Begroting 2018 

Inleiding

Hoofdvraag

Hoe waarborgen we dat we in de toekomst de aangename en sociale stad blijven? Daartoe zijn in het coalitieakkoord drie speerpunten benoemd: de financiën van de gemeente meerjarig op orde brengen, de transities in het sociale domein gestalte geven en de binnenstad versterken. Daarnaast hebben we in het coalitieakkoord op alle andere beleidsterreinen benoemd welke ontwikkelingen wij willen realiseren. Deze koers is leidend geweest bij de voorstellen voor de inhoudelijk en financiële koers voor 2018 en verder. Hierbij in ogenschouw genomen dat we samen met onze partners blijven werken aan een energiek en aangenaam Hengelo!

Financiën op orde

Na jaren van bezuinigingen lijken we in financieel opzicht in rustiger vaarwater terecht te zijn gekomen. De (landelijke) financiële crisis is achter de rug en de economie trekt weer aan. In deze laatste begroting die wij u in deze collegeperiode aanbieden constateren we dat we er in geslaagd zijn zowel het financieel perspectief voor de komende jaren structureel op orde te hebben als de algemene reserve op het gewenste niveau te brengen.

De Beleidsbegroting 2018-2021

De Beleidsbegroting 2018-2021 is de optelsom van het bestaande beleid en het nieuwe beleid. Het nieuwe beleid vloeit voort uit de besluitvorming over de Kadernota 2018-2021, die op 18 juli jongstleden door de gemeenteraad is vastgesteld. Op de pagina bijlagen wordt het nieuwe beleid beknopt weergegeven. Op de gemeentelijke website is de Kadernota 2018-2021 te raadplegen, waarin het nieuw beleid uitgebreid wordt beschreven in hoofdstuk 3.Het bestaand beleid is gebaseerd op de autonome ontwikkelingen, zoals het verwachte aantal inwoners, woonruimten, bijstandsontvangers, etc. Ook de doorwerking van het gewijzigde rijksbeleid is verwerkt, waaronder de financiële effecten als gevolg van de meicirculaire 2017 van het gemeentefonds.

Raadsbehandeling

De behandeling van de Beleidsbegroting vindt plaats in de oordeelsvormende politieke markt van 17 of 18 oktober a.s. De raadsvergadering over de begroting vindt plaats op 7 november a.s.

Hengelo, 26 september 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo