Jaarstukken 2017 

Inleiding

Het jaar 2017 was het laatste volledige jaar van de bestuursperiode 2014-2018. Een nieuw college legt nu aan een nieuwe raad verantwoording af over het in het afgelopen jaar gevoerde beleid en beheer.

We sluiten het jaar 2017 af met een positief financieel resultaat van ruim € 2,7 miljoen. In dit resultaat is begrepen een belangrijke incidentele bate (€ 4,2 miljoen) vanwege de verkoop van de aandelen Vitens. Ook de separaat voorgestelde budgetoverheveling tot een bedrag van ruim € 750.000 maakt deel uit van dit saldo.

De belangrijkste beleidsthema’s van deze collegeperiode zijn wel het Sociaal Domein en de ontwikkelingen in de binnenstad.

Leidend voor de uitvoering van de taken binnen het social domein is voor het college het beleidsplan Met Respect… op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. Ook in 2017 heeft daarbij steeds de zorg en ondersteuning aan onze inwoners voorop gestaan. Helaas heeft 2017 ons ook laten zien dat de taken in het sociaal domein, in het bijzonder de Wmo en Jeugdhulp, niet langer budgettair neutraal kunnen worden uitgevoerd. Dit heeft alles te maken met de extra budgettaire kortingen vanuit het Rijk. Daarom heeft het college in 2017 maatregelen genomen tot ombuiging van de meerjarenbegroting, verwoord in de notitie Ondersteuning en zorg voor Jeugd en Wmo, maatregelen voor 2017 en verder.

De binnenstad van Hengelo is een veelbesproken onderwerp in de politiek en de media. Er is in het afgelopen jaar door verschillende partijen die betrokken zijn bij de binnenstad heel hard gewerkt aan een integraal plan voor een vitale binnenstad. Hierbij is bovendien aangegeven dat er ruimte gecreëerd dient te wordenom de komende jaren minimaal € 13 miljoen te investeren in het aantrekkelijker maken van de binnenstad.

In hoofdstuk 5 wordt uitvoerig ingegaan op andere ontwikkelingen in het verslagjaar.

Naast de inhoudelijke ontwikkelingen in de diverse programma’s is er ook in de investeringssfeer veel gerealiseerd. Met name de grote infrastructurele werken zoals de Enschedesestraat inclusief de kruising met de Kuipersdijk, de Deurningerstraat en de Westtangent hebben een grote impact op de bereikbaarheid van Hengelo. De Laan Hart van Zuid is in uitvoering gegaan, inclusief de nieuwe brug over het Twentekanaal. Het nieuwe VMBO is in 2017 opgeleverd, net als het Sports Centre Hengelo en het Watertorenpark; de bouw van het nieuwe stadskantoor is begonnen. Voor het Marktplein is in 2017 begonnen met een prijsvraag over het ontwerp waar de hele bevolking aan mee kon doen.

Op het vlak van woningbouw is de vraag naar nieuwbouwwoningen en kavels verder toegenomen. Dat is in de verschillende grondexploitaties (zoals Dalmeden, Veldwijk Noord, Broek en Medaillon) te zien aan de hoeveelheid kavels die verkocht of in optie genomen zijn. Net als bij de woningbouw zien we ook bij de bedrijventerreinen een opleving in de verkopen.

In de volgende hoofdstukken wordt uitgebreider ingegaan op al het wel en wee van 2017. We nodigen u van harte uit hier kennis van te nemen.

Hengelo, mei 2018

Burgemeester en wethouders van Hengelo