Beheer Openbare Ruimte en Duurzaamheid 

62. Afval, milieu en duurzaamheid

Activiteit: Afval inzamelen, scheiden en recyclen. Terugdringen restafval.

Doen

 • In 2016 zetten we de eerste stap voor het omgekeerd inzamelen door een verpakkingenton in te voeren bij laagbouwwoningen en brengcontainers voor verpakkingsafval en oud papier bij hoogbouw. Uiterlijk 1 januari 2018 zijn alle huishoudens verplicht hun fijn restafval aan te bieden aan ondergrondse afvalcontainers. Naar verwachting wordt op deze manier 100 kg restafval per inwoner per jaar behaald. Naast diftar als financiële prikkel moeten we dus nog aanvullende maatregelen bedenken om op 30 kg (landelijke ambitie) of 50 kg (Twentse ambitie) restafval te komen. Daarom starten we in 2016 met een pilot bij hoogbouw: etensresten worden daar gescheiden ingezameld en vervolgens gefermenteerd bij de Groentuin van de SWB.

Gedaan

 • Dankzij de invoering van de verpakkingenton en de milieueilanden is hoeveelheid fijn restafval is gedaald van 145 kg in 2015 naar 129 kg. per inwoner in 2016. Deze 129 kg. is onder te verdelen in 117 kg uit de inzameling aan huis en 12 kg. per inwoner die gebracht wordt bij het Milieupark.
 • De hoeveelheid gescheiden verpakkingsafval is gestegen van 26 kg. naar 34 kg per inwoner. De kosten voor verpakkingsafval nemen toe. Oorzaak is de jaarlijkse teruglopende vergoeding van Nedvang en meer vervuiling (daardoor slechte sorteerresultaten). Door een tegenvallende Europese aanbesteding voor 2017 en 2018 zullen de kosten verder stijgen.
 • Ca. 60 bovengrondse locaties t.b.v. hoogbouw gerealiseerd (verpakkingen en oud papier). Verpakkingenton voor laagbouw is ingevoerd. Milieupleinen bij bestaande supermarkten zijn gecompleteerd. Er is in het laatste kwartaal 2016 gestart met ontwerp ondergrondse containers voor alle huishoudens. In Beckum en Oele zijn in de tweede week van januari 2017 de grijze minicontainers opgehaald. Tuindorp ’t Lansink volgt in februari 2017.
 • In drie deelgebieden is gestart met de inzameling van etensresten bij hoogbouw. Dat gebeurt met medewerkers van de Groentuin (SWB) die met bakfietsen bij zes inzamelpunten de etensresten ophalen. Deze worden met de Rocket Composter verwerkt tot compost. Dit wordt weer gebruikt in de Stadstuin Marskant, in de Groentuin en in openbare plantsoenen.
 • In maart 2016 is 300 ton gefermenteerd bladafval verwerkt in de gemeentelijke plantsoenen, bij de Groentuin. Bewoners hebben tijdens de landelijke compostdag dit gefermenteerd bladafval massaal opgehaald bij het Milieupark. In december is tijdens de bladcampagne ca. 900 ton bladafval verzameld. Dit wordt gefermenteerd (Bokashi) en vervolgens in het voorjaar 2017 weer als voeding teruggebracht in o.a. de gemeentelijke borders, de Stadstuin Marskant en de Groentuin.

Activiteit: Beleid maken en adviseren over milieu, bodem, geluid en duurzaamheid

Doen

 • Begin 2016 wordt een besluit genomen over het Energie Actieplan. Daarna de acties uit dit plan tot uitvoer brengen.
 • De duurzaamheidstaken anders organiseren. In plaats van een team duurzaamheid is er straks een coördinator duurzaamheid, die een groter beroep doet op de organisatie. In 2016 werken we aan het vormgeven van de nieuwe organisatie van de duurzaamheidstaken.
 • De educatieve duurzaamheidstaken, zoals het organiseren van tentoonstellingen en het verstrekken van leskisten, worden afgerond.
 • Het gebiedsgericht grondwaterbeleid uitvoeren. Verontreinigingen in het gebiedsgerichte grondwaterbeheer worden volgens het Gebiedsbeheerplan voor het centrumgebied van Hengelo aangepakt.
 • Een bodemprogramma opstellen, op basis van het Convenant bodem en ondergrond 2016-2020.

Gedaan

 • Het Energie Actie Plan wordt in de eerste helft van 2017 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. In dit plan worden nieuwe energie projecten voorgesteld. Deze worden in de Kadernota voorgesteld als nieuw beleid.
 • Begin 2017 is een nieuwe Procesregisseur Duurzaamheid geworven. Alle activiteiten op het gebied van Duurzaamheid zijn, voor zover bekend, geborgd in de gemeentelijke organisatie. Daarnaast heeft de procesregisseur als taak om de netwerkorganisatie vorm te geven.
 • De educatieve duurzaamheidstaken zijn afgerond en worden niet meer vanuit de gemeente verzorgd.
 • Het gebiedsgerichte grondwaterbeheer wordt conform het plan uitgevoerd. In 2016 is de locatie EMGA Noord (Industriestraat/Esrein) als negende locatie aan het gebiedsgericht grondwaterbeheer toegevoegd. Dit betreft tevens de laatste spoedlocatie (locatie waar bodemverontreiniging onaanvaardbare risico's voor de mens of het milieu oplevert) waarvoor nog geen aanpak was voorzien.
 • Er is in 2016 geen bodemsaneringsprogramma opgesteld, omdat prioriteit is gegeven aan andere werkzaamheden. Met name de commotie die is ontstaan ten aanzien van lekkages aan boorputten en veldleidingen ten behoeve van de zoutwinning heeft veel capaciteit gevraagd. In 2016 is uitvoering gegeven aan het convenant Bodem en ondergrond. De afspraak tussen de Twentse gemeenten in 2016 om verder samen te werken op het gebied van bodem ondergrond past hier ook goed bij. Er wordt samen op getrokken met het oog op de veranderingen in wet- en regelgeving en beleid als gevolg van de komst van de Omgevingswet. Het ontbreken van het programma heeft geen financiële gevolgen.

Activiteit: Exploiteren van Warmtenet

Gedaan

 • Afgelopen jaar is er veel gebeurd met warmtenet. Met Alliander en Ennatuurlijk is overeenstemming bereikt over de overdracht van het bestaande warmtenet. Hiertoe zijn samen met hen twee bedrijven opgericht die de activiteiten van de gemeente met betrekking tot de levering en opwekking van warmte gaan overnemen. Samen met Ennatuurlijk wordt Warmtebedrijf Hengelo BV opgericht dat de levering van warmte aan de eindgebruikers gaat overnemen. Met Alliander is Warmtenetwerk Hengelo BV opgericht dat de aanleg van de backbone op zich neemt en na het gereedkomen daarvan de distributie van de warmte via het laagtemperatuurnetwerk. De feitelijke overdracht van de leveringsactiviteiten aan Warmtebedrijf Hengelo BV is voor 2017 voorzien. Tevens is in 2016 begonnen met de aanleg van de backbone. In opdracht van de gemeente is de voorbereiding hiervoor uitgevoerd. Daarna heeft Warmtenetwerk Hengelo BV het stokje overgenomen.