Programma 6 Beheer Openbare Ruimte en Duurzaamheid 

Speerpunten uit het coalitieakkoord

  • Groen is belangrijk voor de leefbaarheid van de stad. De hoofdgroenstructuur is de ruggengraat van het groen in de stad. Er is gekozen voor een slimme en flexibele benadering zonder het kader van de hoofdgroenstructuur los te laten. Waar mogelijk wordt meegewerkt aan zelfbeheer door inwoners. Hierbij wordt geprobeerd een oplossing te vinden voor het illegaal grondgebruik.
  • Aandacht voor het klimaatbestendig maken van de stad. Hierbij moet worden gedacht aan tijdelijke waterberging in de openbare ruimte, afkoppelen van hemelwater van de gemengde riolering, groene daken en de aanleg van drainage. Verder is er aandacht voor beekherstel/aanleg (Berflobeek, Drienerbeek en delen van de Veldbeek en Balktsbeek).
  • Inzichten op gebied van spelen veranderen. Er is sprake van een verschuiving naar meer natuurlijk spelen en een grotere nadruk op ontmoeting. Er is meer aandacht voor informele speelruimte.
  • De gemeente wil de verspilling van grondstoffen en energie tegengaan. Ook wil de gemeente bevorderen dat zowel bedrijven als burgers als instellingen overgaan op hergebruik van materialen en grondstoffen en het opwekken van duurzame energie (circulaire economie).
  • Met de aanleg van de backbone wordt de industriële restwarmte van AkzoNobel ingezet als duurzame energie om woningen en bedrijven te verwarmen. Op het warmtenet zijn 600 woningen aangesloten in Berflo Es, Veldwijk Zuid, Veldwijk Midden, Hart van Zuid, Brouwerijterrein, omgeving Groothuis en Esrein. Daarnaast is er 150.000 m2 bedrijfsruimte aangesloten op het net: gebouwen als Metropool, ROC, Siemens, High Tech Systems Park, CTT, Eaton, Galvano, winkelcentrum Esrein, Multi Functionele Accommodatie Berflo Es en gebouwen op het Gezondheidspark. Met de inzet van de industriële restwarmte wordt gebruik van aardgas voorkomen dat bijdraagt aan de ambities van gemeente Hengelo om in 2050 energie neutraal te zijn. Het warmtenet is een open net, waaraan ook andere warmtebronnen kunnen worden gekoppeld. Dat biedt mogelijkheden voor toekomstige levering van duurzame (rest)warmte. Warmtenetwerk Hengelo BV, waarin Aliander Duurzame Gebiedsontwikkeling en gemeente Hengelo participeren, leggen het netwerk aan en beheren het. Warmtenetbedrijf Hengelo BV, waarin Ennatuurlijk en de gemeente Hengelo participeren, verzorgt de levering. Op grond van de overdracht overeenkomst van het Warmtenet Hengelo en de toekomst van gasloze wijk worden warmteplannen gemaakt die zo verdere uitrol van het warmtenet bevorderen.