Beheer Openbare Ruimte en Duurzaamheid 

63. Riolering en waterhuishouding

Activiteit: Riool, grondwater en afvoer van (afgekoppeld) hemelwater beheren

Doen

 • Het riool van de Westtangent verzwaren in combinatie met herprofilering van het wegprofiel en het versterken van de groenstructuur.
 • Het riool van de Enschedesestraat vervangen in combinatie met de aanleg van de HOV Hengelo-Enschede en het versterken van de groenstructuur.
 • Het riool verzwaren van de Mozartlaan, Breemarsweg, Deurningerstraat en Deldenerstraat.
 • Het realiseren stuwgebieden om wateroverlast te verminderen.
 • Openbare ruimte inrichten voor waterberging. In het kader van het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) is met behulp van een rioleringsmodel een wateroverlastlandschapskaart (WOLK) opgesteld. Op deze kaart zijn locaties aangegeven die risico lopen op wateroverlast. Voor deze locaties worden oplossingen aangedragen zoals het inrichten van groenstroken voor tijdelijke waterberging.
 • Grondwateroverlast oplossen onder andere bij de Adamsweg en Oude Postweg. We gaan de Drienerbeek tussen de Haverweg en de Grundellaan herinrichten, zodat de beek meer ruimte krijgt en er meer waterberging ontstaat. De oevers worden natuur vriendelijk ingericht.
 • Aanleggen van (delen van) de Veldbeek.
 • Stimuleren van bewoners om de daken van woningen te voorzien van sedum ten behoeve van het verminderen van wateroverlast (Klimaat Actieve Stad). Sedumdaken kunnen veel water opslaan en verminderen zo wateroverlast tijdens hevige regenbuien. Daarnaast heeft een sedumdak een goede isolerende werking, het verlengt de levensduur van de onderliggende dakbedekking en het zorgt voor meer groen in de stad.De gemeente heeft hiervoor de subsidieregeling De Groene Pet in het leven geroepen.

Gedaan

 • Het riool van de Westtangent is verzwaard in combinatie met herprofilering van het wegprofiel en het versterken van de groenstructuur. Volledige herinrichting van de Oelerweg – Geerdinksweg – Weideweg
 • Herinrichting van de Enschedesestraat van Haverweg tot Drienerstraat is gerealiseerd. Herinrichting van de Wolter ten Catestraat tussen Velourstunnel en Drienerstraat is gerealiseerd. Aanleg van het deel van de doorstroomas voor hoogwaardig openbaar vervoer Hengelo Enschede tussen Haverweg en CS Twente. Vernieuwing van het rioleringsstelsel voor de komende decennia. Aanleg schoonwaterleiding naar Drienerbeek.Een doorstroomas voor hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) is gerealiseerd tussen Hengelo en Enschede. Een route tussen CS Twente in Hengelo via het business en science park naar het station van Enschede, zodanig dat het busverkeer (HOV) niet wordt gehinderd door het overige verkeer is gerealiseerd.
 • De kruising Enschedesestraat – Boekweitweg – Kuipersdijk die voldoende capaciteit heeft voor alle soorten verkeer en die zodanig is ontworpen dat de bouw van een ongelijkvloerse kruising van de Kuipersdijk met de spoorlijn Hengelo – Enschede in de toekomst mogelijk is, is nagenoeg gerealiseerd.
 • De rioolverzwaring Deuringerstraat is uitgevoerd in combinatie met een herinrichting van het wegprofiel vanaf de rotonde tot de Hamerstraat. Hierin is het realiseren van vrij liggende fietspaden onderdeel geworden in de uitvoering. Andere voorzieningen (onder andere parkeren, groen en verlichting) hebben daarmee een andere plek in het profiel gekregen.
 • Het ontwerp van de rioolverzwaring Mozartlaan is afgerond.
 • De stuwgebieden zijn aangelegd en opgeleverd. Het rioolstelsel van Hengelo is opgedeeld in 18 stuwgebieden. In deze stuwgebieden wordt het afval- en regenwater langer vastgehouden d.m.v. drempels in de riolering. Hierdoor treedt minder afvalwater uit naar de beken en zal naar verwachting minder wateroverlast optreden tijdens hevige neerslag.
 • Bij een achttal wateroverlast-risico locaties zijn maatregelen getroffen in de openbare ruimte. Deze maatregelen variëren van de aanleg van een wadi (extra waterberging) tot het verlagen van trottoirbanden en het aanbrengen van extra kolken.
 • In de Adamsweg is een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar (grond)wateroverlast. Naar aanleiding hiervan wordt een drainageplan ontworpen.
 • In de Oude Postweg e.o. is drainage aangelegd in openbaar terrein in combinatie met drainage in particulier terrein.
 • Het voorlopig ontwerp van de herinrichting van de Drienerbeek tussen de Haverweg en de Grundellaan is gereed.
 • Het deel van de nieuwe Veldbeek bij het FBK stadion zijn in 2016 gerealiseerd. Met de aanleg van de bergingsvijver bij het Watertorenpark is een aanvang gemaakt.
 • De subsidieregeling Groene Pet wordt sinds 2009 aangeboden aan inwoners van de gemeente Hengelo en wordt jaarlijks verlengd. In 2017 wordt de regeling opnieuw aangeboden. Tot nu toe zijn er 17 subsidieaanvragen voorlopig toegekend (in afwachting van de bewijsstukken) en 34 subsidieaanvragen definitief toegekend. De regeling is een groot succes.