Meerjarenperspectief 2018-2021 

Nieuw beleid

Op basis van de Kadernota 2018-2021 is voor nieuw beleid aan exploitatielasten jaarlijks circa € 2 miljoen beschikbaar gesteld. De lasten zijn verwerkt in deze Beleidsbegroting. De komende jaren wil de gemeente extra investeren in onder meer de binnenstad, de Twentse samenwerking en het Theater van de Stad. In bijlage 8.7 treft u het totaaloverzicht van het nieuw beleid aan. Het eerste gedeelte in dit overzicht, op basis van het collegevoorstel, is uitvoerig beschreven in hoofdstuk 3 van de Kadernota 2018-2021. Deze nota is te raadplegen op de gemeentelijke website. In deze versie van de Kadernota zijn ook alle aangenomen amendementen en moties door de gemeenteraad opgenomen. De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met de motie “Integrale aanpak Binnenstad”. Ons college komt dit najaar met een concreet plan van aanpak, om de binnenstad de komende jaren te verbeteren. De gemeente is daarover al volop met verschillende partners in gesprek. Bij de behandeling van de begroting voor 2018 wordt duidelijk op welke concrete verbeterprojecten de gemeente wil inzetten en hoeveel geld de gemeente daaraan gaat bijdragen. Hiervoor wordt een separaat voorstel “Integraal actieplan binnenstad” aan uw gemeenteraad aangeboden. In verband met de (eerdere) afwikkeling van deze begroting was het niet meer mogelijk om de financiële consequenties van dit actieplan te verwerken in de begroting. Dit actieplan zal in een van de eerste begrotingswijzigingen voor 2018 worden verwerkt. De amendementen en motie, die financiële gevolgen hebben, zijn verwerkt in het tweede gedeelte van bijlage 8.7. Deze zijn hiervoor al toegelicht bij het financieel perspectief. Het nieuw beleid wordt verder toegelicht in de programma’s.