Meerjarenperspectief 2018-2021 

Belasting- en tariefmaatregelen

Ontwikkeling lokale woonlasten

In de Kadernota 2018-2021 waren de indicatieve belastingtarieven voor 2018 gepresenteerd. Nu de begroting op detailniveau is uitgewerkt is er een lichte daling van het totale woonlasten te zien ten opzichte van deze Kadernota. Met name door het neerwaarts bijstellen van het gemiddeld afvalaanbod valt de afvalstoffenheffing iets lager uit.

Woonlasten 2018

Onderstaande tabel laat de tarieven voor 2017 en de effecten van de voorgestelde belastingtarieven 2018 zien bij een gemiddelde WOZ-waarde, een gemiddeld tarief afvalstoffenheffing (op basis van gemiddeld afvalaanbod) en het tarief voor rioolheffing:

2017:2018:
OZB eigenaar€ 265,28€ 276,28
Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishoudens)€ 247,64€ 213,24
Rioolheffing€ 212,88€ 220,32
TOTAAL€ 725,80€ 709,84

Per saldo neemt de lokale belastingdruk voor een eigenaar van een woning af met circa 2,2% in 2018 ten opzichte van 2017. Voor de huurder van een woning daalt de lokale lastendruk met 5,8%. In het raadsadvies “Belastingtarieven 2018” (zaaknummer: 2154264) is het totaalpakket aan belastingmaatregelen toegelicht. Hierin wordt ook ingegaan op de ontwikkeling van de lokale woonlasten voor de periode 2008-2017 in de Twentse gemeenten, zoals door uw raad gevraagd. Wel is in de afvalbegroting rekening gehouden met een structurele dividendopbrengst van Twence van € 482.000. Indien de winstprognoses van Twence tegenvallen lopen we hierbij risico’s, waardoor het tarief voor de afvalstoffenheffing onder druk komt te staan c.q. verhoogd dient te worden. Daarnaast wordt in paragraaf 6.1 Lokale heffingen uitgebreid ingegaan op o.a. het beleid ten aanzien van de lokale heffingen, een overzicht op hoofdlijnen voor de berekening van de diverse tarieven/heffingen en welke beleidsuitgangspunten ten grondslag liggen aan deze berekeningen.