De financiële toelichting per programma 

Analyse programma 6 Beheer openbare ruimte en Duurzaamheid

6: Beheer openbare ruimte en Duurzaamheid    
Exploitatie, bedragen x € 1.000Rekening 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Resultaat voor bestemmingLASTEN (excl. mutaties reserves)-41.008-31.288-32.518-32.849-33.360-33.396
 BATEN (excl. mutaties reserves25.40120.98521.55821.86122.20922.597
 Totaal-15.607-10.303-10.960-10.988-11.152-10.799
Mutaties reservesToevoegingen aan de reserves-972-931-930-930-930-90
 Onttrekkingen aan de reserves60925125125125190
 Totaal-363-680-679-679-6790
Resultaat na bestemming -15.970-10.983-11.639-11.667-11.831-10.799

P210.1 Onderhoud wegen stedelijk niveau (- 425.000)

De kosten van de ambtelijke inzet ten laste van dit product zijn in 2018 € 125.000 hoger als gevolg van een herschikking van de personele inzet over alle producten. In 2018 is ten opzichte van 2017 een hoger bedrag aan diensten van derden zichtbaar (- € 330.000). Dit is veroorzaakt doordat enerzijds het budget van 2017 incidenteel is verlaagd ten behoeve van een bijdrage aan de projecten Mozartlaan en F35, terwijl dit budget in 2018 wordt verhoogd als gevolg van de Areaalnota, de indexering en het nieuwe beleid (18-NB-6.2 Onderhoud wegen, straten en pleinen, 18-NB-6.4 Tegelwerk Grobbentunnel en Amerikalaan en 18-NB-6.5 Vervangingsinvesteringen wegen, straten en pleinen). Daarnaast is er ten opzichte van 2017 sprake van een rentevoordeel van € 29.000 door het verlagen van de omslagrente.

P550.1 Duurzaamheid/natuur- en milieueducatie (- 158.000)

Voor de periode 2018-2020 zijn via de Kadernota (18-NB-6.1) jaarlijks extra middelen ad € 185.000 beschikbaar gesteld voor intensivering van de klimaatdoelen Energieakkoord 2016. O.a. hierdoor ontstaat dit nadelig verschil ten opzichte van het vorig begrotingsjaar.

P560.1 Openbaar groen wijkniveau (+ 89.000)

De ambtelijke inzet ten laste van dit product is in 2018 lager als gevolg van een herschikking van de personele inzet over alle producten (€ 147.000). In 2018 stijgt het budget voor diensten van derden met € 57.000. Dit is enerzijds het gevolg van de areaaluitbreiding en anderzijds het gevolg van de toegepaste indexering.

P721.1 Afval (- 140.000)

Het nadelige verschil binnen dit product wordt vooral veroorzaakt door de extra-comptabele toerekening van de componenten voor overhead en BTW-compensatiefonds aan de afvalbegroting. Verder vinden er ten opzichte van het vorige begrotingsjaar enkele forse verschuivingen plaats in zowel de lasten- als batensfeer. Genoemd kunnen worden:

  • De lagere toerekening van de dividenduitkering Twence aan de afval begroting (ruim € 500.000). Dit heeft te maken met de keuzes rondom de Agenda voor Twente en de vaststelling van lagere tarieven voor de verwerking (zie hierna).
  • De lagere tarieven van Twence leiden tot een verlaging van de lasten verwerking (vooral fijnrest) met ruim € 700.000.
  • De inzameling/verwerking van papier en verpakkingen leidt tot een hoger nadeel van € 40.000, terwijl het totaal van diverse andere lasten als gevolg van indexeringen en andere oorzaken stijgt met € 150.000. Vanaf 2018 wordt geen bijdrage Kringloop meer verstrekt, hetgeen een voordeel van € 112.000 oplevert.
  • Voordelen als gevolg van een lagere toerekening lonen (€ 140.000) en kapitaallasten (€ 210.000).
  • Het sluitstuk van de afvalbegroting is de opbrengst van de heffingen. Na het opstellen van de afvalbegroting inclusief het extra-comptabel toerekenen van de overhead en het BTW-compensatiefonds bleek dat een lagere opbrengst van de heffingen van € 627.000 gerealiseerd kan worden. De tarieven voor de afvalstoffenheffing blijven in 2018 gelijk aan 2017, maar doordat het huishouden gemiddeld minder vaak restafval aanbiedt, krijgt een gemiddeld huishouden in vergelijking met 2017 een lagere aanslag voor de afvalstoffenheffing.

Alle bovengenoemde ontwikkelingen leiden er toe, dat er in 2018 afgerond € 7,5 miljoen aan opbrengsten nodig is om binnen het product afval volledig kostendekkend te zijn (in 2017 was dit € 8,1 miljoen).

P722.1 Riolering (+ 56.000)

Het voordeel op dit product ten opzichte van 2017 wordt veroorzaakt door het saldo van hogere lasten ad € 541.000 en hogere baten ad € 597.000.

De hogere baten ad € 597.000 zijn het gevolg van een jaarlijkse herberekening op basis van kengetallen (aantal woningen en aantal bedrijven) en een tariefsverhoging van 3,5%.

De kosten van de ambtelijke inzet ten laste van dit product zijn in 2018 € 50.000 hoger als gevolg van een herschikking van de personele inzet over alle producten. Daarnaast is er een kostenuitzetting van € 28.000 op diensten van derden als gevolg van onder andere de uitbreiding van het areaal. De kapitaallasten dalen daarentegen met € 75.000 door de verlaging van de omslagrente. Als gevolg van bovenstaande mutaties is de dotatie aan de voorziening in 2018 € 538.000 hoger dan in 2017.

P723.8 Handhaving milieu (- 74.000)

De kosten van de ambtelijke inzet ten laste van dit product zijn in 2018 hoger als gevolg van een herschikking van de personele inzet over alle producten.