Programma 7 Bestuur, Veiligheid en Openbare Orde 

Wat zijn de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen in 2018?

Leefbaarheid en veiligheid

Er is een nieuw integraal veiligheidsbeleid 2017 – 2021 vastgesteld. Daarin hebben gemeenteraad en college prioriteiten gesteld om daarmee de doelstelling in het coalitieakkoord proberen te realiseren. Dit heeft geresulteerd in het beschikbaar stellen van extra middelen in de Kadernota. Onderwerpen waarop de gemeenteraad en college het verschil willen maken zijn:

 • Radicalisering en extremisme: in Hengelo lijkt het debat nog redelijk genuanceerd te verlopen, om omliggende gemeenten lijkt dit scherper te worden. Om ontwikkelingen in de gemeenschap te volgen is het van belang goede wijknetwerken te hebben, de contacten met de zelforganisaties te onderhouden en vanuit de scholen en Wijkracht de zorg en de informatie goed te bundelen. Daarnaast worden er bewustwordings- en kennistrainingen gegeven op dit thema.
 • Ondermijnende criminaliteit: Hengelo doet mee in de Twentse aanpak van ondermijnende criminaliteit. Er wordt extra ingezet op de aanpak van zorgfraude, Outlaw motorgangs, drugshandel en hennepteelt. Om de bestuurlijke aanpak en de inzet van bestuursrechtelijke middelen kracht bij te zetten wordt extra capaciteit ingezet.
 • Jeugd en middelen gebruik: vanuit het preventie- en handhavingsplan alcohol en het (jeugd)gezondheidsbeleid, wordt acties ontwikkeld voor preventie en handhaving op het gebied van middelengebruik, zowel drugs en drank, door jongeren.

Overige aandachtspunten die vanuit het veiligheidsbeleid onder de aandacht zijn:

 • Veilige wijken en de binnenstad, met de aandacht voor overlast, woninginbraken, verhouding tussen de diverse functies in wijken en veiligheid.
 • Aanpak van Huiselijk geweld en jeugdgroepen met aandacht voor de samenwerking tussen de gemeente, Veilig Thuis Twente en het Veiligheidshuis, Openbaar Ministerie en politie.

Daarnaast zijn vanuit het regulier werk de volgende thema’s in beeld:

 • Verdere digitalisering van de handhaving door BOA’s van alle domeinen, alsmede de koppeling van de informatie die door de gemeentelijke BOA’s in beeld komen.
 • Nieuwe beleidslijn voor BIBOB-beleid aangaande de Omgevingswet, vastgoed en subsidies.
 • Bijstelling van het preventie- en handhavingsplan alcohol, in samenhang met het gezondheidsbeleid. Na bijstelling volgen nieuwe uitvoeringslijnen.
 • Beleid Veilig Publieke Taak. Er zijn veel collega’s met klantcontacten, zoals baliemedewerkers, regisseurs, BOA’s en bestuurders. Beleid omtrent de veilige publieke taak is nu fragmentarisch en behoeft afstemming gezien de maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Opvang vluchtelingen: beide locaties zijn gesloten. Een locatie is toegevoegd aan de reservelijst van het COA voor het geval dat er wederom een grote vluchtelingenstroom op gang komt.
 • Evenementenveiligheid: een verdere verbetering van het werkproces op het gebied van faciliteiten, de vergunningverlening, toezicht, handhaving en crowd management. Dit in goede samenwerking met de organisatoren en hulpdiensten.

Diensten publiekszaken

Verkiezingen:

