Programma 3 Welzijn en Zorg 

Wat zijn de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen in 2018?

Thuis in de buurt

Als gevolg van verdere Rijksbezuinigingen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2017 en 2018 is het noodzakelijk intensief in te zetten op de verschuiving van maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen. De gemeente Hengelo hecht aan spreiding van deze voorzieningen in de buurt en aan meer samenhang in de programmering voor jeugd en volwassenen. Ook in de transformatie-agenda komt dit tot uiting. De focus ligt op innovatie en samenwerking. Wijkracht speelt hierin een belangrijke rol. Niet alleen met de inzet vanuit de wijkteams, maar ook via een aantal stedelijke diensten die onderdeel van Wijkracht zijn (Skillz jongerenwerk, Hulpdienst Hengelo, Bureau Sociaal Raadslieden en Servicepunt Vrijwilligers).In een aantal van de in de transformatie-agenda benoemde LEF-projecten is voor Wijkracht ook een rol voorzien. De gemeente gelooft in de kracht van Wijkracht als algemene voorziening aan de voorkant. De basis daarvoor is echter nog te smal, zowel qua aanbod als in zichtbaarheid in de wijk. Daarom heeft de gemeente voor 2017 en 2018 extra middelen beschikbaar gesteld voor de doorontwikkeling van Wijkracht (naast hun reguliere activiteitenplan). Wijkracht heeft daarvoor een actieplan opgesteld met drie thema’s, positioneren, profileren en professionaliseren. Deze thema’s zijn weer onderverdeeld in zeven actielijnen:

 1. Zichtbaarheid via positieversterking van Wijkracht o.a. door netwerken
 2. Meer collectief aanbod vanuit individuele casuïstiek
 3. Stimuleren van burgerkracht, o.a. via rol sociaal makelaar
 4. Doelgroepen centraal, zoals bv. GGZ, LVB en jeugd
 5. Nieuwe werkwijze gericht op transformeren met de samenleving, o.a. met betrekken tot versterken van eigen kracht (duurzaam innoveren)
 6. Versterken van de interne structuur (governance Wijkracht)
 7. Omslag maken naar welzijn ‘nieuwe stijl’ (persoonlijk leiderschap)

Het plan bevat concrete resultaten die in of eind 2018 moeten zijn gerealiseerd.

Verder wordt vanuit de programmalijn Thuis in de buurt in 2018 ingezet op:

 • Een integrale aanpak van gezondheidsachterstanden in het kader van de decentralisatie uitkering Gezond in de stads (GIDS). In 2018 wordt de huidige inzet hierop geëvalueerd en waar nodig en mogelijk gecontinueerd en bijgesteld voor de periode 2018-2020. Dit doen we binnen de kaders van het gezondheidsbeleid dat in 2017/2018 geactualiseerd wordt.
 • In 2018 voeren we een aantal concrete projecten/activiteiten uit gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl zoals Samen Actief (maatjesproject) en laagdrempelige beweeginitiatieven in overleg met fysio, Wijkracht en sportaanbieders.
 • Uitvoeren actieplannen mantelzorg en vrijwilligerswerk. Mantelzorgers kunnen voor informatie over voorzieningen en voor ondersteuning terecht bij Wijkracht. Ook organiseert Wijkracht mogelijkheden voor mantelzorgers om elkaar te ontmoeten. Het Servicepunt Vrijwilligers (eveneens onderdeel van Wijkracht) vervult een cruciale rol in het bij elkaar brengen van de vraag naar en het aanbod van vrijwilligers. In 2018 ligt daarbij het accent op het verstrekken van ‘advies-op-maat’ aan vrijwilligers en vrijwilligersinstellingen en ‘het organiseren van een Vrijwilligersbeurs’.
 • Voortzetting stimuleringsregeling “Lang zult u wonen”.
 • In navolging van het lef-project ‘Dag en vrijetijdsbesteding’ wordt verder gewerkt aan het initiëren van pilots en samenwerkingsvormen om in het voorliggende veld meer algemene voorzieningen te realiseren, zodat inwoners dichter bij huis lichte vormen van dag- en vrijetijdsbesteding en ondersteuning kunnen krijgen. Al dan niet in combinatie met een maatwerkvoorziening. Concreet gaat het daarbij om:
 • Het uitbouwen en door ontwikkelen van het aantal ontmoetingsruimten of dagbestedingsvoorziening (algemeen en maatwerk) zoals ThiemsIn, Swafert, Voskamp e.d.
 • Evalueren en waar wenselijk door ontwikkelen en uitbreiden van de AVEM-groepen (groepen voor allochtone vrouwen en mannen)
 • Up-date maken van het in 2016 opgestelde wijk DNA
 • Toepassen en verfijnen van de in 2017 opgestelde subsidieregeling ‘Dag- en vrijetijdsbesteding’.

