Programma 4 Sport en Cultuur 

Wat zijn de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen in 2018?

Sport

Begin 2017 zijn de uitvoeringsprogramma’s behorende bij de Kadernota Sport en Bewegen vastgesteld. Naar aanleiding daarvan wordt in 2018 o.a. uitvoering gegeven aan de volgende onderdelen:

 • Uitvoering van fase III in de verbouwing van het Twentebad. Dit bevat onder andere het verplaatsen van de entree, de renovatie van instructie- en renovatie lage daken en gevels en diverse nieuwe mindervalidenvoorzieningen.
 • Scholen stimuleren om hun leerlingen meer te laten bewegen onder en na schooltijd.
 • Het stimuleren van kwetsbare doelgroepen om te gaan of blijven sporten/bewegen; mensen met een beperking, ouderen en mensen met weinig geld.
 • Meer inzetten op sport als middel binnen het sociale domein, bijvoorbeeld via de beweegmakelaar van Wijkracht.
 • De contacten met de sportverenigingen verstevigen door periodiek werkbezoeken aan de clubs te brengen. Daarin kunnen wensen en behoeften en actuele onderwerpen worden besproken.
 • Het stimuleren van sportverenigingen om hun bredere maatschappelijke rol (verder) op te pakken.
 • Een toekomstplan maken voor het beheer en onderhoud van het FBK-stadion en het trainingscomplex van FC Twente in samenwerking met FC Twente, de stichting FBK-Games en de lokale atletiekvereniging.
 • De pilot themahal monitoren, bijsturen en door ontwikkelen zodat de benutting van de sporthallen wordt geoptimaliseerd.
 • Renovatie van drie kunstgrasvoetbalvelden.
 • Renovatie van de toplaag in het FBK-stadion.
 • Overgaan op een meer gebruiksvriendelijk verhuursysteem voor sportaccommodaties.
 • Stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen in sportaccommodaties

Cultuur

 • De subsidie- en beoordelingssystematiek met betrekking tot de culturele kernvoorzieningen verandert. Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen betrekken we 3 domeinen van kwaliteit: de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van het aanbod, de maatschappelijke kwaliteit en de professionele en zakelijke kwaliteit van de instelling. In samenspraak met de culturele kernvoorzieningen bepalen we de criteria en indicatoren voor de beoordeling.
 • De gemeenten Hengelo en Enschede subsidiëren gezamenlijk één popprogrammering voor beide steden en de regio Twente.
 • Er wordt uitvoering gegeven aan de raadsbesluiten ‘Rabotheater toekomstbestendig’ en ‘Lokale omroepvernieuwing’ (Kadernota 2018-2021).
 • Het aanjaagbudget beeldende kunst is na een opstartperiode van twee jaar definitief opgenomen in de subsidie-uitvoeringsregelingen. De regeling wordt voor 2018 geactualiseerd om meer aan te sluiten bij de mogelijkheden van de Hengelose kunstenaars.
 • Er wordt verder gewerkt aan de kunstopdracht voor de nieuwbouw van het Stadskantoor in het kader van de 1% regeling.
 • Duidelijk wordt of er een definitieve oplossing is voor een depot voor de Collectie Hengelo.
 • Er wordt een nulmeting uitgevoerd van de door de raad vastgestelde beleidsindicatoren voor kunst en cultuur.
 • In 2018 wordt duidelijk of de organisatie van het jubileum 150 jaar Stork een beroep heeft moeten doen op de gemeentelijke garantstelling van € 100.000.

BeleidsindicatorenBegroting 2017Begroting 2018
De nieuwe beleidsindicatoren voor sport en cultuur worden voor de begroting 2019 e.v. uitgewerkt

Voor de verplichte kengetallen zie bijlage Verplichte kengetallen.