Financiën 

Feitenkaarten

ActiviteitOmschrijving activiteitLastenBaten
Feitenkaart 81 : Grond en vastgoed
81A Onroerende zaken aankopen en verkopen voor woningen, bedrijfsruimte, projecten en maatschappelijke functies als ook aanvullende grondactiviteiten uitvoeren zoals afhandeling van planschade. 32.910.697 29.059.225
81B Beheren, onderhouden en verkopen van gemeentelijk vastgoed. 10.585.683 5.074.799
81C De mogelijkheid bieden om grond in erfpacht uit te geven voor maatschappelijke organisaties, bedrijventerreinen en woningbouw. 1.405.149 5.729.154
Totaal   44.901.529 39.863.178
Feitenkaart 82 : Algemene dekkingsmiddelen
82A Gemeentefondsmiddelen ontvangen van het Rijk voor de uitvoering van gemeentetaken.   133.493.264
82B Externe subsidies verwerven, realiseren en verantwoorden. 667.185 309.186
82C Belastingen ontvangen, zoals OZB, toeristen-, Honden-, reclame- en precariobelasting. 10.926 22.206.491
82D Invorderen van gemeentelijke belastingen. 1.599.835 0
82E Dividend ontvangen van verbonden partijen (deelnemingen). 28.961 4.556.451
82F Rente betalen en ontvangen rente incl. doorverstrekkingen aan sociale huisvestingsinstellingen. 44.477 4.857.393
82G Mutaties in diverse reserves doorvoeren. 12.916.206 10.888.911
82J Begrotingstechnische correcties doorvoeren. 2.029.939 116.222
Totaal   17.297.528 176.427.916
Feitenkaart 83 : Saldo van de rekening/begroting
83A Rekeningsaldo 189.288 -1.687.777
Totaal   189.288 -1.687.777