Wat doet Hengelo in 2018 

Programma’s

Wat doet Hengelo?
Inkomsten * 1.000
292.147
 
291.990
Uitgaven * 1.000
 
292.147
Inkomsten * 1.000
 
291.990
Uitgaven * 1.000
 
 
41.606
1 Economie, Werk en Inkomen
71.286
 
1 Economie, Werk en Inkomen
41.606
 
71.286
 

Programma 1 Economie, Werk en Inkomen

De gemeente werkt aan een energiek Hengelo voor werken en ondernemen. Hierbij wordt de lokale economie (de bedrijven) gestimuleerd en gefaciliteerd door een actieve en betrokken houding. De wens is om burgers zoveel als mogelijk inkomen uit werk hebben. Er wordt gestreefd om zoveel mogelijk burgers werkgelegenheid te bieden door enerzijds de voorwaarden voor de vestiging van bedrijven aantrekkelijk te maken, anderzijds individuele begeleiding te bieden voor mensen bij de toeleiding naar werk en maatschappelijke participatie. Doel is om armoede te bestrijden en schulden te voorkomen dan wel te saneren door schuldbemiddeling. Doel daarbij is de burger zo goed mogelijk in staat te stellen zo volwaardig mogelijk deel te nemen aan de samenleving.

Aandeel van de totale begroting

24%
%
11. Economie
11 : Economie  
11ASubsidiëren van Bureau Hengelo voor stadspromotie en evenementen.453
11BBeleid maken voor de haven, toezicht en handhaving hierop en het innen van havengelden.466510
11COrganiseren en aansturen van de markt en kermis.264384
11DBeleid maken over de economische structuur in Hengelo.561239
11ERelaties onderhouden met bestaande en nieuwe bedrijven via accountmanagers.167
11FSubsidiëren van recreatieparken in regionaal verband.215
Totaal2.1261.132
12. Uitkeringen, schuldbemiddeling en minimabeleid
12 : Uitkeringen, schuldbemiddeling en minimabeleid  
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
12ABijstand verstrekken en andere uitkeringen verstrekken aan oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen en zelfstandigen.46.20939.843
12BSchuldbemiddeling bieden aan inwoners met schulden.1.288 
12CBijzondere bijstand verstrekken aan huishoudens met een laag inkomen en noodzakelijke uitgaven.2.326209
12DIndividuele inkomenstoeslagen verstrekken aan huishoudens die langer dan drie jaar een laag inkomen hebben.1.708 
12EBevorderen van maatschappelijke participatie door het verstrekken van vergoedingen voor sport- en culturele activiteiten.991 
Totaal 52.52240.052
13. Werkgelegenheid en sociale werkvoorziening
13 : Werkgelegenheid en sociale werkvoorziening  
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
13ABeleid ontwikkelen gericht op terugkeer van bijstandsgerechtigden naar de arbeidsmarkt, bevordering van wijkeconomie en adviseren en faciliteren van starters en zzp-ers.1.302 
13BWorkshops, participatietrajecten en re-integratietrajecten voor bijstandsgerechtigden inkopen en uitvoeren.3.36566
13CCoördineren en organiseren van activiteiten om taal-, reken- en ICT-vaardigheden van inburgeraars te vergroten.616356
13DWerkplekken bekostigen bij of via SWB of andere SW-bedrijven voor inwoners met een indicatie sociale werkvoorziening.11.354 
Totaal 16.638422

 • Jaarlijks wordt er € 100.000 extra geïnvesteerd in de samenwerking op het gebied van economie en arbeidsmarkt in Twente.
 • De regionale afspraken over de programmering van bedrijventerreinen worden uitgewerkt in een plan van aanpak voor de uitgifte in Hengelo/Borne.
 • Er wordt uitvoering gegeven aan een nieuwe Horecavisie. Deze visie is een belangrijke pijler voor de ontwikkeling van de binnenstad.
 • Het integrale actieplan voor de binnenstad wordt met partners in de binnenstad verder uitgewerkt met daarbinnen specifiek aandacht voor het bevorderen van lokaal ondernemerschap en vernieuwende retailformules.
 • Uitwerking geven aan promotie en marketing van Hengelo onder aanvoering van Bureau Hengelo op basis van het Hengelose DNA en de gewenste identiteit die we in 2017 onder de Hengelose bevolking hebben opgehaald (project “dit is Hengelo”).
 • Er wordt ingezet op de bestrijding van de gevolgen van kinderarmoede, waarbij de samenwerking met Jeugd, Wmo en Wijkracht is versterkt om de doelgroep zo goed mogelijk te bereiken. Naast de Voedselbank en het Jeugdsportfonds wordt de samenwerking uitgebreid met het Jeugdcultuurfonds.
 • Vanuit het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2016-2020 starten diverse pilots op het gebied van preventie of schuldhulpverlening.
 • Op het gebied van vroegsignalering worden signalen van betalingsachterstanden gecombineerd en opgepakt door Wijkracht, in samenwerking met BudgetAlert.
 • Er wordt ingezet op het LEF-project “aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt”, dat is gericht op Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)-Praktijkonderwijs (PRO)-Entree-schoolverlaters.
 • Deelname aan- en uitvoeren van het regionale project “Jongerenoffensief”, gericht op uitstroom van jongeren naar werk.

