Onderhoud aan kapitaalgoederen 

Wegen

Volumes
Asfalt1.844.834 m2
Elementverharding2.620.749 m2
Betonverharding123.175 m2
Overige176.587 m2
Waaronder:
Voetpad482.691 m1
fietspad118.674 m1
rijbaan509.560 m1

Relevant beleid

Onderhoudssystematiek:

De gemeente Hengelo heeft voor het beheer en onderhoud van wegen geen eigen kwaliteitsniveau gedefinieerd. Hiervoor worden de landelijke richtlijnen van het CROW gehanteerd.

Veranderingen in het onderhoudsniveau

Het onderhoudsniveau wordt niet veranderd. Hengelo streeft er naar om de richtlijnen van het CROW te handhaven.

Relevante veranderingen t.o.v. vorig jaar:

Er wordt minder preventief herstraat en meer gewerkt op basis van meldingen en geconstateerde schades. De staat van de wegen wordt tweejaarlijks gemeten door middel van het uitvoeren van weginspecties.

Coalitieakkoord:

In het coalitieakkoord is niet specifiek aandacht gevestigd op het onderhoud van wegen.

Grote projecten en ontwikkelingen

Dalmeden en Medaillon

De gemeente blijft inzetten op gebiedsontwikkelingen. Er moeten nog delen openbare ruimte aangelegd worden in de uitbreidingsgebieden Medaillon en Dalmeden. Het areaal wegen en trottoirs neemt hierdoor verder toe.

Westtangent en Enschedesestraat

In periode 2014 - 2016 is hard gewerkt aan de herinrichting van de Westtangent en de Enschedesestraat. De werkzaamheden zullen in 2017 worden afgerond. De wegen, fietspaden en trottoirs zijn opnieuw aangelegd en de rioleringen zijn vervangen.

Laan “Hart van Zuid”

In 2016 is gestart met de ontbrekende delen van de nieuwe ontsluitingsweg “Laan Hart van Zuid”. De komende jaren zal dit worden afgerond. Tevens wordt de brug in de Boekeloseweg over het Twentekanaal vervangen worden.

Huidige staat van onderhoud

Er zijn enige achterstanden op het gebied van verhardingen en verlichtingen. Dit komt uit diverse inspecties naar voren. Deze worden onder andere veroorzaakt doordat in de jaren ’70 en ’80 veel infrastructurele voorzieningen zijn aangelegd, welke nu toe zijn aan vervanging. Daarnaast zijn de kosten voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aanzienlijk verhoogd. De staat van onze wegen voldoet echter nog steeds aan de landelijke CROW richtlijnen.

Kort cyclisch onderhoud werd uitgevoerd door de eigen medewerkers van Wijkbeheer. In 2017 is de nieuwe organisatie Gildebor van start gegaan en zal dit vanaf 1 januari uitvoeren. Hierbij worden meldingen verholpen en kleine reparaties aan straatwerk uitgevoerd. Het grote onderhoud aan de wegen, trottoirs en andere verhardingen wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door aannemers. Opdrachten worden verstrekt als er niet meer voldaan wordt aan de landelijke richtlijnen voor wegen of wanneer er zulke schades geconstateerd zijn, dat onderhoud vereist is. Zodoende blijft de veiligheid gewaarborgd. Wel is het nodig kritisch te blijven nadenken over het gewenste beheerniveau.

Financiën

De budgetten zijn voldoende om de wegen te blijven laten voldoen aan de landelijke CROW richtlijnen. De budgetten zijn niet genoeg om alle onderhoudsmaatregelen direct uit te voeren. Ook wegen die wel voldoen aan de gestelde normen hebben onderhoud nodig. Dit wordt nu uitgesteld. Wanneer wegen onder het gestelde onderhoudsniveau dreigen te komen, krijgen deze een hogere prioriteit en worden deze eerder aangepakt. Om meer onderhoud te kunnen uitvoeren en er niet jaarlijks gereserveerd wordt, zijn er additionele middelen aangevraagd in de meerjarenbegroting. Tevens zijn er budgetten aangevraagd voor volledige vervangingsinvesteringen op gebied van wegen.

Overzicht budgetten

2016BegrootWerkelijk
Lasten2.457.9592.416.875
Baten -221.550 -148.715