Onderhoud kapitaalgoederen 

Water en riolering

Volumes

Riool 
Vrijverval riool610.0007 m1
Mechanisch riool88.891 m1
Kolken33.400 st
Drukriool- en rioolgemalen361 st
Drainage229.704 m1

Onderhoudssystematiek

Het in stand houden van de riolering moet tegen zo laag mogelijke kosten gebeuren. Concreet betekent dit dat riolen niet worden vervangen zolang uitstel verantwoord is of alternatieven doelmatiger zijn. Het rioolvervangingsplan is gebaseerd op risico gestuurd beheer. Hierbij worden de onderhoudsinspanningen gestuurd op de gevolgen van schade. De keuze voor vervanging, relining of deelreparaties blijft maatwerk.

Coalitieakkoord

Aandacht voor het klimaat bestendig maken van de stad. Hierbij moet worden gedacht aan tijdelijke waterberging in de openbare ruimte, afkoppelen van hemelwater van de gemengde riolering, groene daken en de aanleg van drainage. Verder is er aandacht voor beekherstel/aanleg (Berflobeek, Drienerbeek en delen van de Veldbeek en de Balktsbeek).

Relevante beleidsnota’s

 • Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 (vastgesteld in 2013);
 • Gemeentelijk Grondwaterplan (vastgesteld in 2013);
 • Gemeentelijk Waterplan (vastgesteld in 2006).
 • Nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 (wordt vastgesteld in najaar 2017)

Grote projecten en ontwikkelingen

 • Opstellen vGRP 2018-2022;
 • Verzwaren riolering Mozartlaan (begonnen in 2017)
 • Rioolvervanging Ketelstraat
 • Klimaat-robuust inrichten deel Enschedesestraat en Lange Wemen
 • Inrichten tijdelijke waterberging in de openbare ruimte (WOLK 2.0)
 • Oplossen (grond)wateroverlast Adamsweg
 • Herinrichten Drienerbeek tussen de Haverweg en de Grundellaan (begonnen 2017)
 • Aanleg delen van de Veldbeek en de Balktsbeek
 • Nader onderzoek in de grondwateraandachtsgebieden met mogelijke aanleg van drainage

Op het gebied van riolering en waterhuishouding wordt samengewerkt met de Twentse gemeenten en het Waterschap. Met zogenaamde werkplaatsen wordt door gezamenlijk onderzoek geprobeerd kostenbesparingen te realiseren in de waterketen.

Huidige staat van onderhoud

Het in stand houden van de riolering moet tegen zo laag mogelijke kosten gebeuren. Concreet betekent dit dat riolen niet worden vervangen zolang uitstel verantwoord is of alternatieven doelmatiger zijn. Het rioolvervangingsplan is gebaseerd op risico gestuurd beheer. Hierbij worden de onderhoudsinspanningen gestuurd op de gevolgen van schade. De keuze voor vervanging, relining of deelreparaties blijft maatwerk.

Financiën

De budgetten voor regulier en groot onderhoud zijn vastgesteld in het GRP. Op basis van het GRP 2013-2017 zijn de budgetten voldoende. Hoewel het beheer meer risicogestuurd plaats vindt is de verwachting dat dit voldoende is om de eisen die aan de functionaliteit en veiligheid worden gesteld te waarborgen. Mocht een riolering onverhoopt eerder moeten worden vervangen dan gepland dan kan dit vaak worden opgelost door een geplande vervanging wat naar achteren te schuiven.

Riolering2018201920202021
Kosten van derden2.800.6552.793.6212.796.9742.803.599
Kapitaallasten1.913.6931.925.4621.935.2591.943.565
Dotatie in voorziening2.342.5902.691.9083.211.0893.345.465
Totaal7.056.9387.410.9917.943.3228.092.629
Overige Waterlopen2018201920202021
Kosten van derden26.82723.80321.53021.467
Kapitaallasten2.4839.1589.0358.909
Totaal29.31032.96130.56530.376