Bestuur, Veiligheid en Openbare Orde 

71. Leefbaarheid en veiligheid

Activiteit: Financieren van de Veiligheidsregio voor brandweertaken

Doen

 • De gemeenteraad geeft richting aan de begrotingsontwikkeling van de Veiligheidsregio Twente m.b.t. de nieuw op te zetten financieringssystematiek

Gedaan

 • Actief meegewerkt om de nieuwe wijze van financiering conform CEBEON methode besluitvorming gereed te krijgen in de regio.
 • De raad heeft ingestemd met de CEBEON methode als nieuwe verdeelsystematiek

Activiteit: Adviseren van de burgemeester rond alle wettelijke taken op het gebied van openbare orde, leefbaarheid en veiligheid

Doen

 • Adviseren op actuele ontwikkelingen

Gedaan

 • In de eerste helft van 2016 was de grote stroom aan vluchtelingen landelijk nieuws en een grote landelijke opgave. In Hengelo is in het voorjaar een tweede Aanvullende Vluchtelingen Opvang geopend. Om de voorkomen dat de opvang in Hengelo de sfeer, emotie en media-aandacht zou krijgen zoals dat in enkele gemeenten aan de orde is geweest, is de komst van de tweede opvang opgepakt conform de aanpak ‘protocol maatschappelijke onrust. Met behulp van vrijwilligers en buren is de opvang van vluchtelingen netjes verlopen.
 • Ín de zomer heeft er in Turkije een mislukte coupepoging plaatsgevonden. Dit bracht spanningen met zich mee onder Turkse Nederlanders, zo ook in Hengelo. Er is intensief met de Turkse gemeenschap in Hengelo gesproken om zo met elkaar in gesprek te blijven en daarmee de spanning niet de overhand te laten krijgen.

Activiteit: Beleid maken en uitvoeren met betrekking tot toezicht & handhaving in de openbare ruimte zoals afhandelen van overlastmeldingen, handhavingsverzoeken en gevonden voorwerpen

Doen

 • Het veiligheidsbeleid herijken en vervolgens de accenten bepalen voor 2016. Belangrijk daarbij is dat veiligheid meer in wisselwerking met burgers moet worden georganiseerd. Het accent moet daarbij komen te liggen op zelf organiserend vermogen van de burger in plaats van repressie door de overheid. De rol van de overheid wordt dan meer faciliterend en stimulerend.
 • Blijvende inzet op preventie woninginbraken door onder meer het aanbieden van gratis inbraakpreventie-advies.

Gedaan

 • In 2016 is gestart met het herijken. De aanloop heeft vertraging opgelopen door o.a. de grote inzet op het vluchtelingendossier. Voor de zomer heeft een eerste bijeenkomst met de raad plaatsgevonden. De uitwerking is vertraagd door de ontwikkelingen in Turkije en de inzet hier. Inmiddels is de afronding in Q1 voorzien.
 • Aanpak woninginbraak is uitgevoerd.
 • 13 stagiaires toezicht en handhaving begeleid.
 • 70.000 fietsen gestald in de twee gratis bewaakte fietsenstallingen De Beurs en Kloosterterrein. Het aantal gestalde fietsen is in 2016 met 5000 toegenomen.
 • 3% meer meldingen openbare ruimte afgehandeld dan in 2015.
 • Om jeugdoverlast beter, preventief, aan te pakken is samen met de politie en andere partners een applicatie ontwikkeld om jeugd overlast te registeren en makkelijk samen te delen.
 • Handhaving Drank en Horeca Wet (DHW) bij Café Pub Stief kwartiertje en Eetcafé (Broodje) Top.

Activiteit: Financieren van noodopvang van dieren en destructie van dode dieren

Doen

 • Financieren van de dierenopvang.

Gedaan

 • Dit is uitgevoerd als reguliere taak zonder bijzonderheden.

Activiteit: Financieren van ruiming van conventionele explosieven

Doen

 • Voor zover er een conventioneel explosief bij grondwerkzaamheden wordt aangetroffen, dient dit onder strenge veiligheidsmaatregelen geruimd te worden. De rijksbijdrage is omgezet naar een subsidieregeling. Er is in Hengelo geen voorziening meer, eventuele kosten worden gedekt uit de algemene middelen.

Gedaan

 • Er heeft zich een situatie voorgedaan waar nader onderzoek voor is uitgevoerd Dit betrof baggerwerkzaamheden van de Koksvijver. Door vooronderzoek zijn risico’s geminimaliseerd en zijn geen aanvullende veiligheidsmaatregelen van gemeentewege noodzakelijk geweest.