Paragrafen 

Investeringen

In het afgelopen jaar is er veel gebeurd in de grote investeringsprojecten in Hengelo. De Westtangent is opgeleverd, de aansluiting van de High Tech Campus op de Haaksbergerstraat is gerealiseerd, de Deurningerstraat heringericht om deze veiliger te maken en een groot deel van de werkzaamheden voor de herinrichting van de Enschedesestraat zijn afgerond. Tevens is de omgeving van het FBK-stadion heringericht. Al deze grote infrastructurele werken zijn binnen de beschikbaar gestelde kredieten gerealiseerd.

Een ander in het oog springend project, dat is opgestart in 2016 is de aanleg van de Backbone ten behoeve van het warmtenet. Hoewel de aanleg hiervan nog in volle gang is kan nu al worden geconstateerd dat dit project niet binnen de oorspronkelijke financiële raming kan worden afgerond.

De ontvlechting van de organisatie van Hart van Zuid tussen gemeente en Van Wijnen is uiteindelijk vastgelegd in een overeenkomst die op 20 december 2016 is ondertekend en waarin is vastgelegd welke rollen de gemeente en Van Wijnen bij de verdere ontwikkeling van Hart van Zuid gaan spelen.

In de grondexploitatieprojecten is duidelijk een opgaande lijn zichtbaar voor de huizenmarkt, er wordt weer volop gebouwd in bijvoorbeeld Veldwijk, maar ook de interesse voor de kavels in bijvoorbeeld Dalmeden, Broek en Medaillon neemt toe.

Voorbereidingskosten

In algemene zin kan worden geconstateerd dat de voorbereidingskredieten onder druk staan en met regelmaat worden overschreden hetgeen bij de uitvoering weer wordt gecorrigeerd. Veelal lopen de werkzaamheden ten behoeve van het project door terwijl de voorbereidingsfase al is afgerond, maar het krediet voor de uitvoering nog niet beschikbaar is.

Uitvoeringskosten

In de afgelopen jaren zijn regelmatig aanbestedingsvoordelen geboekt doordat de marktomstandigheden slecht waren voor de aannemers. Met het economisch herstel dat zich in 2016 nadrukkelijk heeft aangediend neemt dit af. In bepaalde sectoren zoals de bouw is dit ook al duidelijk merkbaar. Naar verwachting zullen in de komende jaren de aanbestedingsvoordelen minder worden. De uitvoering van de diverse werken zoals bijvoorbeeld de Westtangent, de Enschedesestraat maar ook het Sports Centre laten zien dat de uitgaven binnen de beschikbare kredieten blijven.

Highlights belangrijkste investeringsprojecten

Grondexploitatieprojecten

Hart van Zuid: Laan Zuid en Noord

De gronden, benodigd voor de aanleg van de Laan HvZ, zijn allemaal in eigendom. De sloop van de opstallen van EMGA ter plaatse van het noordelijk deel van de laan is afgerond. Vervolgens wordt de gevel van het bij EMGA in eigendom blijvende gebouw hersteld. Bepalend voor de verdere planning van de sloop tbv de aanleg van het noordelijk deel van de laan was het overleg met de Gasunie over het Gas verdeel Station (GOS). Omdat de leidingen vanaf het GOS aan Hal 21 zijn bevestigd en om de veiligheid bij de sloopwerkzaamheden te waarborgen en het productieproces van Siemens zo min mogelijk te belemmeren is de sloop uitgesteld tot het moment dat de gasleidingen zijn omgelegd. Met Gasunie is eind 2016 een overeenstemming bereikt.

Stand van Zaken Laan Hart van Zuid, noordelijk deel

Voor het noordelijk deel van de laan (gelegen tussen het Esrein en het Industrieplein) is het bestek in september 2016 via een Nationaal openbare procedure op de markt gezet. De gunning vond plaats in oktober 2016. De uitvoeringswerkzaamheden voor het noordelijk deel van de laan zijn medio oktober gestart. Het bestemmingsplan voor het noordelijk deel is op 6 juli 2016 vastgesteld door de gemeenteraad en inmiddels onherroepelijk.

Stand van Zaken Laan Hart van Zuid, zuidelijk deel

De aanbestedingsprocedure voor het zuidelijk deel van de Laan en de brug is in juli 2016 gestart. Wij selecteren de partijen door middel van een niet openbare procedure met voorselectie (Europees). Deze procedure doorloopt twee stappen (selectiefase en inschrijvingsfase).

