Programma 2 Onderwijs en Jeugd 

Feitenkaarten en financiën

21. Opgroeien en ontwikkelen
21 : Opgroeien en ontwikkelen   
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
21AUitvoeren van wettelijke taken rond het openbaar onderwijs zoals bestuurlijke en financiële taken.18335
21BOpstellen van een programma onderwijshuisvesting samen met schoolbesturen over nieuwbouw en aanpassing van gebouwen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs.12.0586.271
21CBeleid maken voor voorschoolse periode en primair onderwijs om onderwijsachterstanden te voorkomen en te bestrijden zoals voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en Integrale Kindcentra (IKC).1.4581.073
21DInkoop van onderwijsbegeleiding ter verbetering van de zorgstructuur in de voorschoolse periode, primair, voortgezet en speciaal onderwijs.120 
21ELeerplicht controleren en begeleiden van jongeren om voortijdige schooluitval te voorkomen.332243
21FBeleid maken voor individueel en groepsleerlingenvervoer, aanvragen hiervoor toetsen en vervoer inkopen.9107
21GCoördineren en organiseren van activiteiten om taal- en rekenvaardigheden voor volwassenen te bevorderen.27 
21HBekostigen van peuterspeelzaalwerk.810 
21IUitvoeren wettelijke toezichtstaken rond kinderopvang en peuterspeelzalen.58946
21JSubsidiëren van algemeen jeugd- en jongerenwerk, zoals jongerencentra en scouting en specifiek jeugd- en jongerenwerk gericht op jongeren die buiten de boot dreigen te vallen zoals ambulant jongerenwerk.1.66352
Totaal 18.1507.727
22. Opvoeden en zorg
22 : Opvoeden en zorg   
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
22AOrganiseren en bekostigen van informatie, advies en preventie rond opvoeden en zorg.944 
22BDe GGD financieren voor uitvoering van het basispakket Jeugdgezondheidszorg.1.985
22CInkopen van Jeugdhulp zoals bij opvoed- en opgroeiproblemen, psychische problemen en verstandelijke beperkingen.17.238
22DInkopen van beschermingsmaatregelen en jeugdreclassering na uitspraak van de kinderrechter.2.332
Totaal 22.4990
Programmatotaal 2: Onderwijs en Jeugd
Exploitatie, bedragen x € 1.000Rekening 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Resultaat voor bestemmingLASTEN (excl. mutaties reserves)-39.440-39.907-35.304-34.887-34.666-35.187
 BATEN (excl. mutaties reserves2.4662.1801.9461.9461.9461.946
 Totaal-36.975-37.727-33.359-32.942-32.720-33.241
Mutaties reservesToevoegingen aan de reserves-5.418-5.933-5.344-5.683-5.667-5.814
 Onttrekkingen aan de reserves6.3927.0915.7816.1326.3286.463
 Totaal9741.159437450661649
Resultaat na bestemming -36.001-36.568-32.922-32.492-32.059-32.592