 
7.727
2 Onderwijs en Jeugd
40.649
 
2 Onderwijs en Jeugd
7.727
 
40.649
 

Programma 2 Onderwijs en Jeugd

De gemeente streeft er naar de ontwikkeling van jeugdigen en volwassenen te bevorderen en de jeugd te laten opgroeien tot zelfredzame inwoners. Het beleid hierop wordt vormgegeven binnen het programma Jeugd en de 2 pijlers ‘opgroeien en ontwikkelen’ en ‘opvoeden en zorg’. Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente naast de taak van het preventieve jeugdbeleid en de jeugdgezondheidszorg ook verantwoordelijk voor alle jeugdhulp voor jeugdigen tot 18 jaar.

Aandeel van de totale begroting

14%
%
21. Opgroeien en ontwikkelen
21 : Opgroeien en ontwikkelen   
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
21AUitvoeren van wettelijke taken rond het openbaar onderwijs zoals bestuurlijke en financiële taken.18335
21BOpstellen van een programma onderwijshuisvesting samen met schoolbesturen over nieuwbouw en aanpassing van gebouwen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs.12.0586.271
21CBeleid maken voor voorschoolse periode en primair onderwijs om onderwijsachterstanden te voorkomen en te bestrijden zoals voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en Integrale Kindcentra (IKC).1.4581.073
21DInkoop van onderwijsbegeleiding ter verbetering van de zorgstructuur in de voorschoolse periode, primair, voortgezet en speciaal onderwijs.120 
21ELeerplicht controleren en begeleiden van jongeren om voortijdige schooluitval te voorkomen.332243
21FBeleid maken voor individueel en groepsleerlingenvervoer, aanvragen hiervoor toetsen en vervoer inkopen.9107
21GCoördineren en organiseren van activiteiten om taal- en rekenvaardigheden voor volwassenen te bevorderen.27 
21HBekostigen van peuterspeelzaalwerk.810 
21IUitvoeren wettelijke toezichtstaken rond kinderopvang en peuterspeelzalen.58946
21JSubsidiëren van algemeen jeugd- en jongerenwerk, zoals jongerencentra en scouting en specifiek jeugd- en jongerenwerk gericht op jongeren die buiten de boot dreigen te vallen zoals ambulant jongerenwerk.1.66352
Totaal 18.1507.727
22. Opvoeden en zorg
22 : Opvoeden en zorg   
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
22AOrganiseren en bekostigen van informatie, advies en preventie rond opvoeden en zorg.944 
22BDe GGD financieren voor uitvoering van het basispakket Jeugdgezondheidszorg.1.985
22CInkopen van Jeugdhulp zoals bij opvoed- en opgroeiproblemen, psychische problemen en verstandelijke beperkingen.17.238
22DInkopen van beschermingsmaatregelen en jeugdreclassering na uitspraak van de kinderrechter.2.332
Totaal 22.4990

