Bestuur, Veiligheid en Openbare Orde 

73. Bestuur en bedrijfsvoering

Activiteit: sectoroverstijgend beleid coördineren en het bestuur (en de directie) strategisch adviseren en ondersteunen

Doen

 • De thema’s: transformatie, dienstverlening, control, fysieke keten en Samen Verder in 2016 doorontwikkelen en invoeren.

Gedaan

 • Op de thema’s “transformatie in het sociale domein”, “fysieke keten” en “Samen verder” wordt elders ingegaan .
 • DienstverleningDe kaders voor de dienstverlening zijn vastgesteld. Wij maken hierbij onderscheid in de verschillende rollen van de burger (zgn. Hiemstra rollen). Deze rollen worden gekoppeld aan ‘formules’, als raamwerk naar de voorbeelden van IKEA, Jumbo, etc. Om invulling aan deze formules te geven gebruiken wij de kenmerken die ook in het bedrijfsleven worden gehanteerd, de 6 P’s . Samen met de vakafdelingen worden deze kenmerken in de loop van 2017 ingevuld.
 • Control. In het organisatiebesluit 2015 is vastgelegd dat de gemeentesecretaris/algemeen directeur verantwoordelijk is voor de concern-control. In 2015 is gekozen voor de combinatie van de concerncontrolfunctie met die van sectormanager middelen. Er hebben in 2016 gesprekken plaatsgevonden waarbij de rolverdeling en rolopvatting aan de orde zijn geweest. Aan de hand van deze gesprekken is een evaluatierapport opgesteld. Conclusie is dat er steviger ingezet moet worden op de invulling van concerncontrol, waarbij een vrijgestelde concerncontroller voor de hand ligt.
 • Agenda van Twente. In 2016 zijn de eerste stappen gezet op de weg naar een nieuwe Agenda van Twente, waarbij met name de resultaten van de bestaande aflopende Agenda van Twente zijn geëvalueerd met als doel om lessen te trekken voor een eventuele nieuwe agenda van Twente. Eind 2016 hebben de 14 afzonderlijke gemeenteraden ingestemd met de verdere verkenning van de mogelijkheden om te komen tot een nieuwe Agenda van Twente.
 • Netwerkstad Twente. Voor wat betreft Netwerkstad Twente concentreert de samenwerking zich op de uitvoering van de Ontwikkelagenda Netwerkstad, die samen met de provincie is opgesteld. De stedelijke samenwerking in Twente met Almelo en Enschede heeft in 2016 een nieuwe impuls gekregen door een tweetal bijeenkomsten van de drie voltallige colleges. Dit initiatief zal in 2017 een vervolg krijgen.

Activiteit: De gemeenteraad ondersteunen met behulp van griffie en de Rekenkamer

Doen

 • Evaluatie Vergaderstructuur

Gedaan

 • De griffie heeft twee raadsleden uit het raadspresidium begeleid en ondersteund in hun taak om een Tussentijdse evaluatie van de vergaderstructuur te verzorgen. Met deze vergaderstructuur is medio 2014 begonnen. Het jaar 2016 stond in het teken van de doorontwikkeling van deze structuur. Eind 2016 is de evaluatie afgerond. Het nog te houden raadsdebat en de besluitvorming over de evaluatie kan leiden tot aanpassingen in de vergaderstructuur, of tot een herbevestiging of herijking van bestaande afspraken rond bijvoorbeeld Politieke Markten. Maar het zal ook leiden tot aanpassingen in het Reglement van Orde en eventueel de Verordening Fractieondersteuning. Ook zijn er aanpassingen in de Gemeentewet doorgevoerd, bijvoorbeeld rond het indienen van initiatiefvoorstellen, die leiden tot aanpassingen in het RvO.
 • Inzet in Twenteraad / Agenda van Twente.
 • Eind 2015 hebben de 14 gemeenteraden van Twente besloten om verder samen te werken in een nieuwe 'regeling regio Twente.' De raadsleden van de 14 aangesloten gemeenten willen elkaar op bovenlokale thema's blijven ontmoeten om zo de betrokkenheid bij de regio Twente te behouden en met elkaar te spreken over bovengemeentelijke zaken die in deze regeling zijn ondergebracht.
 • Deze niet besluitvormende bijeenkomsten worden ‘Twenteraad’ bijeenkomsten genoemd. Ter voorbereiding van deze bijeenkomsten is er een presidium Twenteraad bestaande uit raadsleden van de aangesloten gemeenten, waarbij de griffiers zorgen voor de voorbereiding en de coördinatie en voor de communicatie naar de eigen raden.
 • Herijking van de rekenkamercommissie.
 • Mede ingegeven door landelijke ontwikkelingen en een eigen reflectie is o.a. met fractievoorzitters gesproken over het functioneren van de rekenkamercommissie. Hengelo blijft daarbij doorgaan met een commissie met interne en externe leden. Daarnaast is de functie van secretaris/onderzoeker gesplitst met als doel een sneller resultaat en meer verbinding met de raad. Er wordt daarnaast-waar gewenst- onderzoek uitgevoerd met andere rekenkamers uit de regio (coalition of the willing). Een evaluatie van de nieuwe afspraken rond de Rekenkamer is voorzien in de 2e helft van 2017.

Activiteit: Bestuurlijk samenwerken in Netwerkstad, Regio Twente, Euregio en VNG-verband en dit bekostigen

Doen

 • De strategische lobby wordt intensiever ingezet op mobiliteit (TEN-T) en een grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Daarnaast wordt de internationale agenda van Hengelo en Twente uitgewerkt en wordt een gezamenlijke focus bepaald.

Gedaan

 • In 2016 is een eerste aanzet voor een mobiliteits- en bereikbaarheidsagenda opgesteld die in zowel het PHO Mobiliteit en het PB Belangenbehartiging van de regio Twente is aangenomen. Deze agenda wordt irt de TEN-T corridor North Sea Baltics verder uitgewerkt waarbij Hengelo zowel bestuurlijk als ambtelijk trekker is. Hengelo/Twente is ook sterk betrokken geweest bij het landelijke actie team GEA (Grensoverschrijdende Economie en Arbeidsmarkt). Dit heeft geleid tot een eindrapport waarin acties en voorstellen worden beschreven die de knelpunten moeten wegnemen om grensoverschrijdend werken en ondernemen te stimuleren. De nieuwe internationale Twentse agenda zal voortvloeien uit de nieuwe Agenda van Twente met de hoofdaccenten op Innovatie, mobiliteit/bereikbaarheid en grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Hengelo en Twente hebben in 2016 actief deelgenomen aan diverse netwerken zoals Eurocities, MONT, G32, TEN-T corridor fora, Open Days/Comite van de Regio’s, om de internationale profilering en positionering verder vorm te geven.
 • Voor de gedane acties op het gebied van bestuurlijke regionale samenwerking zie ‘gedaan’ onder de doelstelling ‘Sector overstijgend beleid coördineren en het bestuur (en de directie) strategisch adviseren en ondersteunen’.