De financiële toelichting per programma 

Analyse programma 7 Bestuur, veiligheid en openbare orde

7: Bestuur, Veiligheid en Openbare orde     
Exploitatie, bedragen x € 1.000Rekening 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Resultaat voor bestemmingLASTEN (excl. mutaties reserves)-17.579-41.419-41.210-40.383-40.534-40.446
 BATEN (excl. mutaties reserves1.6517.2227.2596.3955.7585.758
 Totaal-15.928-34.197-33.951-33.989-34.776-34.689
Mutaties reservesToevoegingen aan de reserves000000
 Onttrekkingen aan de reserves000000
 Totaal000000
Resultaat na bestemming -15.928-34.197-33.951-33.989-34.776-34.689

P001.2 College van burgemeester en wethouders (+146.000)

Dit betreft de lagere raming aan pensioenlasten en wachtgelden voor voormalige bestuurders. De pensioenlasten zijn verlaagd doordat twee rechthebbenden inmiddels zijn overleden (Kadernota 2018-2021: 18-FP-7.2). Na de vorming van een nieuw college in 2014 zijn er twee wethouders niet teruggekeerd en hebben deze voormalige wethouders 3 jaar en 2 maanden recht op wachtgeld, indien zij geen ander werk vinden of niet boven een bepaald vergoedingsbedrag voor de verrichte arbeid uitkomen. Op basis van de regeling zijn er voor deze voormalige wethouders geen wachtgeldverplichtingen meer in 2018. We lopen natuurlijk wel het risico, dat we in 2018 met nieuwe wachtgeldverplichtingen te maken kunnen krijgen, zoals ook is benoemd bij de risico’s in de Kadernota 2018-2021.

P003.1 Burgerzaken (- 219.000)

Er is sprake van uitzetting van personeelslasten (- € 161.000), mede als gevolg van de overgang van de formatieplaatsen telefonietaken naar het Klantencontactcentrum. Daarnaast zijn de inkomsten € 47.000 lager dan in de begroting 2017. In de jaren 2016 en 2017 werd een “tijdelijke” grotere vervangingsvraag van reisdocumenten verwacht, voor 2018 wordt er uitgegaan van een normalisering van de aantallen, die past bij een langere geldigheidsduur van de documenten. Verder is het aangenomen amendement A4 “Opkomstbevordering verkiezingen” tijdens de behandeling van de Kadernota 2018-2021 op dit product geraamd (bijna € 14.000 nadeel). Het restant wordt verklaard door indexering en lagere kapitaallasten (lager rente-omslagpercentage).

P005.1 Bestuurlijke samenwerking (- 559.000)

De belangrijkste oorzaak van de toename is het besluit uit de Kadernota 2018-2021 (18-NB-7.1) om per inwoner € 7,50 beschikbaar te stellen voor de Agenda voor Twente (€ 608.000). Hier tegenover staat een verlaging van de bijdrage aan de Regio Twente voor de Netwerkstad.

Overheadproducten:

Product - overheadkosten (* 1.000)Saldo 2018Gewijzigd saldo 2017Mutatie
P040.1 - Overhead sector Directie1.9561.780 -176
P040.2 - Overhead sector Dienstverlening16.55817.326768
P040.3 - Overhead sector Middelen4.9644.861-103
P040.4 - Overhead sector Sociaal-1.130-819311
P040.8 - Overhead sector Fysiek9721.00634
Totaal overheadkosten23.32024.154834
P040.9 - Doorberekende overhead-1.616-1.6133
Netto overheadkosten21.70422.541837

040.1 Overhead directie (- 176.000)

Direct onder de directie resulteren de staf en communicatie. Daar wordt nu de functie van concern- controller aan toegevoegd. De dekking hiervoor is gevonden door een formatiereductie van een projectleider.

P040.2 Overhead sector Dienstverlening (+ 768.000)

De lagere lasten van deze sector ten opzichte van de begroting 2017 komt met name door de kapitaallasten van de aanstaande renovatie van het stadhuis en de nieuwbouw van het stadskantoor. De lagere omslagrente van 2,25% in 2018 t.o.v. 3,75% in 2017, is de belangrijkste oorzaak van de verlaging.

P040.3 Overhead sector Middelen (- 103.000)

De (overhead)kosten van de sector middelen zijn hoger als gevolg van een drietal besluiten uit de Kadernota 2018-2021 namelijk 18-NB-1.6 Perspectiefjaar werkloze jongere, 18-NB-6.1 Intensivering Klimaatdoelen energieakkoord, 18-NB-7.2 Integraal veiligheidsbeleid 2018-2021. Daarnaast hogere kosten voor de ambtelijke inzet en de verschuiving van de invulling van de bezuiniging uit de maatschappelijke takenverkenning 2016-2019 naar product P922.7 Externe verwerving subsidies. Ook is er sprake van lagere kosten doordat € 61.000 van het centrale opleidingsbudget is overgeheveld naar P822.5 Vergunningverlening. Dit vloeit voort uit de invoering van de Omgevingswet (zie Kadernota 2018-2021; 18-FP-5.4).

P040.4 Overhead sector Sociaal (+ 311.000)

Binnen de sector Sociaal is een reorganisatie doorgevoerd, waarbij het aantal afdelingshoofden is verminderd. Doordat afdelingshoofden in 2017 volledig ten laste werden gebracht van de overhead, heeft de reorganisatie er toe geleid dat in 2018 meer uren rechtstreeks worden verantwoord op de verschillenden producten. Hierdoor wordt de overhead voor deze kosten ontlast. Daarnaast is er in 2018 sprake van een voordeel van € 83.000 op de desintegratieschade vanwege de toetreding van Haaksbergen tot de uitvoeringsorganisatie SMS. In de vorige meerjarenbegroting was nog een constant bedrag opgenomen, terwijl in de definitieve overeenkomst met Haaksbergen een in 3 jaar aflopend bedrag voor desintegratieschade is overeengekomen. Beide componenten verklaren samen het ontstane voordelige verschil ten opzichte van de begroting 2017.

P040.8 Overhead sector Fysiek (+ 34.000)

Ten opzichte van 2017 is er een nadeel vanwege de tijdelijke toevoeging van de functie accounthouder Gildebor (€ 69.000). Voordelen ontstaan o.a. vanwege lagere kapitaallasten ten gevolge van het afstoten van activa richting Gildebor (€ 44.000), de verlaging van de dotatie aan onderhoudsvoorziening gebouwen (€ 21.000) en minder kosten derden (€ 34.000).

P040.9 Doorberekende overhead (+ 3.000)

Op basis van het gewijzigde BBV mag de overhead nog wel worden toegerekend aan de grondexploitaties, de investeringen en andere (subsidie)projecten. Dat dient begrotingstechnisch te geschieden door de verlaging van het aandeel aan overheadkosten op dit onderdeel “Doorberekende overhead” en de verhoging van dit gedeelte aan overheadkosten op de grondexploitaties, de investeringen en andere (subsidie)projecten.

P140.3 Integrale veiligheid (- 96.000)

Als gevolg van het nieuwe beleidsvoornemen uit de Kadernota 2018 18-NB-7.2 Integraal veiligheidsbeleid heeft een uitzetting van de ramingen voor loonkosten en kosten derden (samen € 100.000) plaatsgevonden. Het restant betreft een herschikking van uren.

P140.5 Handhaving openbare ruimte (+ 58.000)

De kosten van de ambtelijke inzet ten laste van dit product zijn in 2018 € 55.000 lager als gevolg van een herschikking van de personele inzet over alle producten. Het restant betreft indexering.