Programma 8 Financiën 

Speerpunten uit het coalitieakkoord

  • De behoedzame en transparante aanpak met betrekking tot de grondexploitaties wordt voortgezet en jaarlijks worden daarvoor de herzieningen gepresenteerd.
  • De gemeente wil een efficiëntere huisvesting bij de verschillende beleidsvelden. Dit wordt gerealiseerd door al het vastgoed onder te brengen bij het vastgoedbedrijf.
  • Een structureel sluitende meerjarenbegroting.
  • Een sterke budgetdiscipline.
  • Een verbetering van het weerstandsvermogen. Niet ten koste van alles maar wel door een toenemend risicobewustzijn.
  • Samenwerken in Twente genoemd om Europese fondsen te benutten, zoals TEN-T, Interreg en Horizon 2020.