De financiën van de gemeente Hengelo 

Saldo jaarrekening

De jaarrekening, zoals deze in hoofdstuk 7 is opgenomen, sluit met een totaal van saldo van baten en lasten van € 2.703.000 voordelig. Na de verwerking van de laatst vastgestelde begrotingswijziging 2017 was sprake van een verwacht batig saldo van bijna € 973.000. Een te verklaren afwijking daarom van afgerond € 1.730.000. Hieronder wordt ingegaan op de meest opvallende afwijkingen. Een meer uitgebreide toelichting op ook de kleinere verschillen vindt u in hoofdstuk 7.5 - Toelichting op het overzicht van baten en lasten.

Meest opvallende afwijkingen:

(Bedragen * € 1.000 - V = voordeel en N = nadeel )

Pr.OmschrijvingBedragV/N
1BijstandverleningDit saldo is een resultante van diverse mee- en tegenvallers. De ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden valt zelfs t.o.v. de inschattingen bij de tweede beleidsrapportage mee. Er is sprake van een daling van 34 cliënten. De bijdrage aan de SWB valt lager uit dan geraamd. De middelen ter bestrijding van de kinderarmoede zijn nog niet besteed; hiervan wordt voorgesteld het restant over te hevelen ter besteding in 2018. De ontwikkeling van de bewindvoeringskosten valt mee t.o.v. de verwachtingen bij Berap-2. De inkomsten uit de samenwerking op het gebied van de bijstandsverlening met Borne en Haaksbergen vallen lager uit door de lagere ontwikkeling in het aantal bijstandscliënten. Tenslotte is er sprake van een lagere aflossing op bijstandsleningen.600V
1StatushoudersDe extra middelen t.b.v. statushouders zijn door diverse oorzaken maar ten dele besteed. Er is een voorstel gedaan tot budgetoverheveling.300V
2LeerlingenvervoerOndanks een neerwaartse bijstelling bij Berap-2 blijkt het beroep op deze voorziening verder terug te lopen. Daarnaast is er o.b.v. een aanbesteding een nieuw contract dat na de zomervakantie van 2017 is ingegaan.150V
2/3Sociaal domeinTen opzichte van de (gewijzigde) begroting bij Berap-2 is binnen het sociaal domein een overschrijding van ruim € 3.500.000 ontstaan. Er zijn twee belangrijke oorzaken: afwijkingen in de inschattingen over de afrekeningen 2016 en grote verschillen in de ontwikkelingen van het aantal cliënten bij de diverse taken binnen het sociaal domein. M.n. bij jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg (GGZ), maar ook bij spoedzorg is sprake geweest van te optimistische inschattingen over het nog te betalen bedrag vanuit 2016; de afrekeningen leiden uiteindelijk tot een gezamenlijk nadeel van bijna € 400.000. Bij de meeste taken heeft de gemeente geen invloed op de indicatiestelling. Er is sprake van een open einde regeling. Een groter beroep dan verwacht werd gedaan op jeugdhulp, begeleiding, behandeling, opvoedhulp en vooral verblijf; het aantal cliënten dat gebruik maakt van GGZ trajecten is minder geworden. Gezamenlijk leidt dit tot een (structureel) nadeel van afgerond € 3.200.000.Daarnaast zijn er in beleidsmatige zin afwijkingen t.o.v. de begroting. Het afschaffen van de scootmobielpool leidt tot een hoger beroep (€ 100.000 nadeel) op het budget hulpmiddelen. Na de aanbesteding voor het vervoer is sprake van een hoger tarief per rit, een nadeel van (€ 140.000). Tevens is er een incidentele uitbetaling vanuit de gemeente Enschede van (€ 400.000) voor beschermd wonen. De gemeente Enschede acteert als centrumgemeente voor de uitvoering van het convenant Beschermd wonen, opvang en begeleiding kwetsbare burgers. Regiobreed is een overschot ontstaan. In het Bestuurlijk overleg ‘beschermd wonen en maatschappelijke opvang’ is besloten deze middelen voor een deel niet toe te voegen aan de reserve maar uit te keren aan de regiogemeenten.Zonder de incidentele effecten uit de afrekeningen uit 2016 (€ 400.000 N) en beschermd wonen (€ 400.000 V) zou er ten opzichte van de (gewijzigde) begroting bij Berap-2 een nadelig resultaat zijn ontstaan van ruim € 3,5 miljoen. Dit komt bovenop het nadeel van € 700.000 dat al (incidenteel) bij Berap-2 is meegenomen. We zien meerjarige risico’s, deze risico’s zullen we betrekken bij de kaderbrief 2019-2022.3.500N
