Onderhoud kapitaalgoederen 

Groen

Volumes

Bomen35.908st.
Cultuurlijke beplanting263.870m2
Natuurlijke beplanting690.935m2
Gras3.722.271m2
Hagen61.072m2

Relevant beleid

Onderhoudssystematiek

In de beheercatalogus 2007 is aangegeven hoe het groen beheerd moet worden. Er is bijvoorbeeld vermeld hoe lang het gras mag zijn, hoeveel onkruid aanwezig mag zijn, hoeveel overhang er mag zijn. Ook zijn hierin zaken vermeld zoals minimale vlakheid, minimale bedekking etc. De beheercatalogus maakt onderscheid in niveau “Hoog”, niveau “Basis” en niveau “Laag”. Bedrijventerreinen worden beheerd op niveau “Laag”. Het centrum en de wijkwinkelcentra worden beheerd op niveau “Hoog”. De rest van Hengelo wordt beheerd op niveau “Basis”.

Veranderingen in het onderhoudsniveau

Het onderhoudsniveau wordt niet veranderd.

Coalitieakkoord

Volgens het coalitieakkoord is groen belangrijk voor de leefbaarheid van de stad. Nieuwe ontwikkelingen in de openbare ruimte worden waar mogelijk benut om de groen functie te versterken. Daarbij wordt gekozen voor een slimme en flexibele benadering zonder het kader van de hoofdgroenstructuur los te laten. Waar mogelijk wordt meegewerkt aan zelfbeheer door bewoners. Bij illegaal grondgebruik is het uitgangspunt een oplossing te vinden via bijvoorbeeld verkoop of verhuur. Om dit mogelijk te maken heeft de gemeenteraad in 2015 besloten om het beleid te versoepelen. Voorafgaand aan dit besluit was het zo dat alle ingrepen in de hoofdgroenstructuur, groot of klein, moesten worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit is, vooral voor kleine ingrepen, een omslachtige procedure. Het college kan hier nu zelf besluiten over nemen. Per geval zal nog altijd zorgvuldig worden gekeken of de ingreep echt nodig is, en of er nog andere mogelijkheden zijn.

Verder heeft de raad besloten om bewoners die een stukje gemeentegrond illegaal in gebruik hebben, onder bepaalde voorwaarden toe te staan om deze grond te kopen of in gebruik te nemen. Dit wordt dan mogelijk gemaakt voor stukjes grond die vóór een peildatum (11 maart 2013) illegaal in gebruik zijn genomen. Dit is terug te vinden op luchtfoto’s. Om deze beleidswijzigingen mogelijk te maken zijn de Nota Snippergroen 2013 en het Groenplan Hengelo op onderdelen aangepast.

Inzichten op gebied van spelen veranderen. Er is sprake van een verschuiving naar meer natuurlijk spelen en een grotere nadruk op ontmoeting. Er is meer aandacht voor informele speelruimte.

In de afgelopen jaren heeft de gemeente te maken gehad met forse bezuinigingen, ook op het speelbudget. Dit had grote gevolgen, want met het overblijvende budget zou de gemeente bijna de helft van het aantal speelplekken op den duur niet meer kunnen onderhouden. De gemeenteraad vond dit te ver gaan en heeft daarom besloten extra geld beschikbaar te stellen, zodat toch nog 80% van het aantal ingerichte speelplekken in Hengelo voor de toekomst behouden kan blijven.