 • De voorschoolse voorzieningen in Hengelo zijn in lijn met de ontwikkeling van de Integrale Kindcentra doorontwikkeld naar kinderopvang. Aan de samenwerking tussen het onderwijs en voorschools is de opdracht gegeven een expertisecentrum jonge kind te starten. In 2018 gaat dit invulling krijgen.
 • Over de nieuwe huisvesting voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) is in 2017 een besluit genomen. In 2018 is er een bouwplan (inclusief definitieve locatie voor de nieuwbouw) en begroting.
 • Er wordt verder uitvoering gegeven aan “De Twentse Belofte”, het nieuwe Voortijdig School Verlaten convenant 2017-2020.
 • De gevolgen van de integrale aanbesteding Vervoer 2017, waaronder ook leerlingenvervoer, worden in 2018 duidelijk.
 • De samenwerking tussen jeugdprofessionals wordt verbeterd door o.a. de uitvoering van Jeugdtafels.
 • Uitvoering en afronding van diverse LEF-projecten, waaronder de Doe-boerderij, Voorbereid Ouderschap, VSO-PRO en vroegtijdige mediation bij echtscheiding.
 • Jeugdhulp innovatief in het onderwijs inzetten ter voorkoming van inzet van zware zorg door middel van onderwijs-zorgarrangementen.
 • In 2018 wordt de aanbesteding gestart voor een resultaatgerichte inkoop van Jeugdhulp en Wmo vanaf 2019.

 
2.409
3 Welzijn en Zorg
32.168
 
3 Welzijn en Zorg
2.409
 
32.168
 

Programma 3 Welzijn en Zorg

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) maakt gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische of psychosociale problemen. Ook als ze (door ouderdom) geconfronteerd worden met beperkingen. Daarnaast verzorgen gemeenten het beschermd wonen en de opvang voor mensen met psychische of psychosociale problemen en opvang van mensen die als gevolg van huiselijk geweld niet in de thuissituatie kunnen blijven. De ondersteuning is gericht op het zo lang mogelijk in de eigen omgeving kunnen blijven wonen, ook als mensen ouder worden. De insteek is dat eerst de eigen kracht en het eigen netwerk (familie, vrienden, buren) worden ingezet. Wanneer dit niet kan of niet genoeg is, wordt gekeken welke algemene voorzieningen kunnen bijdragen in de ondersteuning en uiteindelijk kan aanvullend een Wmo maatwerkvoorziening worden ingezet. Voor mensen die echt niet (meer) in hun thuisomgeving kunnen wonen is er zorg beschikbaar via de Wet langdurige zorg (Wlz). De veranderingen in de Wmo maken deel uit van het grotere geheel van veranderingen in de langdurige zorg. De Wmo is daarbij de kapstok en de basis voor het beleidsprogramma voor wonen, welzijn en zorg. Dit programma bestaat uit de volgende twee programmalijnen:

 • Thuis in de buurt, dat zich vooral richt op de algemene en preventieve voorzieningen
 • Maatwerk zorg, dat zich vooral richt op de (door de gemeente geïndiceerde) maatwerkvoorzieningen.

Aandeel van de totale begroting

11%
%

31. Maatwerk zorg
31 : Maatwerk zorg 
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
31ASubsidiëren van maatschappelijke opvang, begeleiding, bemoeizorg en preventieve GGZ.1.066 
31BHuishoudelijke hulp financieren voor mensen met een Wmo-indicatie.7.296415
31CVervoersvoorzieningen zoals collectief vraagafhankelijk vervoer financieren voor mensen met een Wmo-indicatie.1.325195
31DHulpmiddelen verstrekken aan mensen met een Wmo-indicatie.2.176 
31FBeoordelen en financieren van WMO-begeleiding zowel individuele begeleiding als groepsbegeleiding (dagbesteding en -opvang).10.030 
31GBeleid maken voor individuele WMO-voorzieningen en het uitvoeren van WMO-indicaties (inclusief medische advisering).1.4011.161
Totaal 23.2951.771
32. Thuis in de buurt
32 : Thuis in de buurt  
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
32AInformeren, adviseren en ondersteunen van cliënten bij het zorgloket (in samenwerking met wijkteams).2.499 
32BSubsidiëren van beheer, activiteiten en exploitatie van wijkwelzijnsvoorzieningen zoals buurtcentra en speeltuinen.2.816638
32CInzetten van stadsdeelregisseurs als vaste contactpersonen tussen de gemeente en wijkbewoners en subsidiëren van bewonersparticipatie zoals bewonersorganisaties en buurtbonnen.510 
32DFinancieren van de GGD voor publieke gezondheidszorg, zoals epidemiologie, gezondheidszorgbevordering en infectieziektenbestrijding.601 
32ESubsidiëren van Stichting Welzijn Ouderen Hengelo (SWOH), Seniorenplatform en een aantal ouderenbonden.742 
32FSubsidiëren van het antidiscriminatiebureau Artikel 1.35 
32GSubsidiëren van het Servicepunt Vrijwilligers.334 
32HSubsidiëren van de Stichting Informele Zorg Twente (SIZT).182 
32ISubsidiëren van activiteiten ter bevordering van de emancipatie van laagopgeleide vrouwen.5 
32JSubsidiëren van de WMO-clientenraad en gehandicaptenorganisaties.88 
32KSubsidiëren van algemeen maatschappelijk werk en thuisbegeleiding.1.061 
Totaal 8.872638

