Meerjarenperspectief 2018-2021 

Grondslagen voor de ramingen bestaand beleid

De grondslagen voor de ramingen bestaand beleid, voor het opstellen van de Beleidsbegroting 2018-2021, zijn door de vaststelling van de Kadernota 2018-2021 op 18 juli jongstleden besloten. In de begroting zijn de volgende grondslagen van toepassing:

Prijscompensatie

Voor de prijscompensatie gaan we voor het begrotingsjaar 2018 (inclusief de correcties voor de voorgaande jaren 2016 en 2017) uit van een indexering van 2,25%.

Looncompensatie

Voor de jaarschijf 2018 wordt rekening gehouden met een verwachte looncompensatie van 2,4%. Zoals gebruikelijk worden deze middelen al vast in de begroting geraamd in afwachting van een definitieve nieuwe Cao vanaf 1 mei 2017. De accordering van de nieuwe Cao vindt niet eerder plaats dan begin oktober 2017, d.w.z. na de aanbieding van deze begroting aan uw gemeenteraad. Op basis van de eerste berekening van de nieuwe Cao ontstaat er ruimte voor circa € 500.000. Echter is hierbij nog geen rekening gehouden met de stijging van de pensioenpremies per 1 januari 2018 van 1,4% op basis van recente berichtgeving. Waarschijnlijk komt hiervan zoals gebruikelijk ongeveer 2/3e deel voor rekening van de werkgever. Voor de gemeente Hengelo als werkgever komt dit ook ongeveer uit op € 500.000 en blijft er niets over van de stelpost looncompensatie.

Subsidies

Voor de subsidies geldt de gebruikelijke weging van 2/3e looncompensatie en 1/3e prijscompensatie. Op basis van de bovengenoemde percentages is de uiteindelijke stijging voor subsidies in 2018 3,08% (inclusief de correcties voor de voorgaande jaren 2016 en 2017), mits ze geen onderdeel uitmaken van nieuwe maatregelen 2018 e.v.

Huren

Navenant stijgen de ontvangen huurbedragen in 2018 (inclusief de correcties voor de voorgaande jaren 2016 en 2017) met de inflatiecorrectie van 2,25%. Wel kunnen er andere afspraken met verenigingen, instellingen, etc. zijn gemaakt over huurverhogingen buiten de prijscompensatie om.

Belastingen, heffingen en tarieven

Voor tarieven geldt in principe volledige kostendekkendheid. Bij belastingen, heffingen en tarieven wordt voor de begroting 2018 (inclusief de correcties voor de voorgaande jaren 2016 en 2017) uitgegaan van een inflatiecorrectie van 2,25%, waarbij geen sprake is van (volledige) kostendekkendheid. Kostendekkende heffingen zijn bijvoorbeeld de afvalstoffen- en rioolheffing. Bij de gemeentelijke woonlasten (OZB, riool- en afvalstoffenheffing) wordt gestreefd naar een gematigde ontwikkeling van de totale reële lokale lastendruk. Er wordt vastgehouden aan het principe dat in ieder geval wordt gecorrigeerd voor nominale ontwikkelingen (inflatie 2018 na correctie voorgaande jaren: 2,25%). In de voorliggende begroting 2018-2021 gaan we uit van een inflatiecorrectie van 2,25% voor de OZB met ingang van 2018 en de mutaties in de afvalbegroting (zie hiervoor de financiële analyses P721.1 Afval in paragraaf 7.2.6). Op basis van het Gemeentelijke Rioleringsplan stijgt jaarlijks de rioolheffing met 3,5% tot en met het jaar 2021.

Constante lonen en prijzen

In de meerjarenramingen 2018-2021 is, zoals gebruikelijk, uitgegaan van constante lonen en prijzen.

Rente eigen gemeentelijke grondexploitaties

De rente voor de ‘eigen’ gemeentelijke grondexploitaties is 2%. In de participerende grondexploitaties met de provincie en/of andere gemeenten hanteren we de tussen partijen afgesproken rentepercentages. Voor alle overige investeringen hanteren we het percentage van de omslagrente.

Omslagrente

Vanaf 2016 hanteren we voor de overige investeringen (niet zijnde grondexploitaties) het percentage voor de omslagrente. Vanaf 2016 was dit percentage 3,75%. Het onderzoek voor de bepaling van het renteomslag-percentage voor 2018 e.v. heeft uitgewezen dat we dit percentage neerwaarts moesten bijstellen naar 2,25%.

Afschrijving en rente van investeringen

In de nota ‘Investerings- en activeringsbeleid 2017’ zijn de beleidsregels ten aanzien van afschrijvingen en rente uitgebreid toegelicht. Deze nota is op 4 april jl. vastgesteld door uw raad.

Gemeentefondsuitkering

De gemeentefondsuitkering is gebaseerd op de meicirculaire 2017 van het gemeentefonds. Dit is ook een verplichting in het kader van het financieel toezicht door de provincie.

Onvoorzien

In de begroting 2018-2021 is een jaarlijks bedrag van € 166.000 geraamd voor de post onvoorzien.

Arealen/autonome ontwikkelingen

De onderhoudsbudgetten voor wegen, groen en riolering zijn aangepast voor volumemutaties conform de Areaalnota. De kostenuitzetting voor rioleringen verloopt budgettair neutraal voor de begroting. Uitgangspunt bij rioleringen is 100% kostendekkendheid.Onder autonome ontwikkelingen verstaan wij ontwikkelingen die door ons niet te sturen of te beïnvloeden omstandigheden zijn en zullen leiden tot onvermijdbare uitgaven of inkomsten-verminderingen in de begroting.