De eerste maanden van 2018 staan in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Die zijn op woensdag 21 maart. De voorbereidingen daarvoor zijn al in 2017 gestart. Om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen moeten partijen aan heel veel formaliteiten voldoen. Burgerzaken zorgt ervoor dat partijen hierover goed worden geïnformeerd en begeleidt ze gedurende het hele proces, tot en met de benoeming van de nieuwe raadsleden. Daarnaast voeren we natuurlijk de ‘normale’ verkiezingswerkzaamheden uit: instellen en inrichten van stembureaus, benoemen van stembureauleden en tellers, verzenden van huis-aan-huisbiljetten en stempassen, informeren van kiezers en verwerken van uitslagen. We doen er alles aan om het verkiezingsproces vlekkeloos te laten verlopen. Daarbij werkt Burgerzaken nauw samen met de griffie en communicatie.Vluchtelingen: vaker onderzoek (moeten) doen naar de echtheid en de juistheid van buitenlandse brondocumenten. Na de grote toestroom van vluchtelingen (hoogtepunt in 2015) is er nu veel sprake van “gezinshereniging”. Vluchtelingen en hun ”nareizigers” zijn vaak ongedocumenteerd of komen met gebrekkige documenten naar Nederland. De identiteitsverklaring en inschrijving van deze personen in de basisregistratie personen is veel complexer dan die van de gemiddelde immigrant. De Rijksoverheid vraagt aan gemeenten om te investeren in een goede brondocumentencontrole. Er wordt met name een beroep gedaan op de grotere gemeenten in een regio om kleinere gemeenten in dit werk te ondersteunen. In Twente is een samenwerking op dit gebied opgezet, mede op initiatief van de gemeente Hengelo.Dienstverlening: in 2016 is het bestaande dienstverleningsconcept geactualiseerd. Naar aanleiding van de actualisering van het bestaande dienstverleningsconcept is het denken in dienstverleningsformules geïntroduceerd. Met deze dienstverleningsformules biedt de gemeente burgers zekerheden waardoor we werkzaamheden beter gestuurd worden. Daaruit voortvloeiend is het Programma (digitale) Dienstverlening opgesteld. Vanuit dit programma, gestart in 2017 en doorlopend in 2018, krijgen diverse projecten onderdak. Dit gebeurt vanuit de volgende formules:

 • Cocreatie-formule;
 • Flits-formule;
 • Wegwijs-formule;
 • Beheer-formule;
 • Handhaaf-formule.

Bestuur en bedrijfsvoering

In 2018 staan nieuwe gemeenteraadsverkiezingen op de agenda. Dit leidt vrijwel altijd tot andere coalities met deels nieuwe wethouders en tot wijzigingen in beleid met nieuwe speerpunten.

 • Ter voorbereiding op de nieuwe bestuursperiode zorgt het oude college voor een overdracht van de actuele zaken naar het nieuwe college.
 • Ter voorbereiding op de nieuwe bestuursperiode wordt vanuit de griffie en vanuit diverse werkgroepen van de raad gewerkt aan een overdrachtsdocument op diverse thema’s, o.a.: internationale activiteiten, grip op verbonden partijen.
 • Vanuit de griffie wordt in aanloop naar de verkiezingen potentiele raadsfracties ondersteund bij het samenstellen van de kandidatenlijst (onder meer integriteitstoets) en wordt algemene (beleids-)informatie verstrekt ten behoeve van het opstellen van verkiezingsprogramma’s.
 • In de aanloop naar de verkiezingen komt een stemwijzer voor Hengelo beschikbaar. Aan de hand van de verkiezingsprogramma’s van de potentiële raadsfracties wordt deze vorm gegeven.
 • Na de verkiezingen van 21 maart 2018 werken we aan de vorming van een nieuw college en een nieuw collegeprogramma.
 • Voor de nieuwe raad wordt een introductieprogramma aangeboden; aan bod komen in ieder geval de volgende thema’s: regionale samenwerking, integriteit, P&C-cyclus.
 • Eind 2017 wordt gestart met de procedure herbenoeming burgemeester. De termijn van zes jaar van de huidige burgemeester loopt af in 2018.

In het kader van lobby, strategie en subsidieverwerving wordt in 2018 ingezet op de volgende netwerken, projecten en programma’s:

 • Binnen de Regio Twente zijn in het BO Belangenbehartiging een aantal lobbydossiers vastgesteld. Hengelo is hierin bestuurlijk en ambtelijk trekker van mobiliteit, infrastructuur en logistiek. Er is ondertussen een bereikbaarheidsagenda Twente opgesteld die richting provincie, rijk en Europa leidend is. De lobby en strategie wordt gekoppeld aan de verdere ontwikkeling van de TEN-T Noordzee Baltische Staten corridor (Amsterdam - Berlijn spoorlijn, verruiming Twentekanalen, A1/A35 corridor).
 • Een ander lobbydossier richt zich op innovatie/smart cities waarbij Novel-T (voorheen Kennispark), Technology Based Twente en Hart van Zuid/High tech Systems Park/Thales de basis vormen. De verdere ontwikkeling van het WTC business district en CST vormen hierin ook belangrijke ingrediënten. Het aantrekken van nieuwe (internationale) bedrijvigheid en werkgelegenheid staat hierbij voorop.
 • Er wordt gewerkt aan een bovenregionale samenwerking om meer subsidies aan te trekken. Samen met de subsidieadviseurs wordt er een vertaalslag gemaakt naar kansrijke trajecten, o.a. meer aandacht voor het nieuwe Interreg V programma.
 • Het resultaat van bovenstaande activiteiten voor Hengelo is een sterke sociaal economische positie binnen Twente en focus op projecten die in de diverse bovenlokale agenda’s passen zoals de nieuwe Agenda van Twente.

