Financiën 

82. Algemene dekkingsmiddelen

Activiteit: Middelen aanvragen en ontvangen van en verantwoorden aan het Rijk voor de uitvoering van algemene en specifieke gemeentetaken

Doen

  • Elk jaar de begroting sluitend hebben en houden. Vooral gezien de grilligheid van het rijksbeleid en de nieuwe taken met minder middelen is dit ook in 2016 weer een concrete actie.
  • Ernaar streven om de planning- en control cyclus verder te ontwikkelen en te digitaliseren. Daarmee is een mooie start gemaakt door middel van de ().

Gedaan

  • Door middel van raadsbrieven over de mei-, september- en decembercirculaire is de gemeenteraad geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen van het gemeentefonds.
  • In de twee Beleidsrapportages zijn de bijzondere aandachtspunten (transities, binnenstad, Warmtenet), de inhoudelijke en budgettaire ontwikkelingen, de projecten c.q. kredieten en voortgang van de bezuinigingen toegelicht.
  • In 2016 is de Beleidsbegroting 2017-2020 gedigitaliseerd. De ‘Wat doet Hengelo-app’ is vervangen door het Financieel Portaal van de gemeente Hengelo. In dit portaal is onderscheid gemaakt in een begroting op hoofdlijnen ‘Wat doet Hengelo in 2017’ en de gehele begroting 2017. De volgende stap is de jaarstukken 2016 te presenteren in het Financieel Portaal.
  • Door de verkoop van de aandelen Enexis N.V. is ons weerstandsvermogen verder toegenomen.

Activiteit: Externe subsidies verwerven, realiseren en verantwoorden

Doen

  • Ten behoeve van het realiseren van projecten worden aanvullende financiële middelen gezocht o.a. in de vorm van subsidies.

Gedaan

  • In totaal is er in 2016 € 5.504.210 aangevraagd in 22 afzonderlijke aanvragen. De meeste aanvragen hebben betrekking op Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit en Beheer openbare ruimte en Duurzaamheid. De grootste subsidiegevers zijn de Provincie en de Regio Twente. In 2016 is in totaal € 6.606.384 aan beschikkingen ontvangen. Het gaat hier om 26 afzonderlijke beschikkingen die betrekking kunnen hebben over aanvragen uit voorgaande jaren. Ook hierbij geldt dat de meeste beschikkingen worden afgegeven door de Provincie en de Regio Twente. Over heel 2016 is er echter € 10.757.883,77 ontvangen aan subsidies (dit heeft te maken met reeds eerder aangevraagde subsidies uit voorgaande periodes die pas in 2016 daadwerkelijk ontvangen zijn).