 • Als gevolg van verdere Rijksbezuinigingen op de Wmo is het noodzakelijk intensief in te zetten op een verschuiving van maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen in de wijk. De focus ligt op innovatie en samenwerking.
 • Doorontwikkeling van Wijkracht, qua aanbod en zichtbaarheid in de wijk.
 • Uitvoeren actieplannen mantelzorg en vrijwilligerswerk
 • Er wordt in 2018 in regionaal verband een kwaliteitskader ontwikkeld voor het toezicht op de kwaliteit en het doen van resultaatmetingen voor de Wmo.
 • De gevolgen van de integrale aanbesteding Vervoer 2017, waaronder vervoer van en naar dagbesteding en van de (voormalige) Regiotaxi, worden in 2018 duidelijk.

 
3.785
4 Sport en Cultuur
16.341
 
4 Sport en Cultuur
3.785
 
16.341
 

Programma 4 Sport en Cultuur

De gemeente Hengelo streeft ernaar dat zoveel mogelijk inwoners van Hengelo (blijven) sporten en bewegen en worden aangezet tot een actieve leefstijl. Het sport- en beweegbeleid zijn nauw verweven met andere beleidsterreinen en biedt allerlei kansen om bij te dragen aan de gezamenlijke opgaven binnen het sociale domein. De gemeente zet in op sportstimulering, verenigingsondersteuning en sportaccommodatiebeleid.De gemeente streeft naar een kwalitatief sterke, duurzame en diverse culturele infrastructuur. Belangrijk is dat de inwoners weten wat hun stad aan kunst en cultuur te bieden heeft, daar in geschoold kunnen worden en er volop aan deel kunnen nemen. De gemeente speelt hierin verschillende rollen: regisseur, subsidieverlener, opdrachtgever, vastgoedverhuurder.

Aandeel van de totale begroting

6%
%
41. Sport
41 : Sport   
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
41AStimuleren van sport op scholen, in wijken en in gemeentelijke accommodaties.1.143738
41BOndersteunen van sportverenigingen.23 
41CHet beheren en onderhouden van sportaccommodaties zoals zwembaden, sportparken en sporthallen.6.2902.247
Totaal 7.4562.985
42. Cultuur
42 : Cultuur   
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
42ASubsidiëren van de bibliotheek.2.39054
42BSubsidiëren van de muziekschool (Oyfo).1.203
42CSubsidiëren van CREA/HEIM (Oyfo).921 
42DSubsidiëren van de Schouwburg Hengelo.2.143 
42ESubsidiëren van amateurverenigingen.198 
42FFinanciering kunst- en cultuureducatie op scholen.7250
42GBeheren en onderhouden gemeentelijk kunstbezit.16822
42HSubsidiëren van ateliers en beeldende kunst.6410
42ISubsidiëren van musea en monumenten.63 
42JSubsidiëren van de lokale omroep.96 
42KSubsidiëren van diverse culturele activiteiten zoals carillon, 4 mei en Koningsdag.151 
42LSubsidiëren van het poppodium Metropool.1.416664
Totaal 8.885800

 • Uitvoering van fase III in de verbouwing van het Twentebad. Dit bevat onder andere het verplaatsen van de entree, de renovatie van instructie- en renovatie lage daken en gevels en diverse nieuwe mindervalidenvoorzieningen.
 • Stimuleren van kwetsbare doelgroepen om te gaan of blijven sporten/bewegen.
 • Meer inzetten op sport als middel binnen het sociaal domein.
 • Contacten met sportverenigingen verstevigen om actuele onderwerpen te bespreken en hen te stimuleren om hun bredere maatschappelijke rol (verder) op te pakken.
 • In samenspraak met de culturele kernvoorzieningen worden nieuwe subsidie- en prestatieafspraken gemaakt.
 • Er wordt uitvoering gegeven aan de raadsbesluiten ‘Rabotheater toekomstbestendig’ en ‘Lokale omroepvernieuwing’ (Kadernota 2018-2021).
 • Het aanjaagbudget beeldende kunst is na een opstartperiode van twee jaar definitief opgenomen in de subsidie-uitvoeringsregelingen. De regeling wordt voor 2018 geactualiseerd om meer aan te sluiten bij de mogelijkheden van de Hengelose kunstenaars.

