Paragrafen 

Financiering

Inleiding

De paragraaf financiering beschrijft de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille. Meer dan voor de andere paragrafen is op dit gebied het nodige wettelijk verankerd, met name in de Wet Fido en de Ruddo, de uitvoeringsregeling van de (aangescherpte) Wet Fido, laatstelijk aangepast in 2009. In 2015 is voorts de vernieuwde Handreiking Treasury van het ministerie van BZK verschenen, die ook weer nadere informatie geeft. Tenslotte geeft ook het vernieuwde BBV richtlijnen met betrekking tot de toe te rekenen rente en de verantwoording daarvan in de planning- en control stukken.

In 2014 tenslotte zijn het treasurybesluit van de gemeente Hengelo en de richtlijnen voor het verstekken van geldleningen en garanties aangescherpt.

Wat willen we bereiken

De doelstellingen van het treasurybeleid zijn vastgelegd in de verordening financieel beheer (Verordening ex artikel 213 GemeenteWet, artikel 11) en in het treasurybesluit.

Schatkistbankieren

Per 1 januari 2014 is het verplicht schatkistbankieren van lagere overheden bij het rijk definitief ingevoerd. Dit heeft gevolgen voor het treasurybeleid. Tegoeden worden dagelijks ‘afgeroomd’, op een aparte rekening bij huisbank BNG gestort en bij het rijk belegd. Vanaf het voorjaar van 2016 maakt de gemeente vrijwel constant van deze faciliteit gebruik. Debetsaldi, “rood staan” wordt nog steeds op de gebruikelijke wijze afgedekt door daggeld- of kasgeldleningen.

Gemeentefinanciering

Bij de financiering van de gemeentelijke activiteiten wordt de gemeente als één geheel beschouwd. Dat houdt in dat bij het bepalen van de financieringsbehoefte alle inkomsten en uitgaven betrokken worden. Door de goedkope financiering in de laatste jaren is vanaf 1 januari 2016 de omslagrente, de rente die in rekening wordt gebracht bij investeringen die op de balans staan, verlaagd van 4,5% naar 3,75%.

Door "totaalfinanciering" worden de rentekosten geminimaliseerd. Leningen worden op de meest optimale momenten aangetrokken, rekening houdend met de gemeentelijke rentevisie, de Wet Fido, de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Regelmatig wordt een rentevisie opgesteld. Deze rentevisie is samengesteld op basis van rentevisies van de toonaangevende banken en financiële media in Nederland. Voorspeld werd een zeer lage korte rente en lange rente.

Nu het verplichte schatkistbankieren per 1 januari 2014 is ingevoerd zal zoveel mogelijk de kasgeldlimiet worden opgezocht. Treasury beslissingen zullen nu het gevolg zijn van de liquiditeitenplanning, de rentestand, de verwachte rentestand (rentevisie) en het risico van overliquiditeit.

Kasgeldlimiet en renterisiconorm

In 2016 is de kasgeldlimiet niet overschreden. De kasgeldlimiet bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal van € 266 miljoen, ofwel € 21,3 miljoen. Samengevat is financiering met kort geld nog steeds zeer interessant, gelet op de zeer lage korte rente.

De renterisiconorm bedraagt ruim € 53,2 miljoen (20% van het begrotingstotaal) en is eveneens niet overschreden.

Aangetrokken leningen

Langlopende geldleningen 2016:

Geen.

 Langlopende leningen in 2015 aangetrokken, storting in 2016

Bedrag         Storting   Looptijd   Rente

10.000.000   01.03.16   10 jr         1,33%

10.000.000   15.12.16   30 jr         1,925%

Kasgeldleningen

Delta Lloyd Bank: € 10 mln, storting 6 jan 2016, looptijd 21 dagen, rente -0,27%

Achmea Bank: € 10 mln, storting 1 feb 2016, looptijd 25 dagen, rente -0,27%

Daarnaast zijn van enkele geldleningen volgens contract de rentepercentages aangepast.

Vervroegde aflossingen:

Het college heeft in 2016 ingestemd met het vervroegd aflossen van de geldlening die verstrekt is aan het Gezondheidscentrum Hasseler Es, overigens geheel in lijn met de leningvoorwaarden.

Daarnaast is een evenredig deel (34%) van de achtergestelde geldlening aan Enexis Holding NV vervroegd afgelost, gelijk met de verkoop van aandelen Enexis.

Uw raad heeft in 2016 besloten een fors deel van de verstrekte lening aan HEIM/Crea (€ 575.000) kwijt te schelden ten laste van de voorziening dubieuze leningen, die bij de jaarrekening 2013 is ingesteld.

Nieuw verstrekte geldleningen aan derden:

De gemeente heeft aan Warmtebedrijf Hengelo BV en Warmtenetwerk Hengelo BV een achtergestelde lening verstrekt van € 1.040.000 elk. Zie raadsbesluit van 22-6-2016, nummer 7 luidende: “7. In afwijking van het vigerend gemeentelijk beleid aan zowel Leverings BV als de Transport BV achtergestelde leningen te verstrekken van elk € 1,04 miljoen, ter dekking door die BV’s van de nog niet gedekte aanlegkosten van de Backbone overeenkomstig de nader overeen te komen leningsovereenkomst.” De overdracht van het Warmtenet houdt eveneens in dat de achtergestelde geldlening van € 1,8 mln van de Provincie Overijssel aan de Gemeente Hengelo wordt kwijtgescholden.

Leningen aan Welbions

Met de fusie van Welbions met Woningstichting Borne is het verstrekken van geldleningen met een beperkte opslag voor risico en kosten definitief van de baan. Er is een achtervang-overeenkomst afgesloten met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De reeds afgesloten leningen kunnen ongewijzigd ‘uitlopen’. De beleidswijziging brengt (beperkte) financiële gevolgen met zich mee, waarmee in de meerjarenbegroting rekening is gehouden. Gevolgen voor 2016 waren reeds in de begroting meegenomen.