Programma 1 Economie, Werk en Inkomen 

Feitenkaarten en Financiën

11. Economie
11 : Economie  
11ASubsidiëren van Bureau Hengelo voor stadspromotie en evenementen.453
11BBeleid maken voor de haven, toezicht en handhaving hierop en het innen van havengelden.466510
11COrganiseren en aansturen van de markt en kermis.264384
11DBeleid maken over de economische structuur in Hengelo.561239
11ERelaties onderhouden met bestaande en nieuwe bedrijven via accountmanagers.167
11FSubsidiëren van recreatieparken in regionaal verband.215
Totaal2.1261.132
12. Uitkeringen, schuldbemiddeling en minimabeleid
12 : Uitkeringen, schuldbemiddeling en minimabeleid  
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
12ABijstand verstrekken en andere uitkeringen verstrekken aan oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen en zelfstandigen.46.20939.843
12BSchuldbemiddeling bieden aan inwoners met schulden.1.288 
12CBijzondere bijstand verstrekken aan huishoudens met een laag inkomen en noodzakelijke uitgaven.2.326209
12DIndividuele inkomenstoeslagen verstrekken aan huishoudens die langer dan drie jaar een laag inkomen hebben.1.708 
12EBevorderen van maatschappelijke participatie door het verstrekken van vergoedingen voor sport- en culturele activiteiten.991 
Totaal 52.52240.052
13. Werkgelegenheid en sociale werkvoorziening
13 : Werkgelegenheid en sociale werkvoorziening  
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
13ABeleid ontwikkelen gericht op terugkeer van bijstandsgerechtigden naar de arbeidsmarkt, bevordering van wijkeconomie en adviseren en faciliteren van starters en zzp-ers.1.302 
13BWorkshops, participatietrajecten en re-integratietrajecten voor bijstandsgerechtigden inkopen en uitvoeren.3.36566
13CCoördineren en organiseren van activiteiten om taal-, reken- en ICT-vaardigheden van inburgeraars te vergroten.616356
13DWerkplekken bekostigen bij of via SWB of andere SW-bedrijven voor inwoners met een indicatie sociale werkvoorziening.11.354 
Totaal 16.638422
Programmatotaal 1: Economie, Werk en Inkomen
Exploitatie, bedragen x € 1.000Rekening 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Resultaat voor bestemmingLASTEN (excl. mutaties reserves)-74.451-69.473-71.241-71.718-72.646-72.499
 BATEN (excl. mutaties reserves40.55640.26741.60642.64843.97643.976
 Totaal-33.895-29.206-29.635-29.071-28.671-28.523
Mutaties reservesToevoegingen aan de reserves-45-45-45-45-45-45
 Onttrekkingen aan de reserves6400000
 Totaal19-45-45-45-45-45
Resultaat na bestemming -33.875-29.251-29.680-29.115-28.715-28.568