 
3.856
5 Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit
7.556
 
5 Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit
3.856
 
7.556
 

Programma 5 Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit

De gemeente zorgt ervoor dat er in Hengelo woningen, kantoren, winkels en bedrijfsruimtes gebruikt en gebouwd worden en dat infrastructuur wordt aangelegd. Dit draagt bij aan een duurzaam, leefbaar en veilig woon-, werk- en leefklimaat van Hengelo. Om dit te bereiken wordt er nauw samengewerkt met de vier O’s (Onderwijs, Onderzoek, Overheid en Ondernemers) in Twente, woningcorporatie Welbions en andere gemeenten. De gemeente richt zich daarbij op de vragen van de klanten en is daarbij flexibel. Hier vindt een afweging plaats tussen het individuele en het algemene belang. Er is aandacht voor de samenhang tussen visie en beleid, strategie en programmering en ontwikkeling waarbij dat steeds meer samen wordt gedaan met de (georganiseerde) burgers, bedrijven en maatschappelijk organisaties.

Aandeel van de totale begroting

3%
%
51. Ruimtelijke ontwikkeling
51 : Ruimtelijke ontwikkeling  
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
51AStructuurvisie opstellen.199 
51BRuimtelijke visies en strategieën op planologisch gebied maken en stedenbouwkundige plannen ontwerpen. 514 
51CBestemmingsplannen maken.539145
51DWoonvisie opstellen gericht op voldoende woningen en een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van woningen542 
51EBeleid maken en adviseren voor onderhoud van monumenten, archeologie en cultuurhistorie.4
51FBasisregistratie adressen en gebouwen (BAG), de topografische kaart Hengelo en geografische databases beheren en onderhouden en vastgoed- en geo-informatie inwinnen, beheren, analyseren en presenteren 3671
Totaal 2.165146
52. Omgevingsvergunning
52 : Omgevingsvergunningen  
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
52AOmgevingsvergunningen verstrekken zoals rond bouw, verontreiniging, brandveiligheid en bomen kappen.1.7911.956
52BToezicht houden op naleving van omgevingsvergunningen en handhaven.60731
Totaal 2.3981.987
53. Bereikbaarheid
53 : Bereikbaarheid  
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
53ABeleid maken over verkeer en vervoer, verkeersvoorzieningen ontwerpen en verkeersadvies geven.769134
53BBeheren en onderhouden van bebordingen en straatnaamborden.47224
53CBeleid maken over openbaar vervoer (OV) en onderhouden van OV-systemen.391 
53DBeheren en exploiteren van blauwe zones, het betaald parkeergebied en parkeergarage De Beurs.1.3611.565
Totaal 2.9931.723

 • Conform de woonvisie wordt toegewerkt naar minder harde bestemmingsplannen waardoor ruimte in de programmering ontstaat voor nieuwe initiatieven.
 • De projecten uit de ontwikkelagenda voor Hengelo, Enschedesestraat en ontsluiting HighTechcampus Haaksbergerstraat, zijn in uitvoering genomen. Realisatie van het Industrieplein/Skatepark, deels door middel van het inzetten van de provinciale subsidie voor de stadsentrees.
 • Cultureel Erfgoed, herbestemming Badhuis-Ariënsschool: de ontwikkelaar heeft het plan om het gebied te ontwikkelen tot woningbouwlocatie.
 • Flexibele bestemmingsplannen en experimenteergebieden: daar waar mogelijk wordt gewerkt met flexibele bestemmingsplannen.
 • Kap: begin 2018 treedt een wijziging van de APV in werking wat betreft het kappen van bomen. Naast de APV worden nadere beleidsregels voor kappen vastgesteld. Het uitgangspunt van de nieuwe regels is dereguleren waar mogelijk, maar waardevol groen beschermen.