5OmgevingsvergunningenIn de 1e Berap 2017 is op basis van toen beschikbare prognose de inkomstenraming bijgesteld met € 500.000. In werkelijkheid zijn de inkomsten in het 4e kwartaal 2017 door diverse grote projecten aangetrokken tot het oorspronkelijk geraamde niveau.500V
5ParkerenZowel straatparkeren als parkeren in de Beurs laat een hogere opbrengst zien. Fiscale naheffing blijft qua opbrengst achter bij de raming; per saldo een voordeel van € 150.000150V
6Beheer openbare ruimteNiet alle geplande herstratingswerkzaamheden konden in het jaar worden uitgevoerd. M.b.t. de openbare verlichting is sprake van hogere inkomsten uit verhaalde schade. Omdat herstel nog deels moet worden uitgevoerd is hiervoor een overhevelingsvoorstel gedaan.350V
6WarmtenetOm aan alle toekomstige betalingsverplichtingen rondom de aanleg van de backbone te voldoen is een verliesvoorziening in het leven geroepen. Uw raad is hierover in december 2017 geïnformeerd via raadsbrief 2183898. In aanvulling daarop is een verdere voorziening nodig vanwege de nadere inventarisatie van de noodzakelijke sanering, nadere aanspraken van Alliander, meerkosten van de aanleg van DEC Noord en actualisering van de te compenseren lasten van leidingverliezen en te hoge retourtemperaturen. Hierover bent u ook separaat per raadsbrief geïnformeerd. 3.144N
7Voorziening pensioen wethoudersAls gevolg van een hogere vaststelling van de rekenrente waarmee de omvang van de voorziening wordt bepaald kan een bedrag van circa € 400.000 vrijvallen. Onderdeel van de voorziening was tot heden een stelpost voor het “kortlevenrisico” van zittende wethouders. In 2018 wordt dit risico op een meer adequate wijze afgedekt door het afsluiten van een verzekering voor het volledige risico. Het betreffende deel van de voorziening valt daarmee vrij. 720V
8SnippergroenEr was afgelopen jaar sprake van een aantal relatief grote verkopen snippergroen.300V
8DeelnemingenDoor verkoop van de aandelen Vitens en hogere dividenden uit andere deelnemingen een voordeel van ruim € 4,2 miljoen.4.200V
8BelastingdebiteurenIn een laat stadium is vastgesteld dat een voorziening voor belastingdebiteuren moet worden getroffen. Deze voorziening is niet meer uitgesplitst over de de diverse belastingsoorten, maar in het geheel binnen dit programma verantwoord.391N
8BouwgrondexploitatieIn 2017 is er een duidelijke toename van de grondverkopen zichtbaar, zowel voor woningbouw als bedrijventerreinen. Daardoor is er ook sprake van hogere kosten bouw- en woonrijp maken van de grond. Hierdoor, maar ook door gewijzigde regelgeving, is het mogelijk winst te nemen op complexen (circa € 6.000.000), die wordt toegevoegd aan de algemene reserve grondexploitatie. Naast deze positieve ontwikkelingen zijn er ook factoren, die de grondexploitatie nadelig beïnvloeden, zoals aanpassing van het programma Hart van Zuid en de nadere vaststelling van de parameters voor de herziening van de grondexploitaties. Hierop wordt nader ingegaan in de paragraaf Grondbeleid in dit jaarverslag en de Herzieningen Grondexploitatie per 1-1-2018. Omdat de algemene reserve grondexploitatie niet toereikend is zal er d.m.v. een bijdrage uit de algemene dienst een verliesvoorziening getroffen moeten worden.800N
Bedrijfsvoering Lagere lasten van huisvesting en facilitaire voorzieningen worden grotendeels veroorzaakt door de huisvesting op één locatie. In de meerjarenbegroting is al rekening gehouden met een efficiency-voordeel na de realisering van het nieuwe stadskantoor.Over de gehele linie van de salarissen is zowel sprake geweest van een te hoge raming mede door verwachte hogere pensioenpremie en de lasten van niet geraamd boven-formatief personeel, voor zover niet gedetacheerd.750700VV
DiverseSaldo van diverse (kleinere) afwijkingen. Een meer uitgebreide toelichting op ook de kleinere verschillen vindt u in hoofdstuk 7.4.845V
Totaal1.730V