Programma 8 Financiën 

Wat zijn de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen in 2018?

Grondbedrijf

 • Het grondbedrijf investeert in verschillende projecten, eventueel met partners, om ontwikkelingen op gang te brengen en verkopen te stimuleren. In Hart van Zuid wordt geïnvesteerd in de Laan. Verder wordt geïnvesteerd in het bouw- en woonrijp maken van Veldwijk Noord, Dalmeden en het Landmanserve.
 • De verkoopcontracten en -opties laten een positief beeld zien bij de kavelverkoop voor woningbouw. De vraag naar woningbouwkavels trekt in sterke mate aan. Op de korte- en middellange termijn kan daardoor een tekort aan woningbouwkavels ontstaan. Het is zaak om te zorgen dat op korte- en middellange termijn voldoende woningbouwkavels aangeboden kunnen worden.
 • In het project Veldwijk Noord wordt onderhandeld om de planningsperiode reëler te krijgen en daarmee aan te laten sluiten bij de nieuwe regels van het BBV. In 2009 is een realisatie overeenkomst afgesloten met Welbions. Daarin werd er vanuit gegaan dat de wijk in tien jaar ontwikkeld zou zijn. Die planningsperiode is mede door de crisis niet meer reëel en de gemeente wil komen tot een reële planperiode.

In 2018 wordt ingezet op:

 • Het actualiseren van de nota grondbeleid.
 • Verkoop van bedrijfskavels.
 • Creëren van nieuw aanbod van woningbouwkavels.

Vastgoedbedrijf

De gemeente is eigenaar van ruim 200 gebouwen. De vastgoedportefeuille bestaat onder andere uit gymlokalen, buurt- en wijkcentra, jongerencentra, gebouwen op begraafplaatsen, poppodium Metropool, parkeergarage de Beurs, het Twentebad, sporthallen, ateliers voor kunstenaars, gebouwen voor ambtenarenhuisvesting en onderwijsgebouwen. Per 1-1-2016 is de eigenaarsrol van het gemeentelijk vastgoed ondergebracht bij het vastgoedbedrijf. Uitzondering hierop zijn het Twentebad, sportpark Veldwijk, het stadhuis en de onderwijsgebouwen. Het bezitten van vastgoed is geen gemeentelijk doel op zich maar faciliterend aan beleidsdoelstellingen.

In 2018 wordt ingezet op:

 • Het bereiken van kostenefficiëntie vanwege onder andere schaalvoordelen en de eenduidige inrichting van de centrale vastgoedorganisatie.
 • Het beheersen van financiële risico`s op gebouw- en portefeuilleniveau en het zuiver doorberekenen van kosten en risico`s aan eindgebruiker.
 • Sturen op een efficiënte en effectieve vastgoedvoorraad. Wanneer een beleidspartij geen gebruikt meer wenst te maken van een pand, wordt dit pand door het vastgoedbedrijf afgestoten.
 • Gemeentelijk vastgoed verder verduurzamen onder meer door een regionaal samenwerkingstraject onder leiding van stichting Pioneering. Daarnaast uitvoering geven aan de wettelijke verplichting op het gebied van energiebesparing.

Met bovenstaande punten wordt verwacht dat de taakstelling die er ligt op het gebied van vastgoed gerealiseerd kan worden.

Algemene dekkingsmiddelen

 • De belangrijkste algemene dekkingsmiddelen zijn de belastingen en de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De ontwikkelingen voor de gemeentelijke belastingen zijn uitgebreid toegelicht in paragraaf 6.1 Lokale heffingen. De algemene uitkering uit het gemeentefonds is in deze begroting verwerkt op basis van de meicirculaire 2017.
 • Er wordt continu gestreefd om onze planning- en controlcyclus verder te ontwikkelen en te digitaliseren. De digitale versie van de begroting 2017-2020 is hier een mooi voorbeeld van.
 • Via de Beleidsrapportages en de Jaarstukken zal de gemeenteraad door het college worden geïnformeerd.
 • Om de kansen te vergroten op externe middelen worden de ontwikkelingen op alternatieve financieringswijzen onderzocht en neemt de gemeente actief deel aan diverse netwerken. Een voorbeeld hiervan is samenwerking met de Twentse subsidieadviseurs in het netwerk SAT. De thematiek en opzet van externe subsidies vragen de gemeente om meer samenwerking te zoeken met externe partijen in Hengelo, de regio Twente en zelfs in Europa. Meer informatie hierover is te lezen in programma 7.

Voor de verplichte kengetallen zie bijlage Verplichte kengetallen.