De eerste fase in deze procedure was de voorselectie. Alle geïnteresseerde partijen mochten hier op inschrijven. De vooraankondiging van de selectie in het kader van de niet-openbare Europese aanbesteding voor het vervangen van de Boekelosebrug en aanleg Laan Hart van Zuid (zuidzijde) werd op 30 juni 2016 gepubliceerd. Met vijf combinaties zijn wij op 20 oktober 2016 fase 2 van de aanbestedingsprocedure gestart, de inschrijvingsfase. Begin januari 2017 zijn de stukken door de inschrijvende partijen ingediend, waaronder het aanbiedingsontwerp van de nieuwe brug. In januari 2017 vond de beoordeling plaats door de aanbestedingsbegeleidingscommissie, waarna op 8 februari 2017 de definitieve gunning plaatsvond.

Hart van Zuid, Kanaalzone

De bodemsanering in de Kanaalzone is nog niet afgerond omdat de totale hoeveelheid verontreinigde niet toepasbare grond hoger bleek te zijn dan aanvankelijk geschat. Er is gezocht naar oplossingen om deze grond niet af te voeren. De oplossing is gevonden in het herschikken van een deel van de grond onder het nieuwe talud van de Laan Hart van Zuid.

HvZ WTC Businessdistrict, Vereenigingsgebouw, Stationsplein inclusief fietsenstalling

Bouwdeel 5 is het afgelopen jaar met behulp van een provinciale bijdrage uit het programma Innovatiedriehoek opgeknapt. Het WTC heeft in juli 2016 haar intrek genomen in het verbouwde bouwdeel 5 van de MTS locatie.

Verder is de afgelopen periode onderzocht of een tijdelijke invulling kon worden gerealiseerd in bouwdeel 1 van de MTS locatie. Dat is niet gelukt. Het heeft de voorkeur van de gemeenteraad het gebouwdeel 1 nog te laten staan tot het moment dat er definitieve ontwikkeling kan plaatsvinden, dan kan het gebouwdeel worden gesloopt.

’t Rot / Landmanserve

Project ’t Rot/Landmanserve is een combinatie van woningbouw waar twee ontwikkelaars bij betrokken zijn en de gemeente zelf bouwkavels aanbiedt. Om woningbouw mogelijk te maken moet het sportpark de Bijenkorf worden heringericht d.w.z. voetbalvelden, kantine en fietscrossbaan moeten worden verplaatst binnen het sportpark.

Met beide ontwikkelaars zijn gesprekken gaande over een wijziging in het woningbouwprogramma met het sub-urbane karakter voor deze locatie als uitgangspunt. Op basis van dit uitgangspunt wordt gezamenlijk een promotieplan gemaakt om mensen enthousiast te maken voor Landmanserve als woonlocatie met een groen en ruim karakter.

De aanleg van de fietscrossbaan met startheuvel voor fietscrossvereniging het Twentse Ros is bijna afgerond. Deze wordt aangelegd op het noordwestelijke voetbalveld. Ter compensatie van dit voetbalveld is in 2015 een tweede kunstgrasveld aangelegd. Verwachte opleverdatum voor de fietscrossbaan is februari 2017.

Dalmeden

In 2016 is de belangstelling voor vrije kavels toegenomen. Er zijn meer kavels verkocht dan werd voorzien. Hierdoor zijn de opbrengsten hoger dan geraamd. Ook zijn er veel kavels in optie gegeven. In 2016 is gestart met bouwrijp maken van het woongebied Bos-Zuid en is een succesvolle start gemaakt met de uitgifte van de kavels in dit woongebied.

De Veldkamp

De Zuidelijke Randweg is aangelegd, wat leidt tot een aanzienlijke verbetering van de bereikbaarheid van bedrijven. De verwachte kavelverkoop voor 2016 is niet gehaald, waardoor de uitgiftefasering is aangepast. Het financiële resultaat van de grondexploitatie verbetert ondanks het verhogen van de kosten en het aanpassen van de fasering.

Watertorenpark

Met de aanleg van het Watertorenpark wordt er een flinke stap gezet in de ontwikkeling van Veldwijk Noord. Een aantal jaren geleden is MFA ’t Berflo gerealiseerd. Een plek waar leren, zorg en ontmoeten centraal staan. Met de aanleg van het Watertorenpark worden ook de componenten recreëren en spelen toegevoegd. Vanwege onvoorziene verontreinigingen heeft het project een periode stil gelegen. Deze periode is gebruikt voor aanvullend onderzoek en het wijzigen van de plannen. De extra saneringsmaatregelen leiden tot meerkosten. Op dit moment wordt er gewerkt aan de aanleg van het park. De oplevering zal in het voorjaar van 2017 plaatsvinden.

