De financiële toelichting per programma 

Analyse programma 4 Sport en cultuur

4: Sport en Cultuur      
Exploitatie, bedragen x € 1.000Rekening 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Resultaat voor bestemmingLASTEN (excl. mutaties reserves)-16.065-15.527-16.341-15.624-15.520-15.343
 BATEN (excl. mutaties reserves3.9003.5803.7853.6063.6693.644
 Totaal-12.164-11.948-12.557-12.018-11.850-11.699
Mutaties reservesToevoegingen aan de reserves-5.722-3280000
 Onttrekkingen aan de reserves5.39400000
 Totaal-328-3280000
Resultaat na bestemming -12.492-12.275-12.557-12.018-11.850-11.699

P530.2 Sporthallen (- 77.000)

Het nadeel op dit product wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er als gevolg van een verschuiving van de personele inzet over producten, in 2018 de inzet op dit product wordt verhoogd met € 45.000. Er is sprake van hogere huuropbrengsten als gevolg van de indexering (€ 6.000). De reguliere (onderhouds)kosten van de sporthallen zijn aangepast en o.a. afgestemd op de geactualiseerde meerjaren-onderhoudsprogramma’s van het Vastgoedbedrijf en steeds vaker worden derden (onder meer Gildebor) ingeschakeld voor het onderhouden van de sporthallen onderhoud. Dit leidt tot een toename van de lasten met € 47.000. Op basis van de onderhoudsplanning is de storting in de onderhoudsvoorziening structureel verhoogd met € 12.000. Tot slot is er sprake van lagere kapitaallasten (€ 20.000), met name als gevolg van de verlaging van het rente-omslagpercentage. De rest wordt verklaard door de jaarlijkse indexering.

P531.1 Sportparken (+ 260.000)

Het voordeel op dit product wordt o.a. veroorzaakt doordat er als gevolg van een verschuiving van de personele inzet over producten. In 2018 wordt de inzet op dit product verlaagd (€ 96.000). Daarnaast is de huuropbrengst hoger dan begroot (€ 21.000), door indexering en ter dekking van het gehonoreerde nieuw beleid uit de Kadernota 2018-2021. Per saldo is er sprake van lagere kapitaallasten (€ 75.000). Enerzijds door het nieuw beleid en de autonome ontwikkelingen uit de Kadernota 2018-2021 en anderzijds als gevolg van de verlaging van het rente-omslagpercentage. Voor de onderdelen uit de Kadernota op dit product gaat het om de vervangingsinvesteringen gekoppeld aan de beregeningsinstallaties op de sportparken Veldwijk en Slangenbeek zijn opgenomen (18-FP-4.1), de renovatie van de atletiekbaan in het FBK-stadion (18-NB-4.4), de extra structurele middelen voor de niet-chemische bestrijding van engerlingen op de sportvelden (18-NB-4.5), de vrijgemaakte middelen voor een tweede waterveld ten behoeve van de hockey (18-NB-4.7) en de instemming met de overname van een kunstgrasveld van ATC ’65 (amendement A3).De kosten voor onderhoud aan de gebouwen op de sportparken zijn aangepast en afgestemd op de geactualiseerde meerjaren-onderhoudsprogramma’s van het Vastgoedbedrijf; dit leidt een nadeel van € 36.000. Ook is de bijdrage aan Gildebor voor het onderhouden van de sportaccommodaties gestegen met € 35.000 als gevolg van indexering. Er is minder in de onderhoudsvoorziening gestort (voordeel € 16.000) op basis van de onderhoudsplanning. Op basis van de 1e Beleidsrapportage 2017 zijn in 2017 eenmalige correcties doorgevoerd wat betreft de subsidie voor opstellen van de kunstgrasvelden voor medegebruik (€ 20.000 voordeel) en het incidentele tekort m.b.t. de FBK (€ 96.000 voordeel). Het restant wordt verklaard door de jaarlijkse indexering van de budgetten.

P540.1 Schouwburg (- 221.000)

Op dit product worden zowel de Schouwburg Hengelo (voorheen het Rabotheater) (- 276.000) als Metropool (+ 55.000) toegelicht. Het resultaat betreffende de Schouwburg Hengelo wordt voor het grootste deel veroorzaakt de indexering van de subsidie in 2018 (€ 38.000) en de extra middelen middels de Kadernota 2018-2021 (18-NB-4.2a). In de gemeentebegroting is een jaarlijks bedrag van € 416.000 opgenomen dat is bestemd voor het theatergebouw en een incidenteel bedrag van € 122.000 ten behoeve van achterstallig onderhoud van het gebouw. Daarnaast is in 2017 een incidentele subsidie van € 300.000 verstrekt ten behoeve van de hijsinstallatie. Hier stond een onttrekking uit de algemene reserve tegenover (zie product P980.9 Reserves). Het voordeel bij Metropool wordt met veroorzaakt door lagere kapitaallasten als gevolg van de verlaging van het rente-omslagpercentage (€ 68.000).

Daarnaast zijn er nog kleine mutaties in de sfeer van de sectorkosten, de storting in de onderhoudsvoorziening en de prijsindexering voor 2018.

P540.2 Amateuristische kunstbeoefening en beelden (- 49.000)

Door de herverdeling van de uren ontstaat er een nadeel van € 19.000. Het beheer en het onderhoud van het maatschappelijk vastgoed ligt nu bij Vastgoedbedrijf. In 2016 is er een nieuw onderhoudsplan opgesteld naar aanleiding van de onderhoudsinspecties. Er is extra geld gedoteerd in de onderhoudsvoorziening (- € 21.000). Tevens zijn de reguliere onderhoudskosten daarop aangepast en de budgetten geïndexeerd (€ 15.000 nadeel). Tot slot is er sprake van lagere kapitaallasten als gevolg van een verlaging van het rente-omslagpercentage (voordeel van € 6.000).

P580.1 Plaatselijke radio en tv (- 55.000)

Dit verschil wordt in zijn geheel verklaard door de indexering en de toekenning van extra subsidie op basis van de Kadernota 2018-2021 (18-NB-4.3). Enerzijds gaat het om een structurele component van € 4.000 om de bekostiging van RTV Hengelo op het niveau te brengen van de landelijke richtlijn, anderzijds gaat het om een component van € 50.000 per jaar (voor een periode van 2018-2020), waardoor de lokale omroep invulling kan geven aan de omroepvernieuwing conform de beleidsnotitie ”Radio en TV Hengelo klaar voor de toekomst”.

P580.3 Overige cultuur en recreatie (- 107.000)

Op dit product is het budget voor overige cultuur, via de Kadernota (18-NB-4.9), verhoogd met € 100.000 voor het jubileum van 150 jarig bestaan van Stork. De gemeente wil zich garant stellen voor een bedrag tot een maximaal € 100.000, mits het gehele programma een meerwaarde heeft voor de stad Hengelo en haar inwoners. Het restantnadeel ontstaat door de herverdeling van uren.