Centrale thema’s 

Binnenstad

De Hengelose binnenstad heeft zich in het afgelopen decennium op een negatieve manier ontwikkeld. De leegstand is toegenomen en de waardering is afgenomen. In de afgelopen jaren zijn verschillende visies tot stand gekomen hoe deze trend te doorbreken. Belangrijk hierbij is dat alle partijen de handen ineen slaan om tot een aantrekkelijke binnenstad te komen waar mensen graag naar toe gaan en lang verblijven.Om tot een aangename en aantrekkelijke binnenstad te komen is van belang dat er vertrouwen ontstaat en dat maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd. In 2017 zijn enkele voor de binnenstad belangrijke zaken in uitvoering genomen. De bouw van het stadskantoor in de binnenstad is gestart, de Pastoriestraat is in overleg met betrokken ondernemers heringericht en de herinrichting van de Enschedesestraat tot aan de Drienerstraat is afgerond. Daarnaast zijn er nog vele andere zaken opgepakt zoals het opstellen van het DNA van Hengelo, win je winkel, uitreiking stadscheques, plaatsen bloembakken, evenementen, gratis parkeren op koopzondagen etc. De Telgenflat wordt getransformeerd tot woongebouw en zo veel als mogelijk in oude glorie hersteld.In 2017 is bovendien begonnen met het proces om de Enschedesestraat te herinrichten en dit te laten aansluiten op de plannen voor de aanpak van de openbare ruimte rondom het Stadhuis als uitvoering van het plan Lange Wemen. We wachten daarbij niet langer op uitvoering van de commerciële ontwikkelingen maar gaan als gemeente verder. In dit kader is samen met onze binnenstadspartners ook gewerkt aan het vertalen van de verschillende visies in een Integraal Actieplan Binnenstad. Hierin zijn op basis van de bestaande visies zoals de burgervisie Hengelo we zitten op goud en de onder verantwoordelijkheid van de SCH opgestelde visie Toekomstbestendige Binnenstad Hengelo acties verwoord die nodig zijn om onze visie op een compacte en aantrekkelijke binnenstad gerealiseerd te krijgen.Dit actieplan wordt gefaciliteerd door gemeentelijke deelname aan het Europese RetaiLink project, dat in 2018 wordt afgerond. In dit actieplan worden concrete maatregelen beschreven om de binnenstad aangenamer te maken en het vestigingsklimaat en investeringsklimaat voor ondernemers te verbeteren. Een aantal van de meest in het oog springende acties die hierin zijn verwoord zijn:

  • herinrichting Marktplein;
  • herinrichting kernwinkelgebied (Enschedestraat, Telgen, Brinkstraat etc.);
  • herinrichting omgeving stadhuis (Langestraat, Burg Jansenplein etc.);
  • vrij maken Lambertusbasiliek en herinrichting omgeving Basiliek en plein De Wetstraat;
  • versterken ondernemersklimaat en acquisitie;
  • onderzoeken mogelijkheden voor klantvriendelijker parkeren;
  • evenementen en culturele activiteiten;
  • aanpak stadsentrees.

In het kader van het versterken van het ondernemerschap is in 2017 begonnen met een druk bezochte inspiratiesessie voor ondernemers door onder begeleiding van een expert op een andere manier naar marketing te kijken. Uitgaan van eigen kracht en je eigen DNA zijn hierin kernwoorden. Ook het DNA van Hengelo is op basis van een breed gedragen proces vastgelegd en vormt een belangrijke input voor de in de komende jaren te nemen maatregelen.

Middelen binnenstad

In de huidige begroting zijn verschillende middelen opgenomen voor de binnenstad, zowel incidenteel als structureel. In de afgelopen jaren zijn daar diverse middelen aan toegevoegd zoals gratis parkeren op zondagen, schoonmaken op zondagen en evenementen als structurele bedragen. Daarnaast zijn er (investerings)middelen beschikbaar vanuit de grondexploitatie Lange Wemen, reserve ruimtelijke kwaliteit binnenstad en vereveningsreserve binnenstad (het zgn. puienfonds). Voor een deel van eerder genoemde maatregelen zijn al financiële middelen gereserveerd. Voor een aantal andere zaken nog niet. Bij de vaststelling van het Integraal Actieplan Binnenstad wordt aangegeven welke financiële middelen voor de uitvoering extra nodig zijn. In de begroting zal daarvoor een stelpost (middels begrotingswijziging) worden opgenomen. Daarnaast zal een vergrote aandacht voor de binnenstad ook gepaard gaan met extra inzet van mensen en middelen. Het puienfonds is een goed voorbeeld van de inzet van middelen een steeds groter effect sorteren. Hier willen we de komende jaren extra op in zetten om daarmee ook weer extra private investeringen uit te lokken.