Meerjarenperspectief 2018-2021 

Financieel op orde

Na jaren van bezuinigingen lijken we in financieel opzicht in rustiger vaarwater terecht te zijn gekomen. De (landelijke) financiële crisis is achter de rug en de economie trekt weer aan. In deze laatste begroting, die wij u in deze collegeperiode aanbieden, constateren we dat we er in geslaagd zijn zowel het financieel perspectief voor de komende jaren structureel op orde te hebben en de algemene reserve ruim op het gewenste niveau is.

Wel zien wij nog behoorlijke risico’s, die er voor zorgen dat we enigszins behoedzaam willen blijven begroten. Zo hebben we in deze begroting het toekomstig accres van het gemeentefonds nog steeds behoedzaam geraamd. Ook vinden we het van belang dat we om de nodige risico’s op te vangen de algemene reserve op peil houden met een jaarlijkse dotatie. Als belangrijkste risico voor de komende jaren zien we het sociaal domein, met name voor de Jeugdzorg en Wmo. Het voorstel dat we hebben gedaan om de tekorten op deze terreinen over een paar jaar terug te brengen naar nihil is wat ons betreft realistisch. Het zal echter veel van onze organisaties en de partners in de stad vergen om alle maatregelen uit de notitie “Ondersteuning en zorg voor Jeugd en Wmo-maartregelen voor 2017 en verder ” (zaaknummer 2106234) te realiseren. In ons coalitieakkoord hebben we afgesproken dat de algemene reserve ook voor tekorten in het sociale domein beschikbaar is. In 2018 en 2019 wordt daarvoor de algemene reserve aangewend. Gelet op de bedragen die omgaan in het sociaal domein en de transformatie waaraan we werken, willen wij nadrukkelijk de algemene reserve beschikbaar hebben om tegenvallers op te kunnen vangen. Doordat we eerder dan verwacht het gewenste niveau van de algemene reserve hebben bereikt, door de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2016, zagen we in de Kadernota 2018-2021 dat de dotatie aan de algemene reserve structureel met € 500.000 verlaagd kon worden om meer ruimte voor nieuw beleid te creëren. Daarboven op willen we extra middelen vrijspelen voor nieuwe investeringen in de binnenstad. Separaat aan deze begroting zal daarom het “Integraal actieplan binnenstad” in een afzonderlijk voorstel worden uitgewerkt.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat het Industrieplein inclusief skatepark volgend jaar wordt heringericht. In de Kadernota 2018-2021 hadden we dit onderdeel van het nieuw beleid ook op ‘JA’ gezet in afwachting van mogelijke resterende middelen van de Laan Hart van Zuid en/of er aanvullend meer subsidies/bijdragen kunnen worden verworven. Over de herinrichting van het Industrieplein zal een separaat voorstel aan uw raad worden aangeboden.

Met een begrotingsomzet in 2018 van circa € 292 miljoen zijn we in staat om de vele ambities en activiteiten uit te voeren. Hierbij zien we de transformaties in het sociaal domein, de binnenstad en het meerjarig op orde houden van de begroting nog steeds als grootste uitdagingen voor de komende jaren. Deze thema’s zijn van essentieel belang voor het waarborgen van een aangename en sociale stad. Samen met onze partners zullen we blijven werken aan een energiek en aangenaam Hengelo!

De centrale thema’s transities in het sociaal domein en de binnenstad zijn uitvoerig beschreven in paragraaf 5.1.

Daarbij komt als grote opgave in de komende jaren de invoering van de Omgevingswet. Deze wet bundelt een groot deel van de huidige wet- en regelgeving die zich richt op de fysieke leefomgeving. Doel van de wet is om het omgevingsrecht te vereenvoudigen en om toekomstige duurzame ontwikkeling in Nederland mogelijk te maken. De Omgevingswet verandert de verhouding tussen de gemeente en inwoners: de initiatiefnemer krijgt meer verantwoordelijkheden in het organiseren van (participatie bij) zijn eigen initiatief. Overheden moeten integraal, minder planmatig en met meer regelruimte die initiatiefnemer faciliteren in plaats van controleren. Zo moeten de pijlers onder de wet – het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving - vorm krijgen. Dit vergt van zowel inwoners als ondernemers als de overheid een andere manier van denken en werken. Om zicht te krijgen op wat de Omgevingswet betekent voor de gemeente Hengelo is een impactanalyse uitgevoerd. Deze analyse vormt de basis voor het implementatieplan voor de Omgevingswet. In de Kadernota 2018-2021 is budget beschikbaar gesteld voor de invoeringskosten op korte termijn. Dat zijn de kosten die we op dat moment met zekerheid konden voorzien.In de volgende paragrafen wordt ingegaan op het meerjarenperspectief 2018-2021 en het nieuw beleid op basis van de Kadernota 2018-2021. De ontwikkelingen in het meerjarenperspectief worden in dit hoofdstuk op hoofdlijnen beschreven. Ook zal aandacht worden besteed aan de grote (gebiedsontwikkelings)projecten. Tevens wordt ingegaan op de overige ontwikkelingen en risico’s, de financiële positie, de belasting- en tariefmaatregelen en de begrotingsuitgangspunten die zijn gehanteerd bij het opstellen van deze begroting.