Als het gaat om bestuurlijke samenwerking in de regio staan in 2018 de volgende concrete zaken op het programma:

 • Het verder vormgeven van onze samenwerkingskoers met als essentie dat de inhoudelijke opgave voorop staat en de vorm waarin die samenwerking wordt gegoten afhankelijk is van die inhoudelijke opgave. Dat kan diverse samenwerkingsverbanden opleveren. Daarbij is het wel van belang om de bestuurbaarheid van het totaal van de samenwerkingsverbanden in de gaten te houden. Te veel verschillende samenwerkingsconstructies heeft het risico in zich van bestuurlijke drukte en daardoor verlies van effectiviteit en efficiency.
 • De samenwerking Netwerkstad vindt plaats in de context van heroriëntatie op de samenwerking binnen Netwerkstad Twente en het opstarten van een nieuwe investeringsagenda voor Twente.
 • Na de besluitvorming in alle veertien gemeenteraden over de Agenda voor Twente, wordt de uitvoering opgepakt door de bestuurscommissie Agenda van Twente, met een uitvoeringsprogramma 2018, waarin concrete projecten opgenomen worden. Inhoudelijk focust de nieuwe Agenda van Twente op ‘technologie’ als samenbindend thema voor de Twentse economie. Dankzij de stuwende kracht van ‘techniek’ kunnen grote maatschappelijke opgaven worden aangepakt.
 • Het Twentebedrijf is een intergemeentelijke organisatie waarin samenwerkingsinitiatieven op het gebied van bedrijfsvoering kunnen worden ondergebracht. In samenspraak met de andere Twentse gemeenten bepalen we in 2018 welke taken in welk tempo via het Twentebedrijf worden uitgevoerd.
 • De ambtelijke organisatie van de gemeente Hengelo is volop in ontwikkeling. Na enkele jaren van bezuinigingen ligt de focus nu sterk op de toekomst. Er vinden ontwikkelingen plaats in alle domeinen. Zo wordt er onder andere gewerkt aan één centrale toegang, een nieuwe visie op dienstverlening en de fysieke keten.

De directie heeft als leidraad voor de houding van de gemeente Hengelo drie kernwaarden benoemd:

 1. De logica van de Hengeloër als uitgangspunt nemen.
 2. Lef hebben, daar hoort keuzes maken bij, daadkracht tonen.
 3. Dingen voltooien, door goed samen te werken.

Kortom, we laten de ontwikkelingen in onze organisatie aansluiten bij de ontwikkelingen buiten en zetten de Hengeloër centraal.

Functioneren raad en rekenkamercommissie:

 • In 2017 is de evaluatie van de vergaderstructuur afgerond. Dit heeft geleid tot diverse verbeteringen en aanpassingen welke ook in 2018 worden doorgevoerd. Voor de uitvoering hiervan is het belangrijk dat een nieuw raadspresidium voldoende in positie komt en blijft. Het presidium is voor de griffie het belangrijkste orgaan voor een goede voortgang van de dagelijkse werkzaamheden.
 • De griffie ondersteunt en adviseert de raad, het presidium en de ingestelde commissies (zoals de politieke markt) bij het invullen van hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. De griffie stimuleert en faciliteert een goed functioneren van de raad en draagt bij aan het waarmaken van de ambities van de raad. Door een veranderende rol van de gemeenteraad wordt ook van de griffie een verdergaande advisering gevraagd. Hier gaan we samen met de nieuwe raad invulling aan geven.
 • De rekenkamercommissie heeft in 2016 een herstart gemaakt. In 2017 heeft de rekenkamercommissie een onderzoekster in dienst genomen en zijn diverse onderzoeken afgerond en aan de raad voorgelegd. In 2018 zal de voorzitter van de commissie, vanwege het aflopen van de termijn, worden vervangen. Daarvoor wordt mogelijk een wervingstraject doorlopen. Mede gelet op landelijke ontwikkelingen en richtlijnen zal de rekenkamercommissie zich verder ontwikkelen richting een moderne rekenkamer.

BeleidsindicatorenBegroting 2017Begroting 2018
Percentage (zeer) tevreden vertrouwen in de wijze waarop de gemeente wordt bestuurd-16,2%
Percentage voelt zich wel eens onveilig in eigen buurt20%20%
Aantal opgerolde hennepkwekerijen3540

Voor de verplichte kengetallen zie bijlage Verplichte kengetallen.