Investeringsprojecten

Herhuisvesting ambtelijk apparaat

De Europese Aanbesteding van de uitvoerende werkheden, verdeeld in 3 percelen, te weten bouwkundig stadhuis, bouwkundig stadskantoor en installaties voor beide panden, bevindt zich in de gunningsfase. Naar verwachting vindt de beoordeling plaats eind februari/begin maart, wordt het college eind maart een voornemen tot gunning voorgesteld en zal er eind april een definitief gunningsbesluit genomen worden.

De projectgroep is gestart met haar werkzaamheden, onderverdeeld in o.a. “HNW”, ICT, raad, facilities en communicatie met een verwachte afronding in de 1e helft van 2019.

Twentebad

Het Twentebad is belangrijk voor de gemeente Hengelo en de omliggende regio. Het Twentebad staat voor beweging, gezondheid en plezier voor iedereen. Voor de toekomst wil het Twentebad uitgroeien tot het toonaangevende zwem- en recreatiecentrum van Twente. Door het bad te renoveren en door een gedeelte nieuw te bouwen kan dit voornemen worden gerealiseerd. Daarnaast zal de integrale toegankelijkheid sterk worden verbeterd. Het bad kan hierdoor meer zorg c.q. therapie bieden voor mindervalide personen. Ook biedt de renovatie oplossingen voor een reductie van de stijgende onderhoudskosten.

De nieuwbouw tenslotte biedt het Twentebad meer ruimte voor breedtesport, het schoolzwemmen en het recreatieve- en zorgzwemmen. Deze laatste twee omdat het huidige wedstrijdbad meer beschikbaar komt voor zorg en recreatie. Verder wordt het Hengelose 50 meter sportbad één van de zes regionale trainingscentra van de KNZB.

Tijdens de renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw wordt er de uiterste aandacht aan besteed het bad toegankelijk en bereikbaar te laten zijn voor alle bezoekers.

Westtangent

Binnen het project Westtangent is in verschillende fases de Oelerweg/Geerdinksweg en Weideweg heringericht. Hierbij is de doorstroming van het verkeer aanmerkelijk verbeterd. Er is gebruik gemaakt van duurzame materialen en verlichting en er is geluid reducerend asfalt toegepast. Langs het hele traject liggen nu vrij liggende fietspaden en is het rioolstelsel verbeterd. Er is groot onderhoud aan de Wooldermeenttunnel verricht en het kruispunt Geerdinksweg/Deldenerstraat is vernieuwd. In de afgelopen periode zijn de werkzaamheden rond de overweg in de Geerdinksweg afgerond inclusief de re-lining van het riool onder het spoor door. Vervolgens hebben de riolering- en de herinrichtingswerkzaamheden vanaf het spoor tot de kruising Geerdinksweg/Oelerweg plaatsgevonden. Daarbij is de riolering aangesloten op het al in fase 1 vernieuwde rioolstelsel in de Oelerweg. Het kruispunt Geerdinksweg/Oelerweg is in zijn geheel vernieuwd en daarmee loopt de wijkring nu door vanaf de Oelerweg naar de Geerdinksweg. Het werk is inmiddels opgeleverd en binnen het geraamde krediet gerealiseerd.

Herinrichting Deurningerstraat

De uitvoering voor de herinrichting van de Deurningerstraat is in mei gestart. Wegens slechte weersomstandigheden kon de deklaag niet vervroegd in november 2016 worden aangebracht; dit gebeurt conform de oorspronkelijke planning in het voorjaar van 2017.

Weusthagpark programma

Alle onderdelen van het programma Weusthag zijn gerealiseerd.

Van het Weusthag kan nu gebruik worden gemaakt door fietsers, wandelaars, vissers, hardlopers, enzovoort, omdat het gebied in de afgelopen zes jaar toegankelijk is gemaakt door de aanleg van wandelpaden. Ook de Heemtuin met Beleefbos, de skeelerbaan en de biologische moestuin voorzien in de behoefte aan recreatiemogelijkheden, natuurbeleving en sportbeoefening van inwoners van Hengelo e.o. Inmiddels zijn ook de routepaaltjes geplaatst voor het wandelnetwerk Twente. Het Weusthag is niet langer ‘een witte vlek’ op de kaart van het routenetwerk Twente en daardoor nog aantrekkelijker geworden voor wandelaars.

De uitkijktoren is in juli 2016 gerealiseerd. Vanaf de eerste dag dat de toren beklommen kon worden hebben veel mensen daar gebruik van gemaakt. In de (sociale) media is uitgebreid aandacht besteed aan de uitkijktoren. Voor het Weusthag is de uitkijktoren, als laatste onderdeel van het programma, de ‘kers op de taart’ geworden.

