestrijden van gladheid door ijs en/of sneeuw.

Gedaan

 • Op 19 april 2016 vond de Landelijke Opschoondag plaats. Tijdens deze dag werd extra aandacht gevraagd voor (zwerf)afval in Hengelo. College-, raadsleden en fractievertegenwoordigers konden zich opgeven om op te treden als afvalcoach bij een milieuplein bij een winkelcentrum. Ook vonden verschillende zwerfafvalacties van bewoners(organisaties) plaats in de stad.
 • Gladheidbestrijdingsplan 2016 – 2020 door college vastgesteld.
 • De hoeveelheid zwerfafval en dump is de afgelopen jaren flink toegenomen. Door goede afstemming tussen verschillende afdelingen is ruim 91% van de 2.586 meldingen over netheid op tijd afgehandeld.

Activiteit: Wegen, paden en openbare ruimte voorzien van voldoende licht

Doen

 • Duurzame vervanging openbare verlichting

Gedaan

 • Bij diverse infrastructurele projecten is ook de openbare verlichting vervangen in Hengelo. De masten en armaturen zijn vervangen door duurzame LED verlichting. Waar het mogelijk is, worden armaturen ook uitgerust met een dimmer. Hierdoor kan verlichting gedimd, uitgeschakeld worden op afstand en de storing van de lamp worden inzichtelijk gemaakt. De verlichting is onder andere vervangen langs de volgende wegen: Bornsestraat, Deldenerdijk, Enschedesestraat en Achterhoekse Molenweg, Weideweg, Oelerweg, Geerdinksweg, Boekeloseweg en Westtangent. In totaal hebben deze maatregelen geleid tot een energiebesparing van 132.409 kWh/jaar. Dit komt overeen met het gemiddelde jaarlijkse verbruik van 38 huishoudens.
 • Naar aanleiding van het Meldpunt Overbodige Lantaarnpalen, waarbij bewoners konden melden waar lantaarnpalen in hun ogen verwijderd konden worden, heeft het college besloten 115 lantaarnpalen te verwijderen. Deze 115 lantaarnpalen kunnen worden hergebruikt. Door het hergebruik hoeven er minder lantaarnpalen te worden aangeschaft. Daarnaast zorgt het verwijderen van 115 lantaarnpalen voor een besparing van 17.644 kWh/jaar. In november/december zijn de eerste 12 stuks verwijderd.

Activiteit: Bomen en groenvoorziening in de openbare ruimte beheren en onderhouden

Doen

 • Het beheren en onderhouden van de gemeentelijke beplantingsvakken en bomen.

Gedaan

 • Aanleg nieuw groenstructuur Westtangent.
 • Samen met groenpartners IVN en KNNV is een start gemaakt met het ontwikkelen van tijdelijke kruidenvegetaties op enkele braakliggende terreinen op industrieterrein Oosterveld.
 • Langs de Europalaan en omgeving is gestart met een pilot ecologisch bermbeheer in samenwerking met groenpartners IVN/KNNV

 • In 2016 zijn amfibieënvoorzieningen aangelegd langs en onder de fietssnelweg F35 ter hoogte van het Kristalbad tussen Hengelo en Enschede. Het gaat om 4 tunnels onder het asfalt door in combinatie met een geleidingsscherm over een lengte van ruim 1000 meter. Dit scherm leidt de padden, kikkers en salamanders naar de tunnels die onder de weg door lopen.

Activiteit: Beheren en onderhouden van twee begraafplaatsen

Doen

 • Het beheren en onderhouden van twee begraaf- en gedenkparken (Deurningerstraat en Oldenzaalsestraat) en het op deze begraaf- en gedenkparken uitvoeren van de begrafenissen en het zorg dragen voor de asbestemmingen.

Gedaan

 • Regulier onderhoudswerk, geen specifieke acties

Activiteit: Zorgen voor een gevarieerd aanbod van veilige speelvoorzieningen, voor alle leeftijden en bevolkingsgroepen, in een goede spreiding over de wijken en buurten.

Gedaan

 • Bestaande speelplekken heel en veilig gehouden d.m.v. inspecties en onderhoud. Voorstellen gemaakt voor opheffen en samenvoegen van speelplekken ter uitvoering van het Plan van Aanpak ‘Participatie Duurzaam Spelen’, voor alle wijken. Gesprekken gevoerd met bewonersorganisaties van de wijken Hasseler Es, Slangenbeek, Noord, Binnenstad en Woolde over deze voorstellen. Inloopavonden gehouden voor de bewoners van de Hasseler Es, Slangenbeek en Noord. Vervolg in 2017.

Activiteit: Beheren en onderhouden van openbare toiletvoorzieningen

Doen

 • Het onderhouden en schoonmaken van 7 openbare toiletten in de Hengelose binnenstad.

Gedaan

 • Regulier onderhoudswerk, geen specifieke acties.

Activiteit: Beheren en onderhouden van waterlopen en vijvers

Doen

 • Het onderhouden van de bermen en de sloten in het buitengebied ten behoeve van een goede waterafvoer.

Gedaan

 • Regulier onderhoudswerk, geen specifieke acties