Dit alles met als doel minder maatwerkvoorzieningen te hoeven toekennen. Zie ook de tekst bij het Centrale thema (paragraaf 5.1.1. Transities).

 • Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor initiatieven op de grens van Wmo en Participatiewet als het gaat om dagbesteding (Ondersteuning Maatschappelijke Deelname); vanuit de Wmo een arbeidsmatige dagbesteding of werkzaamheden verrichten vanuit de Participatiewet voor mensen met (een zekere) loonwaarde.

Maatwerk zorg

 • Inkoop maatwerk: per 2017 zijn nieuwe contracten voor de maatwerkvoorzieningen ondersteuning zelfstandig leven (OZL) en ondersteuning maatschappelijke deelname (OMD). Voor 2018 zijn deze contracten verlengd. In 2018 zal een aanbestedingsprocedure worden gestart voor een andere manier van inkopen, meer integraal met de inkoop van de jeugdhulp.
 • Per 2018 wordt de huishoudelijke ondersteuning opnieuw ingekocht. Wassen en strijken als algemene voorziening via dienstenbonnen was juridisch niet langer te handhaven. Daarom hebben wij de wasverzorging per 2018 ondergebracht bij de maatwerkvoorziening, als onderdeel van de HO basis. In 2018 zullen wij goed moeten monitoren hoe dit inhoudelijk en financieel uitpakt.
 • Doorontwikkeling toezicht en handhaving. In de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de wet- en regelgeving. Met het vaststellen van de Kadernota is besloten extra fte’s in te zetten op toezicht en handhaving Wmo. Wij zijn ervan overtuigd dat deze investering van de Wmo zich op den duur terug verdient. Er zijn nu nog te vaak vermoedens dat cliënt, hulpverlener (ZZP-ers) en/of aanbieder geen eerlijk verhaal vertellen, zonder dat daar de vinger op gelegd kan worden. Daarnaast wordt ook regionaal gewerkt aan een concretere invulling van het toezicht op kwaliteit en het doen van resultaatmetingen. Er wordt in 2018 een kwaliteitskader ontwikkeld. Dat is ook weer belangrijk voor de inkoop van zorg.
 • Er wordt gewerkt aan doorontwikkeling van de onafhankelijke cliëntondersteuning door professionals en vrijwilligers (m.n. van de vrijwillige inzet per 2017). Aandachtspunt voor 2018 blijft de cliëntondersteuning voor mensen die qua zorgvraag op het grensvlak van de verschillende wetten zitten, zoals mensen die van zorg via de Wmo over moeten gaan naar de Wet langdurige zorg.
 • De gevolgen van de integrale aanbesteding Vervoer 2017, waaronder vervoer van en naar dagbesteding (OMD) en van de (voormalige) Regiotaxi, worden in 2018 duidelijk.
 • Vanaf 2020 ligt de verantwoordelijkheid voor beschermd wonen bij alle gemeenten in plaats van bij de centrumgemeente. In 2017 bekijken we hoe we in de aanloop naar 2020 alvast een deel van de uitvoering van de centrumgemeente over kunnen nemen in de vorm van een pilot, die in 2018 gestart gaat worden. Dit in nauwe samenwerking met centrumgemeente Enschede.
 • Het verder ontwikkelen van de samenwerking tussen Veilig Thuis en de lokale toegang.

BeleidsindicatorenBegroting 2017Begroting 2018
Samengestelde indicator ‘eigen kracht’. Door de Wmo-ondersteuning:- kan ik beter dingen doen die ik wil; - kan ik me beter redden; - heb ik een betere kwaliteit van leven76%; 80%; 76% (cijfers 2016)76%; 80%; 76%
Aantal unieke cliënten die binnen een kalenderjaar een Wmo-voorziening hebben gehad6.626 (2016)6.626
Kengetal sociale steun onder 65 plussers4.301 (Wmo voorziening)4.301 (Wmo voorziening)

Voor de verplichte kengetallen zie bijlage Verplichte kengetallen.