De financiële toelichting per programma 

Analyse programma 3 Welzijn en zorg

3: Welzijn en Zorg      
Exploitatie, bedragen x € 1.000Rekening 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Resultaat voor bestemmingLASTEN (excl. mutaties reserves)-34.148-32.008-32.167-31.025-30.923-30.913
 BATEN (excl. mutaties reserves2.8202.3462.4092.4092.4092.409
 Totaal-31.328-29.662-29.758-28.616-28.514-28.504
Mutaties reservesToevoegingen aan de reserves000000
 Onttrekkingen aan de reserves000000
 Totaal000000
Resultaat na bestemming -31.328-29.662-29.758-28.616-28.514-28.504

P670.1 – Maatschappelijke dienstverlening (- 64.000)

De personele inzet in 2018 op dit product is verhoogd als gevolg van een herschikking van de personele inzet over alle producten van de sector Sociaal (- € 32.000). De resterende kostenuitzetting is het gevolg van de toegepaste prijsindexering (- € 32.000).

P670.7 Wijkwelzijnsvoorzieningen (- 107.000)

De personele inzet in 2018 op dit product is verhoogd als gevolg van een herschikking van de personele inzet over alle producten van de sector Sociaal (- € 6.000). De exploitatiekosten van de MFA ’t Berflo zijn via het product 480.6 nu volledig verantwoord op het product P830.7 accommodatiebeleid. Vanuit accommodatiebeleid worden de kosten doorberekend naar dit product wijkwelzijnsvoorzieningen (- € 89.000). Daarnaast zijn de huuropbrengsten en overige exploitatielasten en baten van het wijkwelzijnsgedeelte van de MFA ’t Berflo opgenomen op dit product (- € 39.000). De kosten voor onderhoud aan de panden zijn aangepast en afgestemd op de geactualiseerde meerjaren-onderhoudsprogramma’s van het Vastgoedbedrijf (€ 50.000). De resterende kostenuitzetting is het gevolg van de toegepaste prijsindexering (- € 23.000).

P714.2 Overige gezondheidszorg (+ 253.000)

De personele inzet in 2018 op dit product is verlaagd als gevolg van een herschikking van de personele inzet over alle producten van deze sector (€ 97.000). Voor het project “Gezond in de stad” zijn op dit product geen uitgaven meer geraamd in 2018 (€ 162.000). Voor de periode 2018-2021 is een jaarlijks bedrag van € 158.000 geraamd voor “Gezond in de stad” als een stelpost gemeentefonds op het product P922.5. Daarnaast is tijdens de behandeling van de Kadernota 2018-2021 de motie M2 aangenomen over de financiering van AED kasten (- € 6.000).

Algemene opmerkingen Sociaal Domein

In de Beleidsbegroting 2017-2020 heeft het college van B en W aangegeven dat de taken in het sociaal domein in het bijzonder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Jeugdhulp, vanaf 2017 niet langer budgettair neutraal kunnen worden uitgevoerd. Dit heeft alles te maken met de extra budgettaire kortingen vanuit het Rijk voor de jaarschijf 2017 en verder, welke is bevestigd in de septembercirculaire 2016. Daarmee is bijsturing noodzakelijk en moeten verdere keuzes gemaakt worden wat wij wel en niet (of anders) doen. In de notitie “Ondersteuning en Zorg in 2017 en verder” is beschreven welke mogelijkheden er zijn tot ombuigingen in de meerjarenbegroting 2018-2021. De maatregelen die worden voorgesteld zijn niet allemaal even stevig onderbouwd. Dit heeft alles te maken met het feit dat wij nog maar sinds twee jaar uitvoering geven aan de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Wij beschikken niet over meer ervaringscijfers dan de afgelopen twee jaren. Voor een aantal maatregelen is het onmogelijk vanuit concrete aantallen en vaste prijs een doorrekening te maken. Voor die maatregelen maken wij gebruik van de ervaringen vanuit uitvoering (centrale toegang) en beleid.

