Programma 5 Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit 

Wat zijn de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen in 2018?

Ruimtelijke ontwikkeling

 • Strategisch programmeren wonen: conform de woonvisie wordt toegewerkt naar minder harde bestemmingsplannen waardoor ruimte in de programmering ontstaat voor nieuwe initiatieven gericht op het versterken van de kwaliteit van de bestaande stad (transformatie, herstructurering). Hiervoor worden in 2018 de volgende acties opgepakt:
  • Actief intrekkingenbeleid (vergunning en bestemming) ontwikkelen voor projecten die niet van de grond komen en projecten die niet meer aansluiten bij de behoefte.
  • Regionale Planmonitor ontwikkelen waarbij periodiek zicht is op de beschikbare plancapaciteit conform de ladder voor duurzame verstedelijking.
  • Actualisering uitgangspunten Regionale Woon Programmering (RWP) en nieuwe inzichten verwerken in het gemeentelijk woningbouwprogramma.
  • Toepassen van een kwalitatief afwegingskader voor nieuwe initiatieven en jaarlijks vaststellen van de kwalitatieve wegingsfactoren.
  • Onderzoek kwaliteit suburbane woonmilieus verwerken in de programmering.
  • Front office wonen: begeleiden initiatieven, gesprekken met marktpartijen, koppelen van vraag en aanbod.
  • Onderzoek naar betaalbaarheid/beschikbaarheid sociale woningvoorraad.
 • Ontwikkelagenda: uitvoeren van de samenwerkings- en investeringsafspraken. De projecten uit de ontwikkelagenda voor Hengelo zijn in uitvoering genomen, Enschedesestraat en ontsluiting HighTechcampus Haaksbergerstraat. In netwerkstadverband wordt in 2018 prioriteit gegeven aan de samenwerking op het gebied van economie, binnensteden en het lobbydossier mobiliteit.
 • Skatepark realiseren: er is een subsidie door de provincie toegezegd voor de stadsentrees. Deze wordt deels ingezet voor het Industrieplein. Samen met o.a. NS, de skaters en het waterschap Vechtstromen worden afspraken gemaakt worden over de inzet van beschikbare middelen. Over de herinrichting van het Industrieplein inclusief skatepark zal een afzonderlijk voorstel aan uw raad worden aangeboden.
 • Cultureel Erfgoed, herbestemming Badhuis-Ariënsschool: de ontwikkelaar heeft het plan om het gebied te ontwikkelen tot woningbouwlocatie. Er is een subsidie door de provincie toegezegd voor de stadsentrees. Deze wordt deels ingezet voor de herinrichting van de Drienerbeek”, zodat de beekzone opnieuw kan worden ingericht en een functie kan krijgen voor de toekomstige bewoners in het gebied.
 • Flexibele bestemmingsplannen en experimenteergebieden: daar waar mogelijk werken wij met flexibele bestemmingsplannen.
 • Weusthagpark voltooien.
 • Verduurzaming woningvoorraad (green deal over energie en toegankelijkheid): gemeente gaat door met het energieloket en het regionale programma duurzaam thuis Twente. Hierbij wordt gebruik gemaakt van vrijwillige wooncoaches.
 • Er worden afspraken gemaakt met de woningcorporatie over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen.
 • We volgen de ontwikkelingen in de markt rond mogelijkheden voor nieuwe initiatieven als tiny houses, tijdelijke woonvormen, experimentele woonoplossingen. Waar wenselijk pakt de gemeente een faciliterende rol.

Omgevingsvergunningen

 • Bouw en ruimtelijke ordening: er wordt de komende jaren een stijgend aantal bouwinitiatieven verwacht waarvoor een omgevingsvergunning vereist is. Dit ondanks dat de afgelopen jaren de mogelijkheden voor vergunningsvrij bouwen zijn uitgebreid. Regelgeving is complexer geworden waardoor ook bouwplannen die niet vergunningplichtig zijn aan de gemeente voor toetsing worden voorgelegd. Hierdoor wordt een verdere toename van het werkaanbod verwacht waar geen evenredige stijging van de bouwleges tegenover zal staan. In de kadernota 2018 – 2021 is daarom besloten de legesopbrengsten € 500.000 naar beneden bij te stellen, maar ook om het tarief per 2018 met 10% te verhogen. Hierdoor resteert een nadelig saldo van € 300.000.

