Grote projecten 

Bijzondere projecten: Lange Wemen, Hart van Zuid, Business Park XL, Warmtenet en Twentebad

Lange Wemen

In 2016 heeft de gemeenteraad besloten dat nieuwbouw van het stadskantoor binnen het gebied Lange Wemen losgekoppeld kan worden van de andere ontwikkelingen. In januari 2016 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om te starten met de renovatie van het stadhuis en de nieuwbouw van een stadskantoor. De (Europese) aanbesteding van deze grote investering is inmiddels uitgevoerd en de gecontracteerde partijen zijn begonnen met hun werkzaamheden. De uitvoering is daarmee in 2017 gestart en zal volgens planning in 2019 worden afgerond.De horecawand zal de komende jaren gestalte krijgen. Echter is de realisatie van het winkelprogramma in Lange Wemen als gevolg van de gewijzigde omstandigheden voorlopig in de ijskast gezet.

Binnenstad

Voor de binnenstad wordt in samenspraak met onze partners een integraal actieplan opgesteld waarmee de aantrekkelijkheid van de binnenstad wordt vergroot. Dit moet het bezoek aan de binnenstad vergroten en het economisch functioneren en vestigingsklimaat verbeteren. De maatregelen die in dit kader in ieder geval uitgevoerd moeten worden zijn de herinrichting van de Enschedesestraat in samenhang met de al uitgevoerde reconstructie en het plan Lange Wemen. Vanuit de binnenstad zelf wordt er daarnaast gevraagd om prioriteit te geven aan de herinrichting van het Marktplein en het aangrenzende kernwinkelgebied. Daarnaast zullen nog diverse andere investeringen en acties nodig zijn, zowel van de gemeente als van derden. Dit wordt inhoudelijk vastgelegd in het separaat vast te stellen Integraal Actieplan Binnenstad.

Hart van Zuid

Binnen Hart van Zuid zijn diverse projecten in voorbereiding en uitvoering. Van groot belang in Hart van Zuid is de doortrekking van de Laan Hart van Zuid en de realisatie van een nieuwe brug over het Twentekanaal. De aanleg van de Laan is inmiddels gestart. De Laan Hart van Zuid en de nieuwe brug over het Twentekanaal zullen per 1 januari 2020 gereed zijn. Het WTC heeft zich in juli 2016 gevestigd in het verbouwde bouwdeel 5 van de MTS. De verbouw van de 1e fase van bouwdeel 6 is in mei 2017 afgerond. Er wordt met verschillende potentiële huurders gesproken. Tevens is het Verenigingsgebouw voorwaardelijk verkocht om te worden omgebouwd naar hotel en horecafaciliteit. De planuitwerking hiervoor is gestart en de verwachting is dat de levering eind 2018 kan plaatsvinden.

Door de doortrekking van de Laan van Hart van Zuid de komende periode krijgt de aanliggende gebiedsontwikkeling tevens een nieuwe stimulans, waardoor de komende periode diverse deelgebieden tot ontwikkeling kunnen komen.

Business Park XL

Business Park XL is gezamenlijk eigendom en verantwoordelijkheid van de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en de provincie Overijssel. Met een totale netto omvang van 130 hectare en een ligging centraal in Twente direct aan de A35 en het Twentekanaal is BXL bij uitstek geschikt voor grote ruimtevragers uit de sectoren industrie, groothandel en logistiek. Binnen het proces van strategisch programmeren is BXL daartoe aangewezen als prioritaire locatie. Inmiddels zijn alle grondverwervingen gerealiseerd en planologische belemmeringen weggenomen. Naar verwachting kan de locatie, na een wat moeizame start, uitgroeien tot logistieke hotspot voor grootschalige bedrijven van buiten de regio Twente.

Warmtenet

In 2016 is het besluit genomen om het Warmtenet te verzelfstandigen. Daarbij zijn financiële afspraken gemaakt over de overdracht van de bestaande activa en over de aanleg van de backbone. Hiertoe zijn per 1 juli 2016 Warmtenetwerk Hengelo BV en Warmtebedrijf Hengelo BV opgericht in samenwerking met respectievelijk Alliander en Ennatuurlijk. Warmtenetwerk Hengelo BV heeft het opdrachtgeverschap voor de aanleg van de backbone op zich genomen. De investeringen in de backbone worden grotendeels door de gemeente bekostigd, waarbij een aanzienlijk deel via subsidies van rijk en provincie worden gedekt. Met de investering in de backbone wordt duurzame industriële restwarmte van AkzoNobel beschikbaar gesteld voor de verwarming van woningen en utiliteitsgebouwen in Hengelo Zuid. De aanleg van het zuidelijke deel is inmiddels afgerond en aangesloten op de duurzame restwarmte van AkzoNobel. Het noordelijk deel van de backbone zal in 2018 worden afgerond. De gemeente draagt 65% van het risico op de uitvoeringskosten. Inmiddels is gebleken dat het niet lukt om de aanleg binnen de oorspronkelijke begroting uit te voeren. Hier lopen we nog risico’s. De gemeenteraad is hierover in verschillende raadsbrieven geïnformeerd.

Twentebad

Fase 3 van de renovatie van het Twentebad behelst het inrichten van een nieuwe hoofdentree, het renoveren van het instructiebad en 25 meter wedstrijdbad, de personele ruimtes en het renoveren/verduurzamen van de schil van het complex. Logistiek en functioneel wordt het totale complex in deze fase volledig integraal toegankelijk gemaakt. In het oorspronkelijke plan waren deze werkzaamheden voorzien in 2019, maar in de Kadernota 2018-2021 is besloten om deze fase naar voren te halen en in 2018 uit te voeren, vanwege de dan kortere looptijd van het totale project.

Opwaarderen haveninfrastructuur

Met de succesvolle lobby voor de verbreding en verdieping van de Twentekanalen moeten ook de havengemeenten de komende jaren investeren in het geschikt maken van de havens voor klasse Va (lees: Vijf-a) schepen. Inspelen op en faciliteren van economische ontwikkelingen heeft er toe geleid dat op initiatief van het gemeenschappelijk Havenbedrijf Twente door de gemeenten Almelo, Hengelo en Enschede in 2016 onderzoek is gedaan naar de kwaliteit van de bestaande haveninfrastructuur in relatie tot de beoogde ontwikkelingen. De investeringen die gedaan moeten worden zijn fors en vergen een grote inspanning van gemeente en bedrijfsleven. Voor de haven van Hengelo varieert dit tussen de € 15 en € 25 miljoen over de langere termijn (tot 2030) afhankelijk van de te maken keuzes. Op basis van een quick scan zijn concrete wensen bij het bedrijfsleven geïnventariseerd. De uitkomsten hiervan zijn mede bepalend voor de prioritering en fasering. In eerste instantie is voor de korte termijn in 2018 een netto investering van € 3,25 miljoen voor het gemeentelijk aandeel geraamd en in de begroting opgenomen.