P661.1 Wmo-verstrekkingen wonen/hulpmiddelen (+ 414.000)

De personele inzet in 2018 op dit product is verlaagd als gevolg van een herschikking van de personele inzet over alle producten binnen het sociaal domein (€ 388.000). Door niet meer bij elke aanvraag voor een invalidenparkeerkaart, een medisch advies aan te vragen en of de eigen bijdrage te verhogen voor de medische advisering (W06) kan dit een besparing opleveren van € 25.000.

P662.2 Wmo-huishoudelijke verzorging uitvoering (- 1.033.000)

De personele inzet in 2018 op dit product is verhoogd als gevolg van een herschikking van de personele inzet over alle producten binnen het sociaal domein (- € 601.000). De huishoudelijke ondersteuning moet vanaf 2018 opnieuw worden ingekocht. Door de inkoop van wassen en strijken op te nemen in het basispakket en meerkosten als gevolg van de prijsstijging van het basistarief, levert dit een kostenuitzetting op van € 330.000 (W08). Voor de herindicaties van dienstenbonnen naar wasverzorging is extra ondersteuning nodig in 2018 (- € 102.000).

P662.4 – Ondersteuning/waardering Mantelzorg (- 411.000)

De personele inzet in 2018 op dit product is verlaagd als gevolg van een herschikking van de personele inzet over alle producten binnen het sociaal domein (€ 31.000).Er vanuit gaande dat ook voorliggende voorzieningen geld kosten, schatten wij in dat 5% van de huidige ondersteuning maatschappelijke deelname voorzieningen bespaard kunnen worden door voor allochtone ouderen voorliggend aanbod te organiseren. Dit vraagt nog wel om verdere uitbreiding van de AVEM-groepen (Allochtone vrouwen en mannen) of ander extra aanbod. Daarnaast is de schatting dat nog 1% voor de doelgroep psychiatrisch patiënten voorliggend kan worden georganiseerd. We verwachten dat in 2017 voor € 250.000 extra aan voorliggende voorzieningen benodigd is. Dit loopt in 2018 op tot € 625.000 (W02).Samen met SIZT wordt gekeken naar inzet van studenten verpleegkunde bij individuele en groepsbegeleiding om mantelzorgers te ontlasten. Het gaat daarbij om jaarstages waarbij de gebruikelijke eisen voor de stage-biedende organisatie en professionele begeleiding gelden. Dit kost met ingang van 2018 structureel € 67.000, maar heeft een positief effect op de inzet van ondersteuning maatschappelijke deelname (W03).

P662.5 - Inkomensondersteuning chronisch zieken (+ 84.000)

De personele inzet in 2018 op dit product is verlaagd als gevolg van een herschikking van de personele inzet over alle producten binnen het sociaal domein.

P662.6 - Wmo begeleiding (incl. PV) (+ 319.000)

De personele inzet in 2018 op dit product is verhoogd als gevolg van een herschikking van de personele inzet over alle producten binnen het sociaal domein (€ - 1.073.000).In de Verordening hebben wij opgenomen dat het tarief voor Persoonsgebonden budget (Pgb) 20% lager ligt dan het tarief voor Zorg in natura (Zin). Dit betekent dus dat Pgb goedkoper is dan Zin. We willen daarom meer gaan verstrekken in de vorm van Pgb en minder Zin. Dit betekent een kostenbesparing Zin WMO begeleiding van € 250.000 in 2017 oplopend tot € 500.000 structureel vanaf 2018 (A01).

Extra inzet op bekendheid van voorliggende voorzieningen bij huisartsen en consulenten moeten een structurele kostenbesparing opleveren van € 50.000 (A04).

Het naar beneden bijstellen/afronden van indiceringen en het vaker inzetten van medische advisering moet een besparing opleveren van € 100.000 in 2017 oplopend tot € 300.000 vanaf 2018 (W01).

