Onderhoud aan kapitaalgoederen 

Water en riolering

Relevant beleid

Onderhoudssystematiek

De kwaliteit van de riolering wordt beoordeeld via periodiek uitgevoerde camera inspecties. Op basis hiervan en op basis van risico analyses is een rioolrenovatieplan opgesteld.

Grote projecten en ontwikkelingen

  • Opstellen vGRP 2018-2022
  • Rioolverzwaring Mozartlaan
  • Rioolvervanging Ketelstraat
  • Inrichten openbare ruimte voor waterberging (WOLK)
  • Oplossen grondwateroverlast
  • Herinrichting Drienerbeek tussen de Haverweg en de Grundellaan
  • Aanleg (delen) van de Veldbeek
  • Aanleg gedeelte Balktsbeek

Op het gebied van riolering en waterhuishouding wordt samengewerkt met de Twentse gemeenten en het waterschap Vechtstromen. Met zogenaamde werkplaatsen wordt door gezamenlijk onderzoek geprobeerd kostenbesparingen te realiseren in de waterketen.

Huidige staat van onderhoud

De kwaliteit van de riolering wordt beoordeeld door periodiek uitgevoerde camera inspecties. Op basis hiervan en op basis van risicoanalyses wordt een rioolrenovatieplan opgesteld. In dit plan wordt naast vervanging ook gekeken naar de mogelijkheid van deelreparaties en re-lining. De kosten van vervangingen, renovaties en de exploitatiekosten worden volledig gedekt door de voorziening riolering.

Financiën

De budgetten voor regulier en groot onderhoud zijn vastgesteld in het GRP. Op basis van het GRP 2013-2017 zijn de budgetten voldoende. Hoewel het beheer risico gestuurd plaats vindt, is de verwachting dat deze voldoende zijn om de eisen die aan de functionaliteit en veiligheid worden gesteld te waarborgen. Mocht een riolering onverhoopt eerder moeten worden vervangen dan gepland, dan kan dit vaak worden opgelost door een geplande vervanging wat naar achteren te schuiven.

Overzicht budgetten riolering en waterlopen

2016BegrootWerkelijk
Lasten6.521.0996.779.696
Baten-8.061.841-8.294.045