 
21.809
6 Beheer Openbare Ruimte en Duurzaamheid
33.447
 
6 Beheer Openbare Ruimte en Duurzaamheid
21.809
 
33.447
 

Programma 6 Beheer Openbare Ruimte en Duurzaamheid

De openbare ruimte betreft de directe leefomgeving van de Hengelose inwoner. Hierbij streven we naar gezonde, veilige en leefbare wijken. Voor alle vormen van beheer en onderhoud van de openbare ruimte (denk aan wegen, pleinen, gazons, speelplekken, afvalbakken en beplantingsvakken) is door de raad vastgesteld hoe het beheerniveau moet zijn. Een goed onderhouden openbare ruimte draagt bij aan de leefbaarheid van een wijk.Een duurzaam Hengelo functioneert volgens het principe van de circulaire economie dat vanuit samenwerking bijdraagt aan een gezond, groen en energieneutraal Hengelo. De gemeente past dit uitgangspunt toe in eigen activiteiten en stimuleert en faciliteert maatschappelijke initiatieven. Het programma ‘Nieuwe Energie Hengelo’ draagt bij om de energietransitie lokaal vorm te geven en de doelstellingen vanuit het klimaatakkoord van Parijs te verwezenlijken. Het programma beschrijft hoe Hengelo met projecten bijdraagt aan zowel de provinciale als de regionale speerpunten. De jaarlijks te actualiseren projectenlijst geeft inzicht in de voortgang en de opbrengsten.Vanuit het werkveld bodem wordt nadrukkelijk ingezet op de samenwerking met andere gemeenten ten aanzien van de beleidsveranderingen waar de Omgevingswet toe zal leiden. Overeenkomstig de bedoeling van deze wet, wordt gewerkt aan het ontwikkelingen van een integrale beschouwing van de ondergrond, waarbij het gebruik van de ondergrond worden bekeken vanuit maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie en klimaatadaptatie.

De gemeente is verantwoordelijk voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater, het oplossen van stedelijke grondwaterproblemen en de afvoer van (afgekoppeld) hemelwater. Verder vraagt de klimaatverandering steeds meer aandacht. Hevige buien in de zomer zullen steeds vaker voorkomen. Dit leidt tot wateroverlast. Winters worden natter door langduriger neerslag. Dit betekent dat meer waterberging in de openbare ruimte moet worden gevonden, bijvoorbeeld in combinatie met beekherstel. Door stijging van grondwaterstanden (met name in het natte voor- en najaar) zal meer drainage moeten worden aangelegd. De stedelijke omgeving zal bij herinrichting klimaat-robuust moeten worden ingericht volgens het gedachtengoed van de Klimaat Actieve Stad (KAS).

Aandeel van de totale begroting

11%
%
61. Onderhoud openbare ruimte
61 : Onderhoud openbare ruimte  
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
61AWegen, straten en pleinen onderhouden.3.591184
61BVerwijderen van afval, schoonhouden van de openbare ruimte (inclusief straatmeubilair) en bestrijden van gladheid.2.370718
61CWegen, paden en openbare ruimte voorzien van voldoende licht.95583
61DBomen en groenvoorziening in de openbare ruimte beheren en onderhouden.4.778
61ESubsidiëren van de kinderboerderij.236 
61FBeheren en onderhouden van twee begraafplaatsen.668524
61GGemeentelijke speelvoorzieningen beheren en veilig houden.560 
61HBeheren en onderhouden van openbare toiletvoorzieningen.86
Totaal 13.2441.509
62. Afval, milieu en duurzaamheid
62 : Afval, milieu en duurzaamheid  
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
62AOphalen van afval en grondstoffen.1.953 
62BVerwerken van afval en grondstoffen.5.5513.139
62CKwijtschelden van afvalstoffenheffing voor minima.400 
62DExploiteren van het Milieupark.943 
62EUitvoeren van afvalinspecties door stadstoezicht.132 
62FAfvalstoffenheffing ontvangen.2807.488
62GBeleid maken en adviseren over milieu, bodem, geluid en duurzaamheid.1.686297
62HToezicht houden op milieuregelgeving en uitvoering bodemsaneringen.80843
Totaal 11.75310.967
63. Riool
63 : Riool   
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
63ARiool, grondwater en afvoer van (afgekoppeld) hemelwater beheren.7.51375
63BBeheren en onderhouden van waterlopen en vijvers.67 
63CRioolheffing ontvangen.2959.258
63DKwijtschelden van rioolheffing voor minima.575 
Totaal 8.4519.333