Er vanuit gaande dat ook voorliggende voorzieningen geld kosten, schatten wij in dat 5% van de huidige ondersteuning maatschappelijke deelname voorzieningen bespaard kunnen worden door voor allochtone ouderen voorliggend aanbod te organiseren. Daarnaast is de schatting dat nog 1% voor de doelgroep psychiatrisch patiënten voorliggend kan worden georganiseerd. We verwachten dat hierdoor in 2017 voor € 350.000 minder aan ondersteuning maatschappelijke deelname benodigd is. Dit loopt in 2018 op tot € 1.025.000. (W02)Samen met SIZT wordt gekeken naar inzet van studenten verpleegkunde bij individuele en groepsbegeleiding om mantelzorgers te ontlasten. Het gaat daarbij om jaarstages waarbij de gebruikelijke eisen voor de stage-biedende organisatie en professionele begeleiding gelden. Dit heeft een positief effect op de inzet van ondersteuning maatschappelijke deelname ad € 50.000 in 2017 oplopend tot € 167.000 vanaf 2018 (W03).Het maken van afspraken met Mediant over de behandeling (Zvw) van allochtone ouderen levert naar schatting in 2018 een besparing op van € 100.000 oplopend tot € 200.000 vanaf 2019.

P662.7 - Wmo kortdurend verblijf (+ 64.000)

De personele inzet in 2018 op dit product is verlaagd als gevolg van een herschikking van de personele inzet over alle producten binnen het sociaal domein.

P667.1 - Eigen bijdrage Wmo (+ 568.000) in combinatie met P677.1 - Eigen bijdrage huishoudelijke verzorging (CAK) (- 568.000)

Het CAK kan het incasso van eigen bijdragen “Wmo 2007” niet scheiden van het incasso van de “Wmo 2015”. Vandaar dat we alle inkomsten ook in onze boekhouding op één product zullen moeten verantwoorden.

P670.2 Wmo-subsidieregelingen algemeen (- 459.000)

De personele inzet in 2018 op dit product is verlaagd als gevolg van een herschikking van de personele inzet over alle producten binnen het sociaal domein (€ 60.000). Door het bijstellen van het Innovatiebudget (T01) is er minder beschikbaar (- € 519.000).

P670.3 Wmo-verstrekkingen vervoer (+ 230.000)

De personele inzet in 2018 op dit product is verlaagd als gevolg van een herschikking van de personele inzet over alle producten binnen het sociaal domein.

P671.2 Wmo-verstrekkingen medische indicering (+ 372.000)

De personele inzet in 2018 op dit product is verlaagd als gevolg van een herschikking van de personele inzet over alle producten binnen het sociaal domein.

P672.1 Wmo-huishoudelijke verzorging PGB (+ 193.000)

De personele inzet in 2018 op dit product is verlaagd als gevolg van een herschikking van de personele inzet over alle producten binnen het sociaal domein.

P672.3 - Wmo PGB zelfstandig leven (- 151.000)

De personele inzet in 2018 op dit product is verlaagd als gevolg van een herschikking van de personele inzet over alle producten binnen het sociaal domein (€ 49.000).In de Verordening hebben wij opgenomen dat het tarief voor Persoonsgebonden budget (Pgb) 20% lager ligt dan het tarief voor Zorg in natura (Zin). Dit betekent dus dat Pgb goedkoper is dan Zin. We willen daarom meer gaan verstrekken in de vorm van Pgb en minder Zin. Dit betekent een kostenuitzetting PGB Zelfstandig Leven van € 200.000 in 2017 oplopend tot € 400.000 structureel vanaf 2018. (A01)

P672.4 - Wmo PGB kortdurend verblijf (+ 75.000)

De personele inzet in 2018 op dit product is verlaagd als gevolg van een herschikking van de personele inzet over alle producten binnen het sociaal domein.