Programma 2 Onderwijs en Jeugd 

Maatschappelijke trends

  • Vanwege de decentralisatie van de jeugdzorg heeft de gemeente steeds meer zicht gekregen op de ondersteuningsbehoefte van jeugdigen en gezinnen. Het budget dat vanuit het Rijk beschikbaar wordt gesteld is niet toereikend. Gemeenten hebben meer tijd nodig om middels een transformatie te komen tot een optimalisatie van de inzet van jeugdhulp.
  • Er is een groep kwetsbare jongeren die door gewijzigde wetgeving (Jeugdwet, Wmo, Participatiewet, Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet, Wet Passend Onderwijs) aansluiting met de arbeidsmarkt en goede ondersteuning missen en hierdoor tussen wal en schip dreigen te vallen.
  • Na de grotere toestroom van vluchtelingen in de afgelopen jaren, zien we nu gezinsherenigingen, waardoor aanvullende voorzieningen moeten worden georganiseerd op het gebied van onderwijs en zorg.