 • Watertorenlaan: herinrichting en wijziging van het profiel waarbij het tracé van de F35 wordt ingepast en een gedeelte van de nieuwe Veldbeek wordt aangelegd.
 • Kuipersdijk: het wegprofiel wordt aangepast en de oversteek van de F35 gerealiseerd.
 • Gildebor: Speerpunten zijn het op peil houden van de dienstverlening en de kwaliteit van de openbare ruimte en het creëren van arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Na het opstartjaar 2017 wordt er ook in 2018 gestreefd naar een vitale organisatie waarmee efficiencyvoordelen kunnen worden gerealiseerd.
 • Vanwege klimaatverandering en het aantal klachten over grondwateroverlast is een wateroverlastlandschapskaart opgesteld. De risicogebieden worden nader onderzocht en waar nodig worden oplossingen aangedragen.
 • Monitoring Omgekeerd inzamelen.
 • Communicatie en bewustwording met betrekking tot Afvalloos Hengelo.
 • Toezicht en handhaving om afvaldump en bijplaatsingen van afvalzakken tegen te gaan.
 • Doorontwikkeling Recycle- en herstelfunctie op het milieupark.
 • Hengelo werkt samen met 13 Twentse gemeenten om een Twentse Energie Strategie te ontwikkelen met als doel om inzicht te krijgen hoe Twente in 2050 energieneutraal kan worden. De gemeente Hengelo maakt zelf keuzes hoe en waar deze ruimtelijk vertaald worden binnen de gemeente.

 
7.259
7 Bestuur, Veiligheid en Openbare Orde
41.210
 
7 Bestuur, Veiligheid en Openbare Orde
7.259
 
41.210
 

Programma 7 Bestuur, Veiligheid en Openbare Orde

De gemeente Hengelo wil de leefbaarheid en veiligheid in en om huis bevorderen. Het is belast met het leveren van producten en diensten rondom identiteit. Ook draagt het zorg voor de informatievoorziening richting haar inwoners en zorgt ervoor dat het politieke besluitvormingsproces op een democratische en interactieve wijze vorm wordt gegeven.

Aandeel van de totale begroting

14%
%
71. Leefbaarheid en veiligheid
71 : Leefbaarheid en veiligheid  
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
71BFinancieren van de Veiligheidsregio voor brandweertaken en ter voorbereiding op en bestrijding van rampen en crises.5.777 
71CAdviseren van de burgemeester rond alle wettelijke taken op het gebied van openbare orde, leefbaarheid en veiligheid.57014
71DBeleid maken en uitvoeren met betrekking tot toezicht en handhaving in de openbare ruimte zoals afhandelen van overlastmeldingen, handhavingsverzoeken en gevonden voorwerpen.969100
71EFinancieren van noodopvang van dieren en destructie van dode dieren.186 
71FFinancieren van ruiming van conventionele explosieven. 5 
Totaal 7.507114
72. Diensten publiekszaken
72 : Diensten Publiekszaken  
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
72AVastleggen, bijhouden en verstrekken van gegevens van inwoners uit de Basisregistratie Personen (BRP). Informatie verschaffen via KCC en website. Uitvoeren van naturalisatieprocessen.1.389 
72CVoltrekken van huwelijken en geregistreerde partnerschappen.53 
72DOpmaken en verstrekken van identiteitsbewijzen (reisdocumenten en rijbewijzen) en akten van de burgerlijke stand zoals bij geboorte, huwelijk en overlijden.9941.677
72EVerkiezingen organiseren.1489
72FUitvoeren van de Wet op de Lijkbezorging.38 
Totaal 2.6221.686
73. Bestuur en bedrijfsvoering
73 : Bestuur en Bedrijfsvoering  
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
73ABedrijfsvoering is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van het primaire proces (overhead).27.1655.460
73BDe leden van het college van B&W betalen.1.201 
73CDe leden van de gemeenteraad betalen.910 
73DDe gemeenteraad ondersteunen middels griffie en de Rekenkamer.349 
73EBestuurlijk samenwerken in Netwerkstad, Regio Twente, Euregio en VNG-verband en dit bekostigen.1.456 
Totaal 31.0815.460

