De financiële toelichting per programma 

Analyse programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit

5: Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit     
Exploitatie, bedragen x € 1.000Rekening 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Resultaat voor bestemmingLASTEN (excl. mutaties reserves)-9.177-7.354-7.556-7.495-7.336-7.239
 BATEN (excl. mutaties reserves9.0584.0263.8563.7733.7723.771
 Totaal-119-3.327-3.700-3.722-3.564-3.468
Mutaties reservesToevoegingen aan de reserves-40000000
 Onttrekkingen aan de reserves8300000
 Totaal-31700000
Resultaat na bestemming -436-3.327-3.700-3.722-3.564-3.468

P210.9 Verkeersmaatregelen uitvoering (- 46.000)

De kosten van de ambtelijke inzet ten laste van dit product zijn in 2018 € 37.000 hoger als gevolg van een herschikking van de personele inzet over alle producten. De rest betreft indexering.

P212.1 Openbaar Vervoer (+ 63.000)

Dit betreft een rentevoordeel ten opzichte van 2017 door het verlagen van de omslagrente.

P214.1 Parkeren (- 4.000)

Ten opzichte van 2017 is sprake van circa € 196.000 lagere lasten. Deze compenseren de lagere baten van ongeveer € 200.000. De kosten van de ambtelijke inzet ten laste van dit product zijn in 2018 € 60.000 hoger als gevolg van een herschikking van de personele inzet over alle producten. Een deel van deze uitzetting betreft de personele lasten van het Vastgoedbedrijf voor het onderhoud in de parkeergarage. Daarnaast is sprake van een kostenuitzetting van € 73.000 ten opzichte van 2017 door hogere perceptiekosten GBT (Gemeentelijk Belastingkantoor Twente) en hogere onderhoudskosten voor de parkeergarage als gevolg van een geactualiseerde raming van het Vastgoedbedrijf.Een in 2017 gerealiseerde eenmalige afschrijving op de boekwaarde van investeringen in de parkeergarage en afgeschreven parkeermeters leiden in 2018 tot lagere afschrijvingslasten. Daarnaast is er sprake van een lagere rentetoerekening door het verlagen van de renteomslag. De kapitaallasten dalen hierdoor met € 324.000.

Aan de inkomstenkant werden met de 1e Beleidsrapportage in 2017 incidenteel € 245.000 hogere parkeerinkomsten voorzien. In de begroting 2018 is het volume teruggebracht naar het oorspronkelijke structurele bedrag, maar zijn er ook nieuwe beleidsvoornemens opgenomen. Daarnaast is het financieel perspectief geactualiseerd en is er een indexering opgenomen. Dit resulteert vergeleken met 2017 per saldo in een lagere parkeeropbrengst van ongeveer € 200.000.

P810.2 Bestemmingsplannen (- 144.000)

In 2017 is de begroting eenmalig bijgesteld vanwege opbrengsten exploitatieovereenkomsten terrein Seahorse en Badhuis-Ariensschool. Opbrengsten van nieuwe overeenkomsten zullen via wijziging in de begroting 2018 worden opgenomen.

P821.2 Stadsvernieuwingsactiviteiten (- 88.000)

In dit product is vanaf 2018 opgenomen de raming voor de uitvoering van het nieuwe beleidsvoornemen Binnenstad (18-NB-5.4). Met name dit voornemen leidt tot de uitzetting van de lasten en veroorzaakt de afwijking ten opzichte van 2017.

P822.5 Vergunningverlening bouwen (- 43.000)

De kosten van de ambtelijke inzet ten laste van dit product zijn in 2018 € 158.000 hoger als gevolg van een herschikking van de personele inzet over alle producten. Daarnaast stijgen de budgetten diensten derden in 2018 met € 12.000 door een herschikking van de toerekening aan dit product. De baten dalen met € 122.000 doordat de inkomsten uit détachering aflopen. De legesinkomsten zijn in 2017 incidenteel verlaagd met € 500.000. In 2018 is deze dalende trend in het financieel perspectief doorgezet door deze inkomsten structureel met € 300.000 naar beneden bij te stellen. Daarnaast is rekening gehouden met € 49.000 aan hogere inkomsten als gevolg van de indexering met 2,25%.

P822.6 Handhaving bouwen (- 201.000)

De kosten van de ambtelijke inzet ten laste van dit product zijn in 2018 € 38.000 lager als gevolg van een herschikking van de personele inzet over alle producten. Op grond van het financieel perspectief is in 2018 een stelpost van € 248.000 opgenomen voor de kosten welke samenhangen met de invoering van de Omgevingswet. Daarnaast zijn er nog kleine niet noemenswaardige mutaties.