Programma 6 Beheer Openbare Ruimte en Duurzaamheid 

Maatschappelijke trends

Het veranderende klimaat zorgt ervoor dat extreme regenbuien vaker en heftiger zullen voorkomen. Dit leidt tot wateroverlast, hinder en schade door water op straat, hogere grondwaterstanden en overstorten van relatief ongezuiverd water op de beken. Daarnaast zorgen de warmere en drogere zomers voor schade aan landbouw, economie, natuur, hittestress, de extra impact van fijnstof op de gezondheid in tijden van droogte of het vaker voorkomen van insectenplagen.

 • De vraag naar een Klimaat Actieve Stad zal de komende jaren toenemen. In een Klimaat Actieve Stad worden klimaatadaptatie (inspelen op de klimaatverandering) en klimaatmitigatie (voorkomen of verminderen van de effecten van de klimaatverandering) in samenhang beschouwd.
 • De rol van gemeenten in Nederland is aan het veranderen. De gemeente trekt zich meer terug en gaat van een uitvoerende rol meer naar een faciliterende en ondersteunende rol toe. Daarmee wordt een groter beroep op inwoners gedaan om samen Hengelo leefbaar te houden.
 • Bewoners hebben vaker behoefte om (delen van) de openbare ruimte te gebruiken voor moestuinen of gezamenlijke stadstuinen.
 • Er is een overgang van een groei- naar een beheergemeente. De nadruk zal meer komen te liggen op aanpassing, vervanging en grootschalige renovatie van het bestaande areaal.
 • Claimcultuur: steeds meer worden schades van derden in de openbare ruimte bij de gemeente neergelegd. Gebrekkig onderhoud kan leiden tot meer schades en claims.
 • Door de vergrijzing maken steeds meer bewoners op leeftijd gebruik van de openbare ruimte. Dit stelt eisen aan het onderhoud.
 • De openbare ruimte wordt steeds meer gebruikt als recreatieruimte voor lopen, fietsen, sporten. Denk aan Nordic Walking, skeeleren, hardlopen. Dit stelt andere eisen aan de openbare ruimte.
 • Door het toenemende gebruik van e-bikes en andere elektrische vervoersmiddelen en de hogere snelheden hiervan veranderen de eisen die aan wegen, paden en trottoirs worden gesteld zowel voor de inrichting als het onderhoud.
 • De maatschappelijke vraag naar ecologisch onderhoud van het groen wordt sterker en het openbare groen wordt belangrijker voor de flora en fauna, bijvoorbeeld bijensterfte.
 • Werkzaamheden in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte worden landelijk steeds meer ingezet voor arbeidsontwikkeling van mensen met een arbeidsbeperking.
 • Een maatschappelijke trend die ook van belang is, is de bewustwording van duurzaam leven en dat een duurzame leefomgeving noodzakelijk is.
 • Na het klimaatakkoord van Parijs is een duidelijke kentering te zien om maatregelen te treffen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Dit geldt zowel voor overheden als voor het bedrijfsleven. Ook moet het gebruik van nieuwe grondstoffen beperkt worden en haast gemaakt worden met het uitbreiden van mogelijkheden om duurzame energie op te wekken.
 • De komst van de Omgevingswet vormt een wettelijke aanleiding om met een integrale blik te kijken naar maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie en energietransitie. Deze ontwikkeling en actuele gebeurtenissen zoals lekkages uit boorputten en leidingwerk van de zoutwinning, zijn redenen voor de Twentse gemeenten om samen te onderzoeken hoe zij hun rol ten aanzien van het gebruik van de ondergrond goed kunnen vormgeven.