Onderhoud kapitaalgoederen 

Wegen

Volumes

Asfalt1.872.335m2
Elementenverharding2.641.694m2
Betonverharding122.649m2
Overige154.977m2
Totaal4.791.655m2
Waaronder:  
Voetpad1.141.187m2
Fietspad313.918m2
Rijbaan2.631.366m2

Onderhoudssystematiek

De gemeente Hengelo hanteert voor het beheer en onderhoud van wegen het kwaliteitsniveau zoals deze omschreven zijn in de landelijke richtlijnen van het CROW.

Veranderingen in het onderhoudsniveau

Het onderhoudsniveau wordt niet veranderd. Hengelo streeft er naar om de richtlijnen van het CROW te handhaven.

Relevante veranderingen t.o.v. vorig jaar

N.v.t.

Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord is niet specifiek aandacht gevestigd op het onderhoud van wegen.

Relevante beleidsnota’s

 • De wegennota 2003
 • Het gemeentelijk verkeer en vervoersplan 2003

Grote projecten en ontwikkelingen

 • Dalmeden en Medaillon; de komende jaren blijft de gemeente Hengelo inzetten op gebiedsontwikkelingen. Er moeten nog delen openbare ruimte aangelegd worden in Medaillon en Dalmeden. Het areaal wegen en trottoirs neemt hierdoor verder toe.
 • Watertorenlaan: herinrichting en wijziging van het profiel waarbij het tracé van de F35 wordt ingepast en een gedeelte van de nieuwe Veldbeek wordt aangelegd
 • Kuipersdijk: het wegprofiel wordt aangepast en de oversteek van de F35 gerealiseerd
 • Verzwaren riolering Mozartlaan (begonnen in 2017)
 • Rioolvervanging Ketelstraat
 • Klimaat-robuust inrichten deel Enschedesestraat en Lange Wemen
 • Inrichten tijdelijke waterberging in de openbare ruimte (WOLK 2.0)
 • Oplossen (grond)wateroverlast Adamsweg
 • Herinrichten Drienerbeek tussen de Haverweg en de Grundellaan (begonnen 2017)
 • Aanleg delen van de Veldbeek en de Balktsbeek
 • Nader onderzoek in de grondwateraandachtsgebieden met mogelijke aanleg van drainage

Huidige staat van onderhoud

Uit inspecties en de evaluatie over het onderhoud van de openbare ruimte blijkt dat er sprake is van enige achterstand op het gebied van verharding en verlichting. Deze wordt onder andere veroorzaakt doordat in de jaren ’70 en ’80 veel infrastructurele voorzieningen zijn aangelegd, welke nu toe zijn aan vervanging. Daarnaast zijn de kosten voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden verhoogd en de budgetten de afgelopen jaren verlaagd door bezuinigingen. De budgetten zijn wel toereikend om de staat van onze wegen aan de landelijke CROW richtlijnen te laten voldoen. De veiligheid zal gewaarborgd blijven.Kort cyclisch onderhoud wordt sinds 1 januari 2017 uitgevoerd door Gildebor. Hierbij worden meldingen verholpen en kleine reparaties aan straatwerk uitgevoerd. Het grote onderhoud aan de wegen, trottoirs en andere verhardingen wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door aannemers in opdracht van de gemeente. Opdrachten worden verstrekt als er niet meer voldaan wordt aan de landelijke richtlijnen voor wegen of wanneer er schades geconstateerd zijn waarbij onderhoud vereist is. Zo blijft de veiligheid gewaarborgd. Wel is het nodig kritisch te blijven nadenken over het gewenste beheerniveau.

Financiën

De budgetten zijn voldoende om de wegen te blijven laten voldoen aan de landelijke CROW richtlijnen. De budgetten waren niet voldoende om alle onderhoudsmaatregelen en vervangingen uit te kunnen voeren. Ook wegen die wel voldoen aan de gestelde normen hebben onderhoud nodig. Dit wordt nu uitgesteld. Wanneer wegen onder het gestelde onderhoudsniveau dreigen te komen, krijgen deze een hogere prioriteit en worden deze eerder aangepakt. In de Kadernota 2018-2021 (18-NB-6.2) zijn extra middelen aangevraagd om het onderhoud op peil te houden. De exploitatiebegroting voor de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden wordt jaarlijks te verhoogd met een bedrag van € 50.000, oplopend tot € 200.000 in 2021. Deze bedragen zijn nodig om het wegenareaal op een goed en veilig niveau te houden. Ook zijn voor vervangingsinvesteringen in de Kadernota 2018-2021 aanvullende middelen beschikbaar gesteld (18-NB-6.5)

Er wordt voor het onderhoud van de wegen niet jaarlijks gereserveerd. Er wordt wel gereserveerd als er vanuit onderhoud geld aan projecten moet worden bijgedragen en als er gecombineerde onderhoudsactiviteiten plaatsvinden. Als er achterstallig onderhoud is waar geen budget voor is, wordt hiervan melding gemaakt aan de raad en wordt om extra budget gevraagd. De budgetten zijn:

 Wegen2018201920202021
Kosten van derden4.221.2744.248.7984.255.8704.314.689
Kapitaallasten147.439181.223178.741176.256
Onderhoud materieel1.6681.6681.6681.668
Totaal4.370.3814.431.6894.436.2794.492.613