Jaarstukken 2016 

De balans en overzicht van baten en lasten