 • De wet private kwaliteitsborging is op verzoek van de minister uitgesteld tot in ieder geval 2019. Op langere termijn zal deze mogelijke wetgeving van invloed zijn op het aantal vergunningaanvragen dat een bouwtechnische toetsing vereist. De komst van de Omgevingswet zal ook van invloed zijn op het aantal en de complexiteit van de vergunningaanvragen. Door de wet zullen een aantal vergunningen komen te verdwijnen, maar er komen ook een aantal voor terug.
 • Uiterlijk 1 januari 2019 zal de Omgevingsdienst Twente (ODT) operationeel zijn. Tot die datum wordt gewerkt vanuit de bestaande RUD. Gedurende 2018 zal een aantal zaken nader worden uitgewerkt, zoals de Twentse (kwaliteits-)norm, de verdeelsleutel en de financiën.
 • Flora en Fauna: per 1 januari 2017 is de Natuurbeschermingswet in werking getreden. De gemeente heeft per 1 januari 2017 een ’’aanhaakplicht’’. Indien voor een bepaald project zowel een omgevingsvergunning als een natuurbeschermingswetvergunning vereist is, moeten deze aanvragen worden gecoördineerd. Als er eerst een omgevingsvergunning wordt aangevraagd is er op grond van de ’’aanhaakplicht’’ een verklaring van geen bedenkingen van de Gedeputeerde Staten benodigd. Er geldt dan een uitgebreide procedure. De gemeente moet een volledigheidstoets uitvoeren waaruit blijkt of de handelingen voortvloeiend uit een aanvraag de flora en fauna raken. Het zorgvuldig uitvoeren van de volledigheidstoets is een belangrijke taak van de gemeente. De vergunningverleners moeten op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving op dit gebied.
 • Kap: begin 2018 treedt een wijziging van de APV in werking met onder andere een wijziging in de regels omtrent afdeling 3 van de APV: het vellen of doen vellen van houtopstanden. Naast de APV worden nadere beleidsregels voor kappen vastgesteld. De bomenverordening komt hierdoor te vervallen. Het uitgangspunt van de nieuwe regels is dereguleren waar mogelijk, maar waardevol groen beschermen.

Bereikbaarheid

 • Realisatie Laan Hart van Zuid inclusief nieuwe Boekelosebrug.
 • Herinrichting Deurningerstraat fase II.
 • Actieplan voor de fiets: inclusief afronden F35, oplaadpunten, verwijderen obstakels etc.
 • Reconstructie Kuipersdijk w.o. aansluiting FBK – Marathonlaan.
 • Aanleg F35 Watertorenlaan tot aan centrumring.
 • Fietsparkeren Industrieplein en realisatie opstelplaats trein vervangend vervoer.
 • Inzet beschikbare middelen uit de Kadernota voor de evaluatie en actualisatie van de 30-km gebieden en de aanpak van VOC’s.
 • Start voorbereiding verbeterde bereikbaarheid en veiligheid zoals reconstructie Deldenerstraat, Breemarsweg, Lansinkesweg en F35 binnenstadtracé.
 • Afname parkeercapaciteit (o.a. rondom Stadhuis in relatie tot openingstijden Thiemsbrug, Bataafse kamp in relatie tot De Beurs en markt voertuigen).
 • Openbaar (bewaakt) fietsparkeren rondom Stadskantoor en Stadhuis na oplevering. Voor bezoekers Stadhuis en Stadskantoor en voorzieningen in de omgeving.
 • Evaluatie exploitatie en beheer parkeergarage De Beurs na uitspraak Beroep Q-park inzake Algemeen Belang Besluit Parkeergarage De Beurs.
 • Experimenteren met parkeren (invoering shop en go, gratis kort parkeren op meerdere parkeerplaatsen in de Hengelose binnenstad).
 • Mobiliteitsplan bezoekers/medewerkers nieuwe Stadskantoor.

BeleidsindicatorenBegroting 2017Begroting 2018
CO2-uitstoot verkeer en vervoer (o.b.v. emissieregistratie)-128.000
Aandeel woningen met minimaal een B-label-1.800

Voor de verplichte kengetallen zie bijlage Verplichte kengetallen.