Programma 2 Onderwijs en Jeugd 

Wat zijn de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen in 2018?

Opgroeien en ontwikkelen

De gemeente richt zich in 2018 op:

 • De voorschoolse voorzieningen in Hengelo zijn in lijn met de IKC ontwikkeling doorontwikkeld naar kinderopvang. Ouders kunnen een beroep doen op gesubsidieerde peuteropvang als ze geen gebruik kunnen maken van kinderopvangtoeslag. De subsidieregeling hiervoor is in 2017 gestart. Indien nodig wordt de subsidieregeling voorschools in 2018 (zowel reguliere peuteropvang als VVE) herzien. De schoolbesturen hebben een nadrukkelijke rol in de kwaliteit van het voorschoolse en de basisschool. Aan de samenwerking tussen het onderwijs en voorschools is de opdracht gegeven een expertisecentrum jonge kind te starten. In 2018 gaat dit invulling krijgen.
 • Het Vmbo in de wijk Medaillon gaat met ingang van het schooljaar 2018/2019 in gebruik genomen worden.
 • Over de nieuwe huisvesting voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) is in 2017 een besluit genomen. In 2018 is er een bouwplan (inclusief definitieve locatie voor de nieuwbouw) en begroting.
 • In 2018 moeten wij duidelijkheid geven over de locatie van de nieuwe school Mezquita (havo/vwo).
 • In 2018 wordt gewerkt aan een visie op de huisvesting van het primair onderwijs.
 • Er wordt verder uitvoering gegeven aan “De Twentse Belofte”, het nieuwe Voortijdig School Verlaten (VSV) convenant 2017-2020 dat de regio heeft gesloten met het ministerie van Onderwijs. Hierin is extra aandacht voor de doelgroep kwetsbare jongeren (jongeren uit VSO, praktijkonderwijs (PRO) en van de entree opleiding van het ROC).
 • Uitvoering geven aan het nieuwe convenant voor cultuureducatie (dat in 2017 is gesloten). Zie hiervoor programma 4 Sport en Cultuur.
 • Sportstimulering, zie hiervoor programma 4 Sport en Cultuur.
 • De gevolgen van de integrale aanbesteding Vervoer 2017, waaronder ook leerlingenvervoer, worden in 2018 duidelijk. Zie ook programma 3 Welzijn en Zorg.
 • Uitbreiding Kindpakket (landelijke middelen voor armoedebestrijding). Zie programma 1 Economie Werk en Inkomen.

Opvoeden en zorg

In 2018 wil de gemeente Hengelo de basisvoorzieningen voor jeugd in het voorveld verder verstevigen (Jeugdkracht) door:

 • Het faciliteren van goed toegeruste jeugdprofessionals en organiseren van een effectieve samenwerking tussen deze professionals (Loes, JGZ, Wijkracht, Humanitas, POH Jeugd en voorschools/onderwijs), door o.a. uitvoering van Jeugdtafels. Hiermee is in 2017 een start gemaakt voor 0-12 jarigen en in 2018 richten we ons ook op de professionals die met jeugd12+ werken.
 • Uitvoering te geven aan het project Jeugdhulp en Sport (vanuit GIDS-middelen).
 • Uitvoeren en afronden van het LEF-project (zie centrale thema transities) de Doe-boerderij; er worden 3 proeftuinen uitgevoerd om kwetsbare kinderen een vrijetijdsbesteding op maat te bieden.

 • Uitvoering en afronding van het LEF-project Voorbereid Ouderschap, o.a. inzet vroegtijdige mediation bij echtscheiding en een ontmoetingsgroep voor en door kwetsbare ouders.

 • Uitvoering en afronding van het LEF-project VSO-PRO.

 • Uitvoering van de subsidieregeling Preventie voorveld jeugd en het hiermee realiseren van voldoende kwalitatieve opgroeiondersteuning.
 • De school als vindplaats voor zorgsignalen beter benutten en in samenspraak met/op school ondersteuning bieden aan jeugdigen en gezinnen.
 • De Loes-medewerkers worden binnen Wijkracht gepositioneerd.
 • Uitvoering van het project Cool 2B Fit en het project Zit met Pit! (vanuit middelen Gezond In De Stad).

De Kindmonitor wordt in 2018 door de GGD opgeleverd. De uitkomsten van deze monitor gaan we gebruiken bij onze verdere beleidsontwikkeling.

Ten aanzien van Jeugdhulp:

 • In 2018 wordt de aanbesteding gestart voor een resultaatgerichte inkoop van Jeugdhulp en Wmo vanaf 2019.
 • Afstemming en samenwerking realiseren tussen jeugdhulppartners en professionals voor jeugd in het voorveld.
 • Jeugdhulp innovatief in het onderwijs inzetten ter voorkoming van inzet van zware zorg (onderwijs-zorgarrangementen).
 • Regie en dossiers meer bij cliënten neerleggen, op basis van het familiegroepsplan (Jeugdwet).
 • Integrale inzet op kwetsbare jongeren van 16-27 jaar (18-/18+ problematiek) (lokaal en regionaal).
 • Uitwerking geven aan regionaal actieplan duurzame gezinsvormen, zoals pleegzorg en gezinshuizen.
 • In kaart brengen en bij sturen op de doorverwijzingen van de gecertificeerde instellingen.
 • Positionering Veilig Thuis Twente onder OZJT vindt in 2018 plaats.
 • Op basis van de in 2017 uitgevoerde monitor dyslexiezorg, wordt samen met het onderwijs de dyslexiezorg voor kinderen in de basisschoolleeftijd verbeterd.

BeleidsindicatorenBegroting 2017Begroting 2018
Aantal peuterplaatsen in voorschoolse voorziening630 (2015)700
Aantal VVE kindplaatsen200 (2015)200
Gemiddeld toetsresultaat taal en rekenen voor VVE- en Schakelklasleerlingen aan het einde van de peuterperiode-gemiddelde vaardigheidsgroei
Percentage cliënten dat zich beter voelt door hulp72% (2015)73% (2016)
Percentage cliënten waarbij door hulp het beter gaat op school, werk, dagbesteding59% (2015)64% (2016)
Percentage kinderen basisonderwijs met overgewicht-16%

Voor de verplichte kengetallen zie bijlage Verplichte kengetallen.