Programmarealisatie 

Bestuur, Veiligheid en Openbare Orde

Aanspreekpunt bestuurlijk: Burgemeester Schelberg en wethouder Bruggink
Betrokken sector(en):Fysiek, Dienstverlening en Middelen
Aanspreekpunt(en) ambtelijk:Henk Jan Tromp, Martin Fleer en Pieter Kistemaker

Leefbaarheid en Veiligheid: De gemeente is verantwoordelijk voor het borgen van de leefbaarheid, veiligheid, openbare orde en crisisbeheersing. Er komen meer taken naar de gemeente toe. Zowel in het veiligheidsdomein als op aangrenzende beleidsterreinen. Ook bij partners zijn grote veranderingen gaande. Het college is verantwoordelijk voor een goede inbedding en sturing. We moeten de mogelijkheden benutten die de nauwe verbinding biedt tussen het veiligheidsbeleid en het sociaal domein.

Diensten publiekszaken: Dienstverlening is het visitekaartje van de gemeente. Wij willen dan ook dat inwoners, bedrijven en instellingen tevreden zijn over de gemeentelijke dienstverlening. Zij moeten via elk kanaal (balie, telefoon, website, e-mail, post, sociale media) snel een begrijpelijk en betrouwbaar antwoord krijgen op hun vragen. De Basisregistratie Personen (BRP) is dé basisregistratie voor personen en de kern van het stelsel van basisregistraties. We hebben een open, ontspannen houding en communiceren proactief waar we mee bezig zijn en wat we belangrijk vinden. De kernwaarden voor de medewerkers zijn: keuzes maken, handelen vanuit de logica van de Hengeloër en zaken voltooien. Dat doen we samen, met lef. Inwoners, bedrijven en instellingen weten waar de gemeente Hengelo voor staat en waar we ons voor inzetten. We stimuleren dat medewerkers ‘de stad in gaan’.

Bestuur en bedrijfsvoering: Een bestuurskrachtige gemeente vraagt om samenwerking met andere gemeenten en partners in onze omgeving. Samenwerking blijft daarom van belang. Voor de economie en sociale vitaliteit van de stad is het van belang dat we ons naar buiten richten op regionaal, nationaal en internationaal terrein. Het bedrijfsleven, en daarmee de economische kracht in Hengelo en Twente, is grotendeels internationaal gericht. Steden kunnen veel onderwerpen en thema’s niet meer alleen oppakken, zoals economie, innovatie, mobiliteit en duurzaamheid. Het wordt eerder regel dan uitzondering om op grotere schaal dan de stad en regio samen te werken met maatschappelijke instellingen, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Het biedt vele voordelen om de kansen van de stad te verbinden aan kansen en ontwikkelingen op regionaal en internationaal niveau. De rol van de overheid: partijen bij elkaar brengen en verbinden. Zo kunnen we kansen en ontwikkelingen benutten op bovenstedelijk niveau. Hengelo is van mening dat taken die in het publieke domein liggen of daar dicht tegenaan liggen, ook binnen de gemeentelijke zeggenschap moeten blijven. Ontwikkelingen worden hierop beoordeeld en gemeenschappelijke regelingen moeten binnen de kaders van lokaal bestuur worden uitgevoerd.

Relevante beleidsnota’s

 • Integraal veiligheidsbeleid Hengelo 2013-2016
 • Internationale agenda van Twente
 • Omgevingsvisie Overijssel (2009)
 • Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente (2013)
 • Structuurvisie Hengelo 2030
 • Sociale Visie Hengelo 2020
 • Twente Werkt (2014)
 • Overijssel werkt
 • Economische Motor Twente
 • S3 strategie
 • Europa 2020
 • Dienstverleningsconcept Publieksplein
 • Gemeente Hengelo heeft Antwoord©
 • Samenwerkingsplaat (2013)


71. Leefbaarheid en veiligheid 72. Diensten Publiekszaken 73. Bestuur en bedrijfsvoering Prestatie indicatoren Feitenkaarten