Programma’s 

Programma 6 Beheer Openbare Ruimte en Duurzaamheid

Aanspreekpunt bestuurlijk: Wethouder Elferink
Betrokken sector(en):Fysiek
Aanspreekpunt(en) ambtelijk:Henk Jan Tromp

De openbare ruimte betreft de directe leefomgeving van de Hengelose inwoner. Hierbij streven we naar gezonde, veilige en leefbare wijken. Voor alle vormen van beheer en onderhoud van de openbare ruimte (denk aan wegen, pleinen, gazons, speelplekken, afvalbakken en beplantingsvakken) is door de raad vastgesteld hoe het beheerniveau moet zijn. Een goed onderhouden openbare ruimte draagt bij aan de leefbaarheid van een wijk.Een duurzaam Hengelo functioneert volgens het principe van de circulaire economie dat vanuit samenwerking bijdraagt aan een gezond, groen en energieneutraal Hengelo. De gemeente past dit uitgangspunt toe in eigen activiteiten en stimuleert en faciliteert maatschappelijke initiatieven. Het programma ‘Nieuwe Energie Hengelo’ draagt bij om de energietransitie lokaal vorm te geven en de doelstellingen vanuit het klimaatakkoord van Parijs te verwezenlijken. Het programma beschrijft hoe Hengelo met projecten bijdraagt aan zowel de provinciale als de regionale speerpunten. De jaarlijks te actualiseren projectenlijst geeft inzicht in de voortgang en de opbrengsten.

Vanuit het werkveld bodem wordt nadrukkelijk ingezet op de samenwerking met andere gemeenten ten aanzien van de beleidsveranderingen waar de Omgevingswet toe zal leiden. Overeenkomstig de bedoeling van deze wet, wordt gewerkt aan het ontwikkelingen van een integrale beschouwing van de ondergrond, waarbij het gebruik van de ondergrond worden bekeken vanuit maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie en klimaatadaptatie.

De gemeente is verantwoordelijk voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater, het oplossen van stedelijke grondwaterproblemen en de afvoer van (afgekoppeld) hemelwater. Verder vraagt de klimaatverandering steeds meer aandacht. Hevige buien in de zomer zullen steeds vaker voorkomen. Dit leidt tot wateroverlast. Winters worden natter door langduriger neerslag. Dit betekent dat meer waterberging in de openbare ruimte moet worden gevonden, bijvoorbeeld in combinatie met beekherstel. Door stijging van grondwaterstanden (met name in het natte voor- en najaar) zal meer drainage moeten worden aangelegd. De stedelijke omgeving zal bij herinrichting klimaat-robuust moeten worden ingericht volgens het gedachtengoed van de Klimaat Actieve Stad (KAS).


Maatschappelijke trends Speerpunten uit het coalitieakkoord Wat zijn de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen in 2018? Relevante beleidsnota’s Bezuinigings-maatregelen 2016-2019 Feitenkaarten en financiën