Programma 5 Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit 

Maatschappelijke trends

  • Het soort huishoudens verandert sterk, de komende dertig jaar neemt het aantal 65-plussers toe. Door de ontgroening, de afname van de bevolking in de actieve levensfase, de toename van het aantal ouderen die bovendien ouder worden, veranderen de huishoudens aanzienlijk van samenstelling. Door huishoudverdunning neemt het aantal huishoudens toe. Dit geldt met name voor het aantal eenpersoonshuishoudens. De huishoudensgroei vlakt de komende tijd af.
  • Naast nieuwbouw is vooral het verbeteren en transformeren van de bestaande woningen, kantoren, winkels en maatschappelijk vastgoed van belang. Dit, in combinatie met wijzigende kenmerken van huishoudens, maakt dat er nog behoefte bestaat aan nieuwbouw. Daarbij is regionale afstemming wenselijk. Omdat de nieuwbouw jaarlijks maar één procent van de voorraad verandert, en de verbetering, aanpassing, transformatie, verduurzaming op deze wijze te langzaam gaat, is tegelijkertijd een nog belangrijker opgave het realiseren van aanzienlijke verbeteringen in de bestaande woon- en leefomgeving.
  • Minder grootschalige ontwikkelingen, meer inbreiding en beheer: de huidige beperkte mogelijkheden voor grootschalige gebiedsontwikkeling leiden tot een meer dynamische, innovatieve en vraaggerichte woning- en utiliteitsbouw in de stad. Flexibiliteit, adaptiviteit en ‘go with the flow’ kenmerken de wenselijke ontwikkelrichting.
  • Er is groei van e-voertuigen. Dit betekent dat gemeenten de uitbreiding van e-oplaadpunten faciliteren.