Paragrafen 

Lokale heffingen

De paragraaf Lokale Heffingen geeft inzicht in de diverse gemeentelijke belastingen en de consequenties daarvan voor de inwoners van Hengelo. Hieronder worden in hoofdlijnen de belangrijkste ontwikkelingen benoemd voor de ontwikkelingen op lokaal fiscaal gebied voor 2016 en de belastingdruk.

Lokale heffingen hebben tot doel dat de gemeente door het verwerven van eigen middelen dekking vindt van haar uitgaven in het kader van de uitvoering van de gemeentelijke taken. De invoering, wijziging of intrekking van lokale heffingen dient door middel van een door de gemeenteraad vast te stellen verordening te geschieden. De vaststelling van de tarieven door de gemeenteraad vond plaats op 4 november 2015.

Lokale heffingen worden onderscheiden in heffingen waarvan de besteding gebonden dan wel ongebonden is. De paragraaf lokale heffingen heeft betrekking op beide. Ongebonden lokale heffingen (OZB en hondenbelasting) worden tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend, omdat zij niet aan een inhoudelijk begrotingsprogramma zijn gerelateerd. De besteding is niet gebonden aan een bepaalde taak. Gebonden heffingen, zoals de afvalstoffen- en rioolheffing, worden verantwoord op het betreffende programma en worden niet tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend.

Ontwikkelingen

Bedrijfsinvesteringszone (BIZ)

De experimentenwet BIZ (2009) is inmiddels omgezet in definitieve wetgeving, die op 1 januari 2016 in werking is getreden. De BIZ maakt het mogelijk dat ondernemers gezamenlijk kunnen investeren in een veilige en aantrekkelijke bedrijfsomgeving, waarbij alle ondernemers meebetalen. Het instrument dat hiervoor wordt ingezet, is een gebiedsgerichte heffing die door de gemeente op verzoek van de ondernemers kan worden ingesteld, indien bij hen aantoonbaar voldoende draagvlak aanwezig is. In 2016 is de bestaande BIZ-heffing voor gebruikers van niet-woningen in de binnenstad gecontinueerd. Net als in 2015 bleek eind 2016 dat er onvoldoende draagvlak was voor de invoering vaneen BIZ-heffing voor vastgoedeigenaren.

WOZ-waarde woningen openbaar

De WOZ-waarde was tot 1 oktober 2016 in beginsel niet openbaar. Het was het slechts in beperkte mate mogelijk om de WOZ-waarde van andere woningen of panden op te vragen. Dit kon alleen wanneer de aanvrager een gerechtvaardigd belang heeft. Eind maart 2014 heeft het parlement een wet aangenomen betreffende de verruiming van de openbaarheid van de WOZ-waarde van woningen. De wetswijziging waardoor de WOZ-waarden van woningen openbaar worden, is per 1 oktober 2016 in werking getreden. De staatssecretaris heeft dit besloten en baseerde zich op het advies van de Waarderingskamer. De Waarderingskamer verwachtte dat op 1 oktober 2016 de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) voor een substantieel deel is gevuld. Hiermee is voldaan aan de belangrijkste eis voor het openbaar maken van de WOZ-waarde voor woningen. De WOZ-waarden van woningen in Hengelo zijn te raadplegen via de LV-WOZ. Zo wordt het door openbaarheid van de WOZ-waarde mogelijk om de WOZ-waarde van een woning op te vragen. Een transparantere WOZ-waarde draagt bij aan de acceptatie van de WOZ-waarde door burgers en verbetert de kwaliteit van die WOZ-waarde. Met de realisatie van een landelijke voorziening WOZ kunnen burgers eenvoudig en laagdrempelig de WOZ-waarde opvragen bij één centraal punt.

Tariefsaanpassingen

Voor 2016 is voor de tariefstijgingen in principe uitgegaan van een inflatiepercentage van 0,75%. Uitzondering hierop waren de onroerende-zaakbelastingen (4,93%), marktgelden, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.

Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten en heffingen

Belastingopbrengsten en heffingen

Omschrijving heffing201520162016
* =kostendekkende tarievenWerkelijkRaming Werkelijk
Afvalstoffenheffing * 7.907 7.628 7.640
Begraafrechten 492 513 507
BIZ 246 231 195
Havengelden * 336 351 394
Hondenbelasting 480 484 500
Leges burgerzaken (incl. rijksleges) 1.481 1.886 1.518
Leges omgevingsvergunning * 1.693 1.301 1.466
Leges overig 117 89 57
Marktgelden * 151 98 96
OZB eigenaren woning 9.163 9.692 9.654
OZB eigenaren niet-woning 6.683 6.702 6.762
OZB gebruikers niet-woning 4.421 4.505 4.470
Rioolaansluitrecht * 28 77 69
Rioolheffing * 7.821 8.173 8.225
Parkeerbelastingen 1.816 1.295 1.600
Precariobelasting 279 292 259
Toeristenbelasting 105 126 123
totaal 43.219 43.443 43.535

Overzicht Ontwikkeling kengetallen

Kengetallen
201420152016
% van de waarde% van de waarde% van de waarde
OZB-woningen
Eigenaar0,1428%0,1518%0,1564%
Gebruiker
OZB-niet woningen
Eigenaar0,3117%0,3312%0,3354%
Gebruiker0,2495%0,2651%0,2845%
Afvalstoffenheffing
Vast bedrag€ 145,08€ 137,04€ 137,04
- Rest 240€ 8,50€ 9,95€ 10,55
- Rest 140€ 4,95€ 5,80€ 6,15
- GFT 240€ 2,00€ 2,00€ 2,00
- GFT 140€ 1,20€ 1,20€ 1,20
- Ondergrondse verzamelcontainers (60 liter)€ 1,70
- Ondergrondse verzamelcontainers (30 liter)€ 1,00€ 1,00
Rioolheffing€ 187,20€ 193,80€ 205,68
Onderhoudsrechten graven€ 33,05€ 38,55€ 38,85
Havengeld per m3 waterverplaatsing€ 0,111€ 0,111€ 0,111
Hondenbelasting (1e hond)€ 72,72€ 75,122€ 75,72
Parkeerbelastingen per uur€ 1,60€ 1,90€ 1,90
Binnenstad€ 1,90€ 1,90€ 1,90
Rand van het centrum€ 1,60€ 1,90€ 1,90
Toeristenbelasting per overnachting in/op
hotel€ 1,00€ 1,00€ 1,02
camping€ 0,70€ 0,70€ 0,71
overig€ 0,85€ 0,85€ 0,86

Woonlastenontwikkeling