High Tech Systems Park

De Haaksbergerstraat ter hoogte van het High Tech Systems Park Twente wordt heringericht om een betere doorstroming van het verkeer te realiseren. Bovendien zal de toegang tot het Park verbeteren waardoor een overzichtelijker en veiliger verkeerssituatie ontstaat. De realisatie van de reconstructie van de Haaksbergerstraat is gereed op enkele nazorg taken na. Het project is volgens planning verlopen en binnen het beschikbare budget. Onderzocht wordt of het restant budget nog ingezet kan worden voor omgeving HTSP.

HOV Enschedesestraat

De laatste werkzaamheden aan het deel tussen Grundellaan en Haverweg zijn in december 2016 afgerond. Wegens slechte weersomstandigheden kon de deklaag niet vervroegd in november 2016 worden aangebracht; dit gebeurt conform de oorspronkelijke planning in het voorjaar van 2017.

HOV Hengelo – Enschede

De kruising is gedurende de eerste drie weken van november conform planning afgesloten geweest en daarna voor alle verkeer geopend. Wegens slechte weersomstandigheden kon de deklaag niet vervroegd in november 2016 worden aangebracht; dit gebeurt conform de oorspronkelijke planning in het voorjaar van 2017.

Nieuwbouw VMBO

In 2016 is de bouw van de school gestart. De bouw van de nieuwe school gaat volgens planning en wordt naar verwachting eind 2017 opgeleverd. Vanaf januari 2018 wordt de school gefaseerd in gebruik genomen. In het nieuwe schooljaar 2018-2019 moet de school volledig in gebruik zijn.

Sport Centre Hengelo

In het kader van het project Sports Centre Hengelo is er een plan opgesteld voor de herinrichting van het gebied rondom het FBK stadion aan de Kuipersdijk met als doel het verbeteren van de kwaliteit van dit gebied en zo de aantrekkelijkheid hiervan voor de wijk Veldwijk te vergroten.

Gelijktijdig met deze herinrichting is ook de Noordelijke Ontsluitingsweg Veldwijk Zuid aangelegd. Een fiets -en wandelverbinding via het Sports Centre Hengelo tussen Veldwijk Zuid en Veldwijk Noord. Deze route zorgt voor een nieuwe herkenbare en veilige verbinding voor langzaam verkeer tussen Veldwijk Zuid en de nieuw gerealiseerde MFA en het winkelcentrum in Veldwijk Noord.

Dit project maakt onderdeel uit van de Verbindingszone Enschede - Hengelo en is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Overijssel, de Regio Twente en het Waterschap Vechtstromen. Het grootste gedeelte van het werk is gereed. Het gebied tussen het FBK stadion en de Kuipersdijk moet nog opnieuw ingericht worden. De plannen hiervoor zijn gereed en uitvoering vindt plaats in het voorjaar van 2017. Het project wordt naar verwachting binnen het beschikbaar gestelde krediet gerealiseerd.

Breedband

Begin 2016 hebben een aantal gemeenten - waaronder Hengelo – afspraken gemaakt met CIF over de over de wijze van aanleg van een glasvezelnetwerk. Inmiddels is door CIF aangegeven dat de prijzen van aannemers hoger uitvallen dan was geraamd. CIF moet nog aangeven welke gevolgen dit heeft voor de businesscase en de voorwaarden voor aanleg van het netwerk.

Rioolvervanging Ketelstraat

Uit een rioolinspectie in het voorjaar van 2011 is gebleken dat het riool in de Ketelstraat, deel van de Weversweg en plein 1918 aan vervanging toe is. Daarnaast wordt de inrichting van de openbare ruimte in het plangebied verbeterd. Het projectgebied ligt in een beschermd stads- en dorpsgezicht, daarnaast is Plein 1918 een rijksmonument. Daarom zijn naast de bewoners, de monumentencommissie, Stichting Tuindorp, en de Natuur en Milieuraad betrokken bij het tot stand komen van dit plan. In overleg met alle belanghebbenden is een ontwerp gemaakt waarbij de monumentale bomen op Plein 1918 behouden blijven. Het is nog niet duidelijk of dit mogelijk is. Omdat de bomen aangetast zijn door de bloedingsziekte en omdat bij het vervangen van de riolering de wortels beschadigd kunnen raken wordt er een onderzoek naar de levensvatbaarheid en veiligheid van de bomen uitgevoerd. Zodra uit het onderzoek duidelijk is wat er met de monumentale bomen op het Plein 1918 moet gebeuren kan worden gestart met de uitvoering van het project. We koersen op start uitvoering in het najaar van 2017.


Ontwikkelingen Algemene Reserve Investeringen (ARI)