Om dit te bereiken wordt ingezet op een verbetering van de kwaliteit van de overblijvende speelplekken, zodat de onderhoudskosten omlaag kunnen en de voorzieningen langer mee kunnen. Er moeten oude speelplekjes verdwijnen en sommige speelplekken zullen worden samengevoegd. Dit gebeurt niet in één keer, maar in de loop van de jaren. De voorstellen hiervoor zijn gemaakt in overleg met de bewonersorganisaties en bewoners. Het overzicht van op te heffen en samen te voegen speelplekken wordt in september 2017 ter besluitvorming aan de raad aangeboden, samen met een Meerjarenplan voor de uitvoering in vier jaar. De ingerichte speelplekken die kunnen blijven (80%) worden, op het moment dat ze aan het einde van hun levensduur zijn en aan vervanging toe zijn, duurzaam heringericht. De locaties van speelplekken die worden opgeheven blijven bespeelbaar. Als de speelplek in het gras lag, blijft het gras; lag hij op een plein, dan blijft het plein. Er zullen geen andere zaken worden geplaatst.

Relevante beleidsnota’s

  • Beheercatalogus 2007
  • Bomenverordening 2009
  • Groenplan Hengelo 2015
  • Bomenbeheerplan 2010
  • Nota snippergroen 2015
  • Kadernota Spelen 2016

Grote projecten en ontwikkelingen

Uitbreidingslocaties

De komende jaren wordt er steeds meer openbare ruimte aangelegd in de uitbreidingsgebieden Dalmeden, Medaillon en ‘t Rot. Als gevolg hiervan neemt ook het areaal openbare ruimte en daarmee het groenareaal toe.

Reconstructies

De reconstructie van de Enschedesestraat, Deurningerstraat, Vosboerweg, Kuipersdijk en Mozartlaan zijn afgerond. De reconstructie van de Mozartlaan zal in 2017 starten en door lopen in 2018. Omdat het hier in hoofdzaak gaat om vervanging leidt dit tot een beperkte correctie op de arealen.De bomen in de Troelstrastraat zijn in een zeer slechte conditie en moeten worden vervangen. Hiervoor zijn middelen in de begroting gereserveerd.

Nieuwe infrastructuur & openbare ruimte

De realisatie van de kruising Breemarsweg met de Laan Hart van Zuid start eind 2017. Het zuidelijke deel, inclusief de brug over het Twentekanaal, volgt in 2018. De Watertorenlaan wordt gereconstrueerd waarbij gelijktijdig een gedeelte van de fietssnelweg F35 en de nieuwe Veldbeek worden aangelegd. Deze nieuwe aanleg leidt tot een uitbreiding van het areaal openbare ruimte.

Organisatieontwikkelingen

In 2016 is de bestuurlijke opdracht “Samen verder” uitgewerkt. Samen met de Hof van Twente en de SWB is een nieuw bedrijf opgericht te weten Gildebor. Sinds 1-1-2017 neemt Gildebor een groot deel van het onderhoud van de openbare ruimte voor zijn rekening nemen. Speerpunten zijn de kwaliteit van de openbare ruimte, vakmanschap en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opleiden en werk verschaffen. De samenwerking met Gildebor zal in 2018 worden voortgezet.

Huidige staat van onderhoud

Voor één derde van Hengelo zijn er contracten afgesloten met aannemers om het kort cyclisch onderhoud uit te voeren. Het overige twee derde deel van Hengelo wordt beheerd door Gildebor. De kwaliteit is voor 85% conform de afgesproken beheerniveaus. Om dit niveau te behouden voeren we renovaties en omvormingen uit. De bezuinigingen van de afgelopen jaren zetten de kwaliteit wat onder druk.

Financiën

De budgetten zijn voldoende voor het regulier onderhoud om de vastgestelde onderhoudsniveaus te behouden. Voor renovaties is niet voldoende geld beschikbaar. Er wordt jaarlijks niet voor groot onderhoud gereserveerd. Wanneer er onvoldoende budget beschikbaar is voor groot onderhoud, wordt hiervoor aan de raad een krediet gevraagd. Ook wordt gekeken of een combinatie kan worden gevonden met projecten en andere onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden, zoals rioleringswerkzaamheden en herstraten. De budgetten zijn :

Groen2018201920202021
Kosten van derden4.909.0474.838.1924.810.7674.808.545
Kapitaallasten78.99693.879108.078119.715
Totaal4.988.0434.932.0714.918.8454.928.260