 • Op basis van het integraal veiligheidsbeleid willen gemeenteraad en college het verschil maken op het gebied van radicalisering en extremisme, ondermijnende criminaliteit en jeugd en middelengebruik.
 • Zorgvuldige voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen.
 • De basisregistraties worden uitgebreid en er wordt vaker onderzoek gedaan naar adressen en buitenlandse brondocumenten.
 • Door een optimalisatie van dienstverlening gaat de gemeente inwoners beter van dienst zijn.
 • Na de verkiezingen van 21 maart 2018 werken we aan de vorming van een nieuw college en een nieuw collegeprogramma.
 • Eind 2017 wordt gestart met de procedure herbenoeming burgemeester. De termijn van zes jaar van de huidige burgemeester loopt af in 2018.
 • In het kader van lobby, strategie en subsidieverwerving wordt ingezet op een aantal netwerken en programma’s, zoals de Regio Twente, Novel-T (voorheen Kennispark), Technology Based Twente en Hart van Zuid en de Agenda van Twente.
 • De samenwerkingskoers van o.a. de Netwerkstad Twente, Agenda voor Twente en Twentebedrijf krijgt verder vorm met als essentie dat de inhoudelijke opgave voorop staat en de vorm van die samenwerking afhankelijk is van die inhoudelijke opgave.

 
203.696
8 Financiën
49.333
 
8 Financiën
203.696
 
49.333
 

Programma 8 Financiën

Voor de realisering van het gemeentelijk beleid zijn middelen nodig: mensen, geld en grond. Het streven is om deze middelen zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten. Het grondbedrijf is een middel om doelen te realiseren die de gemeente heeft geformuleerd in het kader van de ruimtelijke ordening. Het vastgoedbedrijf streeft ernaar om de doelstellingen te realiseren die de gemeente heeft geformuleerd. Een van die doelstellingen is om het eigendom centraal te stellen bij het vastgoedbedrijf en verhuur tegen minimaal kostprijs dekkende huur. Het verwerven van externe subsidies betekent dat de gemeente minder eigen middelen hoeft in te zetten voor het realiseren van haar beleidsdoelen. De gemeente verwerft actief subsidie ten behoeve van de realisatie van de gemeentelijke opgaven en ambities. Dit houdt in dat de gemeente een regierol op zich neemt voor de externe verwerving en inzet van middelen. Dit wordt gedaan door de samenhang te zoeken met de lobbytaakstelling en anderzijds de verbinding te leggen met de inhoudelijke afdelingen.

Aandeel van de totale begroting

17%
%
81. Grond en Vastgoed
81 : Grond en vastgoed  
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
81AOnroerende zaken aankopen en verkopen voor woningen, bedrijfsruimte, projecten en maatschappelijke functies als ook aanvullende grondactiviteiten uitvoeren zoals afhandeling van planschade.23.12323.123
81BBeheren, onderhouden en verkopen van gemeentelijk vastgoed.3.5061.287
81CDe mogelijkheid bieden om grond in erfpacht uit te geven voor maatschappelijke organisaties, bedrijventerreinen en woningbouw.9471.311
Totaal 27.57625.722
82. Algemene dekkingsmiddelen
82 : Algemene dekkingsmiddelen  
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
82AGemeentefondsmiddelen ontvangen van het Rijk voor de uitvoering van gemeentetaken.134.509
82BExterne subsidies verwerven, realiseren en verantwoorden.150 
82CBelastingen ontvangen, zoals OZB, toeristen-, honden-, reclame- en precariobelasting.79824.013
82EDividend ontvangen van verbonden partijen (deelnemingen).17815
82FRente betalen en ontvangen rente incl. doorverstrekkingen aan sociale huisvestingsinstellingen.14.82817.238
82GMutaties in diverse reserves doorvoeren.-2411.398
82IGeld reserveren voor onvoorziene uitgaven.166 
82JBegrotingstechnische correcties doorvoeren.6.039
Totaal 21.756177.974

 • Het grondbedrijf investeert in verschillende projecten, eventueel met partners, om ontwikkelingen op gang te brengen en verkopen te stimuleren.
 • De vraag naar woningbouwkavels trekt in sterke mate aan. Het is zaak om te zorgen dat op korte en middellange termijn voldoende woningbouwkavels aangeboden kunnen worden.
 • Het bereiken van kostenbesparingen op maatschappelijk vastgoed door middel van eenduidige inrichting van de centrale vastgoedorganisatie en verduurzaming.
 • Het digitaliseren van de planning- en controlcyclus wordt verder ontwikkeld.