Onderhoud aan kapitaalgoederen 

Gebouwen

Volumes

In 2016 zijn er veel gemeentelijke objecten gesloopt en verkocht. De omvang van de vastgoed portefeuille bestaat momenteel nog uit 222 Objecten. Deze zijn voor € 486,9 miljoen verzekerd (herbouwwaarde). De vastgoedportefeuille bestaat onder andere uit scholen, sporthallen, buurthuizen, en aankopen in het kader van grondverwerving. Als gevolg van deze diversiteit zijn de gemeentelijke objecten onderdeel van verschillende beleidsprogramma’s en sectoren. De objecten zijn verdeeld in de volgende categorieën:

Wettelijke taak (onderwijs)98 objectenGemeentelijk beleid (kunst & cultuur, sport, 70 objecten

Welzijn, parkeren, kinderboerderij)

Huisvesting eigen organisatie15 objectenHerontwikkeling 12 objectenAfstoten (heroverweging eigendom, verkoop 27 objecten

Of sloop)

Relevant beleid

Onderhoudssystematiek:

Het gemeentelijk vastgoed (met uitzondering van de onderwijsgebouwen en de af te stoten panden) is in 2016 geïnspecteerd conform de NEN 2767-systematiek. De inspecties zijn verwerkt in een meerjarenonderhoudsplanning en worden bijgehouden en geactualiseerd met behulp van het softwareprogramma Planon. Een keer per vier jaar zal er een her-inspectie van de objecten plaatsvinden.

Veranderingen in het onderhoudsniveau:

Het gemeentelijk vastgoed is geïnspecteerd om zodoende goed te kunnen sturen op de onderhoudskosten van het vastgoed en inzicht te hebben in de risico’s en de werkelijke oppervlakten van de gemeentelijk objecten. De huidige onderhoudsniveaus van het gemeentelijk vastgoed zijn in beeld. Het gewenste onderhoudsniveaus dienen in 2017 te worden vastgesteld.

Relevante veranderingen t.o.v. vorig jaar:

Naast dat er onderhoudsinspecties zijn uitgevoerd nemen wij op dit moment het standpunt in dat het vastgoed valt onder normaal vermogensbeheer. Dit betekent dat er voor het vastgoed geen vennootschapsbelasting afgedragen hoeft te worden.

Coalitieakkoord:

In het coalitieakkoord wordt niets vermeld over het onderhoudsniveau. Tevens zijn er door de raad of het college geen richtlijnen vastgesteld met betrekking tot het onderhoudsniveau. Het voornemen is om aan de hand van de inspectierapporten hiervoor richtlijnen op te stellen. De richtlijnen kunnen gebaseerd worden op de conditieniveaus conform de NEN 2767.

Relevante beleidsnota’s:

Businessplan oprichting Vastgoedbedrijf 2012

Grote projecten en ontwikkelingen

De belangrijkste ontwikkeling is de oprichting van het vastgoedbedrijf. Het vastgoedbeheer is nu gecentreerd binnen de afdeling Grondzaken (met uitzondering van Twentebad, FBK stadion en stadhuis).

Huidige staat van onderhoud

De gemeentelijk objecten zijn geïnspecteerd. Uit de inspectie is gebleken dat een overgroot deel van de objecten het onderhoudsniveau 3 (redelijke conditie) of beter heeft. De staat van het onderhoud is over het algemeen dus voldoende. De objecten die in aanmerking komen voor verkoop/sloop zijn niet geïnspecteerd. Het onderhoudsniveau kan voor deze objecten wat lager liggen.

Financiën

Op dit moment is de inschatting dat de getroffen onderhoudsvoorzieningen en de bestemmingsreserve toereikend zijn om het huidige onderhoudsniveau te bestendigen. In 2016 zijn er minder kosten uitgegeven aan groot onderhoud dan begroot. Het overgebleven budget op groot onderhoud vloeit terug naar de voorziening of reserve.

Overzicht budgetten

2016BegrootWerkelijk
Regulier onderhoud€ 1.053.232€ 846.334
Groot onderhoud€ 1.048.271€ 397.412

Deze budgetten zijn uitsluitend ten behoeve van kosten derden. Voor het onderhoud dat door ons eigen personeel wordt gedaan (personeelslasten) zijn separate budgetten opgenomen. Het onderhoud voor de onderwijsgebouwen en de panden die in de grondexploitaties zitten worden niet vanuit bovengenoemde budgetten bekostigd. Schoolbesturen krijgen een rechtstreekse bijdrage van het rijk voor onderhoud van de onderwijsgebouwen. De panden in de grondexploitaties worden binnen de grondexploitaties gedekt.